Kvalitetskontrol - manglende overvejelser om going concern

Faglig nyhedRevisors arbejde vedrørende going concern er et af de områder, hvor Revisortilsynet ofte har konstateret fejl og mangler i 2010. I denne artikel sætter Erhvervsstyrelsen fokus på emnet ud fra erfaringerne fra Revisortilsynets arbejde i 2010.

Om revisor

Som led i den lille artikelserie fra Erhvervsstyrelsen, som indledtes i nyhedsbrevet sidste tirsdag, følger hermed en artikel om manglende overvejelser om going concern.

Revisors arbejde vedrørende going concern har gennem de seneste par år været et af de områder, som Revisortilsynet har sat fokus på i kvalitetskontrollen. Resultatet af kontrollen har desværre vist, at revisor i flere tilfælde ikke har dokumenteret overvejelser vedrørende going concern hverken som led i planlægning eller udførelse af revisionen. I flere tilfælde også selvom der i de pågældende sager forelå åbenlyse indikationer på forhold, der kunne rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.

Erfaringer fra Revisortilsynets arbejde i 2010
- 2. artikel i artikelserien fra Erhvervsstyrelsen

Going concern – fejl og mangler

Revisortilsynets redegørelse for kvalitetskontrollen i 2010 viste, at 46 pct. af de udførte kvalitetskontroller i 2010 førte til sanktioner fra Revisortilsynet. Heraf blev 22 pct. af kontrollerne afsluttet med oversendelse til Revisornævnet af revisionsvirksomheden og/eller revisor(er).

Revisors arbejde vedrørende going concern er et af de områder, hvor Revisortilsynet ofte har konstateret fejl og mangler i 2010.

Going concern – fokusområde ved kvalitetskontrollen
Revisors arbejde vedrørende going concern har været et fokusområde ved kvalitetskontrollerne i både 2010 og 2011. Dette er kommet til udtryk via særskilte spørgsmål vedrørende going concern i de checklister, som kontrollanterne benytter til kvalitetskontrollen af enkeltsager.

Derudover har revisionsvirksomheder som led i kvalitetskontrollen skullet oplyse kontrollanten om erklæringskunder, som var taget under konkursbehandling eller trådt i betalingsstandsning (konkurssager) i en periode på 18 måneder forud for kontroltidspunktet. Erklæringsopgaver vedrørende en eller flere af disse kunder er efterfølgende blevet udtaget til enkeltsagskontrol af kontrollanten. I visse tilfælde har Revisortilsynet udpeget hvilke ”konkurssager”, som kontrollanten skulle udtage til enkeltsagskontrol.

Formålet med fokusområdet har været at undersøge, om revisor har udført og dokumenteret tilstrækkeligt arbejde vedrørende going concern, og om dette er kommet rigtigt til udtryk i revisionspåtegningen.

I erklæringsopgaver, hvor der er indikationer på usikkerhed vedrørende virksomhedens evne til at forsætte driften (going concern), er det ud fra et samfundsmæssigt synspunkt særligt vigtigt, at revisor udfører tilstrækkelige revisionsarbejder og dokumenterer disse.

Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) satte allerede tilbage i 2009 fokus på området ”going concern” i notat af den 6. marts 2009 om ”Revision i en krisetid”. Den nuværende samfundsøkonomiske situation medfører, at notatet fortsat er særdeles aktuelt ved planlægningen og udførelsen af en revision - bl.a. i relation til going concern.

Fejl og mangler vedrørende going concern
Ved kvalitetskontrollen i 2010 er det i flere tilfælde konstateret, at revisor ikke har dokumenteret overvejelser vedrørende going concern ved revisionen – hverken som led i planlægning eller udførelse af revisionen. I flere tilfælde også selvom der i de pågældende sager forelå åbenlyse indikationer på forhold, der kunne rejse betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften.

Følgende er et redigeret eksempel baseret på forhold vedrørende going concern, som en kvalitetskontrollant har rapporteret til Revisortilsynet:

Revisionspåtegning uden forbehold, men med supplerende oplysning om kapitaltab afgivet i april. Selskabet har et underskud før skat på tkr. 500 (året før underskud på tkr. 300) og en negativ egenkapital på tkr. 200. Konkursbegæring indgivet i oktober.

Revisor har ikke dokumenteret nogen overvejelser vedrørende going concern. Årsregnskabet er aflagt under going concern forudsætning og indeholder ikke en beskrivelse af forudsætningerne for fortsat drift eller de tilknyttede usikkerheder.

Der er indregnet goodwill tkr. 400 samt materielle anlægsaktiver med tkr. 300. Der er indikation på nedskrivningsbehov, henset til den negative udvikling. Revisors stillingtagen til indikation på nedskrivningsbehov er ikke dokumenteret.
Revisionsbeviset hviler alene på en drøftelse med ledelsen samt en periodebalance pr. 31/3, der udviser et underskud på tkr. 250 (forklaret med sæsonudsving). Det er ikke undersøgt, om selskabet havde den for fortsat drift fornødne likviditet.

Da årsregnskabet ikke indeholder fornødne oplysninger omkring forudsætningerne for fortsat drift og den betydelige usikkerhed, skulle revisor have taget forbehold for de manglende oplysninger.

Krav til revisors arbejde vedrørende going concern
Den internationale revisionsstandard ”ISA 570 Fortsat drift (Going concern)” indeholder krav og vejledning til revisors arbejde i relation til virksomhedens forudsætning om fortsat drift (going concern).

Ved revision af forudsætningen om fortsat drift (going concern) skal revisor være opmærksom på hele indholdet i ISA 570 Fortsat drift (Going concern) samt de øvrige revisionsstandarder og god revisorskik. Dette gælder både ved planlægningen og udførelsen af en revisionsopgave.

Særligt i de tilfælde hvor der foreligger indikationer på problemer i forhold til going concern, skal revisor sikre en tilstrækkelig dokumentation af revisionen og overvejelserne vedrørende going concern i overensstemmelse med ISA 570.
 
Det nuværende økonomiske klima i Danmark og Europa medfører, at revisor fortsat skal have øget fokus på going concern, når der udføres revision af regnskaber. Hvis forudsætningen om fortsat drift ikke er til stede i en virksomhed, eller der er betydelig usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften, skal dette være afspejlet i virksomhedens regnskab af hensyn til regnskabsbrugerne. Revisor er offentlighedens (og virksomhedens) garant for, at regnskabsbruger kan fæstne lid til, at virksomhedens regnskab afspejler virksomhedens evne til at fortsætte driften.

Det er derfor vigtigt, at revisor udfører og dokumenterer tilstrækkeligt arbejde vedrørende virksomhedens forudsætning om fortsat drift (going concern) og sikrer, at der bliver afgivet forbehold eller supplerende oplysninger vedrørende going concern i revisionspåtegningen, når dette er påkrævet.