FSR – danske revisorer forbedrer muligheden for at holde orden i eget hus

MedlemsnyhedFSR – danske revisorer har indført vedtægtsændringer, som forbedrer foreningens mulighed for at reagere over for medlemmer, som bliver ikendt alvorlige sanktioner i Revisornævnet.

FSR - danske revisorerOm revisorKvalitet

FSR - danske revisorer har i efterhånden mange år kæmpet for, at der skal slås hårdere ned på de få revisorer, der er store syndere. Med den holdning indførte foreningen i 2015 nye vedtægtsbestemmelser, der gør det muligt at ekskludere de store syndere med en, to eller flere alvorlige disciplinærsager bag sig.

Samtidig fremsatte foreningen i 2015 forslag om et nyt sanktionsregime i revisorloven, hvor formålet var at lempe sanktioner givet for mindre graverende lovovertrædelser, mens graverende overtrædelser skulle sanktioneres hårdere. Forslaget blev gennemført i revisorloven i 2016.

Med den ændrede revisorlov i 2016 blev det imidlertid også som noget nyt fastsat, at Revisornævnets kendelser mod revisorer anonymiseres, medmindre der er tale om sanktioner, som offentligheden nødvendigvis skal kende, hvilket vil sige frakendelser eller forbud.

Det sidste har vi som forening været kede af, da det gør det sværere for os at holde orden i eget hus og reagere over for de medlemmer, som måtte få en alvorlig sanktion i Revisornævnet, idet vi ikke længere ud af kendelserne kan læse, om en alvorlig eller gentagen kendelse gives til et af vores medlemmer.

Foreningen har derfor nu ændret vedtægterne, så godkendte revisionsvirksomheder senest 14 dage efter offentliggørelsen skal indsende revisornævnskendelser med angivelse af navn på den eller de revisorer, tilknyttet revisionsvirksomheden, som har modtaget en bøde på 100.000 kr. eller derover for overtrædelser af den til enhver tid gældende revisorlovgivning. Det giver foreningen mulighed for at reagere over for de medlemmer, der bør reageres over for.

Som sagt viser vi vejen frem ved at holde orden i eget hus. Når vi holder orden i eget hus, er det vores opfattelse, at det offentlige system bør holde orden iblandt de ca. 15 pct. praktiserende revisorer, der ikke er medlemmer i FSR - danske revisorer.

Foreningen har derfor også allerede i foråret i sin handlingsplan ”Når kvalitet tæller” foreslået, at revisorloven ændres, så der sker offentliggørelse af identiteten på fysiske personer og enkeltmandsvirksomheder, der idømmes bøder af Revisornævnet, f.eks. over 100.000 kr.

Foreningen forventer, at en sådan ændring af revisorloven vil ske i 2020.

Kontakt

  • Vibeke Sylvest

    Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

    6070 8791