Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl i revision

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har netop den 2. marts 2015 offentliggjort sin årsagsanalyse vedrørende fejl i revision. Analysen bygger på en besøgsrække i efteråret 2014 hos mindre revisionsfirmaer, der havde haft kvalitetskontrol i 2012. Analysen munder ud i en række forslag, som FSR - danske revisorer støtter og gerne deltager i den nærmere udmøntning af – herunder en mere proportional kvalitetskontrol og en tilpasning af bødepraksis i Revisornævnet.

KvalitetOm revisor

FSR - danske revisorer deltog i syv møder, hvor de pågældende revisorer ville have os med. Så tak herfra til Erhvervsstyrelsen og de pågældende revisorer.

Der blev i alt gennemført ni møder. Erhvervsstyrelsen førte ordet – vi lyttede og sagde kun noget, når vi blev spurgt. De syv møder, som vi deltog i, blev gennemført i en positiv ånd. Vores umiddelbart opnoterede resultater efter besøgsrækken var, at:

 • Kvalitetskontrollen principielt er bredt accepteret, herunder det nuværende setup.
 • Flere har dog haft dårlige oplevelser i kontrolprocessen – typisk med en kontrollant, der blev opfattet som for fokuseret på småfejl og herunder på formelle fejl uden konsekvens.
 • Der var næsten total tilfredshed med den faglige vurdering, som Revisortilsynet var kommet frem til efter vurderingen af kvalitetskontrollantens rapport.
 • Der var derimod ikke altid tilfredshed med konsekvenserne af den faglige vurdering i Revisortilsynet, og i forlængelse heraf var der udbredt utilfredshed med sanktionsniveauet i Revisornævnet. Der burde skelnes mere mellem formelle fejl og fejl i regnskaber/erklæringer. Eller mellem fejl med og fejl uden konsekvenser.
 • Kvalitetskontrollen burde lægge større vægt på det læringsmæssige end det sanktionsmæssige formål.
 • En del revisorer er solister uden nævneværdigt netværk. Der var flere, der udviklede deres eget kvalitetsstyringssystem. De overvejede dog nu at anskaffe et udefra.
 • Travlhed var en hyppigt anført begrundelse for sjuskefejl, især om dokumentation og formelt forkerte erklæringer.
 • Mange havde den holdning, at dokumentationskrav var gået over gevind, men var sådan set ikke grundlæggende kritiske over for standarder.  

Der var ikke noget klart billede af, hvad der kunne hjælpe. Nogle forslag var:

 • Værktøjer, der er bedre tilpasset de små og mellemstore opgaver
 • Bedre afpasning af reguleringen for små og mellemstore opgaver
 • Understøttelse af netværksdannelser
 • Mere proportionalitet og mere ensartethed i kvalitetskontrollen
 • Hurtigere procestid i kvalitetskontrollen.  

Erhvervsstyrelsen annoncerer samtidig med offentliggørelsen af sin rapport en række konkrete initiativer, som hænger godt sammen med iagttagelserne fra møderækken, og som vi hilser velkomne:

 • Forhåndsgodkendelse af revisionsvirksomheders kvalitetsstyringssystemer, således at tidsforbruget mindskes, og at den enkelte revisionsvirksomhed kan være sikker på, at systemet indeholder det, der kræves.
 • Samkøring af Erhvervsstyrelsens systemer, så der ved indberetning af årsregnskaber automatisk vil ske en kontrol af, at den anvendte revisor og revisionsvirksomhed er godkendt i henhold til revisorloven.
 • Nye sanktionsmuligheder for Revisortilsynet med det formål at give de revisorer, som har viljen, en mulighed for at forbedre kvaliteten uden direkte oversendelse til Revisornævnet.
 • Større differentiering af bødestørrelserne hos Revisornævnet, således at den forebyggende effekt ved fejl af særlig alvorlig karakter øges. Bødestørrelsen er forankret i en flerårig praksis.
 • Mere information fra Erhvervsstyrelsen og øget dialog med revisorerne.  

FSR - danske revisorer vil selvfølgelig deltage konstruktivt i dialogen og med egne forslag.

I relation til den fjerde bullet ovenfor mener vi ikke, at bødestørrelsens forankring i en flerårig praksis er en hindring for, at den ændres og gøres mere rimelig fremadrettet. Den igangværende implementering af det nye direktiv om lovpligtig revision er en enestående mulighed for at gennemføre retningslinjer for en mere forståelig og acceptabel bødepraksis.

Se Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse her.

Kontakt

 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag