Vedtagelse af nye kvalitetsstyringsstandarder udsat, bl.a. på baggrund af FSR – danske revisorers høringssvar

Faglig nyhedDer bliver nu bedre tid til at forberede sig på de nye internationale kvalitetsstyringsstandarder, som ikke bliver vedtaget til december som forventet.

KvalitetOm revisorRevision

FSR – danske revisorer har over sommeren fremsendt sine høringssvar til de forslag om nye internationale kvalitetsstyringsstandarder, som den internationale standardsætter IAASB har fremlagt. Det var forventet, at forslagene kunne vedtages til december, men på baggrund af høringssvarene er vedtagelsen nu udsat til formentlig en gang i løbet af 2020.

De nye kvalitetsstyringsstandarder består for det første en revideret ISQC 1. Den fremtidige kvalitetsstyringsstandard vil dog få betegnelsen ISQM 1, hvor M står for management. For det andet har IAASB fremlagt forslag til en revideret international revisionsstandard (ISA) 220 om kvalitetsstyring på sagsniveau, ligesom der er fremlagt forslag til en ny kvalitetsstyringsstandard ISQM 2 (tidligere ISQC 2) om kvalitetssikringsgennemgang af en revisionsopgave.

Formålet er at fremtidssikre kvalitetsstyringstandarderne, så de kan tilpasses de stadig mere komplekse og hurtigt skiftende omgivelser, som revisor og revisionsvirksomhederne arbejder i, herunder den teknologiske udvikling og digitaliseringen, samt nye arbejds- og forretningsmodeller, f.eks. off-shoring og outsourcing.

FSR – danske revisorer har i udarbejdelsen af høringssvarene samarbejdet med og bidraget til vores europæiske revisorforening Accountancy Europes (ACE) høringssvar. For så vidt angår udkastene til ISQM 1 og 2, har foreningen primært henvist til ACEs svar.

For så vidt angår høringssvar til det overordnede ”explanatory memorandum”, har foreningen fremsendt sit eget høringssvar. Heri anfører vi, at vi finder det uhensigtsmæssigt, at standarderne er øget i længde og kompleksitet, og påpeger, at standarderne skal være principbaserede. Vi påpeger desuden behovet for, at IAASB fokuserer på ”skalérbarhed” (scalability), og at den ideelle standard ville have en ”bottom-up” tilgang. Og så gør vi opmærksom på behovet for en længere gennemførelsesperiode end den på 18 måneder, som IAASB har foreslået. Med udsættelsen af vedtagelsen af standarderne får revisionsvirksomhederne nu også bedre tid til at forberede sig.

Når det gælder udkastet til en revideret ISA 220, har foreningen ligeledes fremsendt sit eget høringssvar. I høringssvaret anfører vi bl.a., at det ansvar og de pligter, der pålægges den sagsansvarlige partner, skal være realistisk, f.eks. i forhold til group audits og store komplekse revisioner. Vi påpeger desuden behovet for, at standarden tager højde for fortsat teknologisk udvikling, og at den er principbaseret.

Explanatory memorandum
FSR – danske revisorers høringssvar findes her      
Accountancy Europes høringssvar findes her  

ISQM 1
FSR – danske revisorers høringssvar findes her   
Accountancy Europes høringssvar findes her 

ISQM 2
FSR – danske revisorers høringssvar findes her  
Accountancy Europes høringssvar findes her 

ISA 220
FSR – danske revisorers høringssvar findes her   
Accountancy Europes høringssvar findes her

Kontakt

  • Vibeke Sylvest

    Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

    6070 8791