Erhvervsstyrelsens handlingsplan skal reducere byrder og øge regelefterlevelsen

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har fremlagt en handlingsplan, som skal reducere virksomhedernes byrder og øge kvaliteten og regelefterlevelsen inden for revision, regnskab, hvidvask og selskabsregistrering

KvalitetRegnskabRevision

Erhvervsstyrelsen har primo marts 2015 udsendt en handlingsplan, som skal bane vej for, at det i de kommende år skal være  mere enkelt at etablere og drive virksomhed i Danmark. Med aftalen om vækstpakken i 2014 er målsætningen bl.a. at lette de erhvervsøkonomiske byrder med 2 mia. kr. netto i 2020.

Det er i relation til Erhvervsstyrelsen særligt inden for områderne revision, regnskabsaflæggelse, hvidvask og selskabsregistrering, hvor kvaliteten og regelefterlevelsen skal styrkes og de erhvervsøkonomiske byrder skal reduceres. Finanslovsaftalen for 2015 og den politiske aftale om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet er også inddraget i handlingsplanen.
Internationalt og i EU er der også  fokus på at gøre det mere enkelt at drive virksomhed, mens der samtidig sættes hårdt ind over for systematisk misbrug. Handlingsplanen vil derfor tage afsæt i EU's direktiver på regnskabs- og revisionsområdet.

Formålet med initiativerne i handlingsplanen er at:
-       Gøre det nemmere at registrere sig som virksomhed

-       Skabe større åbenhed om ejerforholdene i virksomhederne

-       Gøre det nemmere at indberette regnskaber og virksomhedsoplysninger

-       Mindske incitamentet til at snyde

-       Øge kvaliteten af regnskaber

-       Bruge flere og nemmere digitale løsninger

-       Få revision til at sikre øget tillid til regnskaber

-       Få det risikobaseret tilsyn til at fokusere mere på væsentlige mangler.

Handlingsplanen tager udgangspunkt i fire overordnede emner.
Det første bygger på, at det skal være nemmere at drive virksomhed i Danmark ved at udnytte de digitale muligheder bedre. Det skal være nemmere at indberette data og også nemmere at få adgang til regnskabsdata. Erhvervsstyrelsen mener, at tilgængeligheden vil øge virksomhedernes incitament til sikre kvaliteten af regnskaberne.
Derudover skal der opnås en større tillid til virksomhedens regnskaber ved, at der skabes en større tillid til revisors påtegning. Dette gøres bl.a. ved at fokusere på den risikobaseret kvalitetskontrol af revisorerne.
Fremadrettet skal der være mere fokus på åbenhed om virksomheders ejerskab, især for kapitalselskaber, hvor der ikke er personlig hæftelse. Her har gennemsigtigheden omkring ejerforhold hidtil været begrænset. Det er vigtigt at øge gennemsigtigheden for at begrænse svindel, skatteunddragelse, social dumping og hvidvask.

Yderligere skal der være større kontrol af virksomheder ,som ikke efterlever reglerne. I Finansloven for 2015, er der afsat midler til at Erhvervsstyrelsen styrker indsatsen over for disse virksomheder.
 
Nedenfor er anført punkterne i den fremlagte handlingsplan:  

Handlingsplan

1. Nemt at drive virksomhed - udnyttelse af digitale muligheder

1.1 Ændring af årsregnskabsloven – Der er fremsat lovforlag L117. Se lovforslaget her.

1.2 Digital vejledning til regnskabsaflæggelse

1.3 Adgang til regnskabsdata og nye forretningsmuligheder

1.4 Analyse af mulighederne for udvikling af digitale regnskaber

1.5 Evaluering af revisionspligten

2. Tillid til virksomhedernes regnskaber

2.1 Ændring af revisorloven, der skal implementere ændringerne af revisordirektivet og tilpasse danske regler til forordningen om lovpligtig revision i PIE-virksomheder. Lovforslag forventes i januar 2016.

2.2 Årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision - små revisionsvirksomheder

2.3 Analyse af revisors forskellige roller

2.4 Et velfungerende revisionsmarked

3. Øget åbenhed om virksomheders ejerskab

3.1 Øget gennemsigtighed vedrørende ejerforhold

3.2 Øget åbenhed om reelle ejere

3.3 Digital selskabsregistrering

3.4 Skærpede regler for ihændehaveraktier

3.5 Tredje fase i modernisering af selskabslovgivningen (lov om visse

Erhvervsdrivende virksomheder)

3.6 Evaluering af indførelsen af Iværksætterselskaber (IVS)

4. Styrket kontrol af virksomheder, som ikke efterlever reglerne

4.1 Styrket opfølgning på revisorforbehold

4.2 Styrket indsats overfor ulovlige aktionærlån

4.3 Modtagekontrol af regnskaber

4.4 Styrket hvidvasktilsyn – flere kontroller og uanmeldte kontrolbesøg – Erhvervsstyrelsen har i januar 2015 udsendt et høringsudkast i forbindelse med de dele af Skattelypakken, der vedrører de erhvervsretlige reguleringer. Se høringsudkastet her.

4.5 Ny kontrolstrategi på revisorområdet

Se hele handlingsplanen herKontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126