Opfølgning på januars dilemma: Fra mistanke til næsten vished om besvigelser

Faglig nyhedDilemmaet i januar vedrørte en mistanke om, at en af revisors kunder udførte sort arbejde, hvor revisor nu har fået bevis for, at mistanken er begrundet. Der kom svar fra 49 respondenter, som vi takker for indsatsen. De allerfleste – 42 af 49 (ca. 86%) – vil med nuancer ”blive og skrive”, hvilket vi er enige i i situationen.

Om revisorRevisionKvalitet

Dilemmaet i januar vedrørte en klassisk mistanke, der næsten bliver til vished, om udeholdelse af indtægter i en mindre virksomhed.

Dilemmaet havde nedenstående ordlyd:

Håndværksmester Pia Hansen driver selskabet Pia Hansen ApS. Ud over Pia Hansen arbejder to svende i virksomheden samt Pia Hansens ægtefælle, Peter, der står for alt det praktiske, herunder bogholderiet.

Pia Hansen ApS har været din klient i mange år. I den senere tid har du fået en mistanke om, at en del af virksomhedens omsætning går uden om årsregnskabet. Mistanken er blevet understøttet ved et par bryllupper, som du har deltaget i på det seneste. Her udtrykte brudeparrene deres store tilfredshed med istandsættelsesprojekter, som Pia Hansen ApS forestod, og som efter brudeparrenes stolte fremvisning ser noget mere omfattende ud end det, som selskabet har faktureret. Mere håndfast har du hertil konstateret, at resultatet i de senere år har været faldende som procent af omsætningen.

Pia Hansen har forklaret den negative udvikling med prisstigninger på materialer i de senere år. Disse prisstigninger har hun ikke ment at kunne vælte videre til kunderne. Angående de to brudeparskunder, henviste hun til, at hun havde været uheldig med kalkulationerne ved tilbudsgivningen. ”Peter er ved at blive lidt glemsom”, fremhævede hun. ”Så er det da heldigt, at I alligevel kan få råd til alle de udlandsrejser”, sagde du, måske en smule spydigt. Det reagerede Pia Hansen ikke på. Situationen har gjort dig noget usikker, også under henvisning til det voksende fokus på revisorers underretnings- og anmeldelsespligt.

Ved en tilfældighed bliver du hos en anden klient opmærksom på en regning for et renoveringsarbejde, der umiddelbart er fremsendt den 14. juni som almindelig faktura fra Pia Hansen ApS, men noget usædvanligt af Pia Hansen og de to svende i fællesskab, samt for arbejde udført over tre weekender. Regningen lyder på 150.000 kroner eksklusive moms, det vil sige 180.000 kr. inklusive moms. 

Du står umiddelbart foran afslutningen af udførelse af udvidet gennemgang af regnskabet for det seneste regnskabsår. Her konstaterer du, at der den 4. juli er indsat og umiddelbart herefter hævet et beløb på 180.000 på Pia Hansen ApS´ s bankkonto uden reference til en faktura i regnskabsmaterialet. Din mistanke vokser nu om, at der kan være tale om ikke uvæsentligt sort arbejde i virksomheden. Regnskabsåret er kalenderåret, og datoen er den 28. maj.

Respondenterne valgte nedenstående reaktioner som den mest sandsynlige af de fire præsenterede muligheder:

1. Du fratræder øjeblikkeligt og meddeler Erhvervsstyrelsen årsagen hertil. Hertil underretter du Hvidvasksekretariatet om din mistanke om hvidvask.  2
2. Du fuldfører opgaven for indeværende regnskabsår, hvor du bl.a. udfører yderligere handlinger ud over det normale om nettoomsætning og bankbevægelser. Du spørger Pia om identificerede mistænkelige transaktioner, herunder om indsætningen og hævningen af de 180.000 kr. Herefter tager du stilling til din erklæring og til, om du skal foretage underretning af Hvidvasksekretariatet om en mistanke om hvidvask.  39
3. Du fuldfører opgaven for indeværende regnskabsår som normalt. I din erklæring om udvidet gennemgang modificerer du din konklusion på grund af utilstrækkeligt bevis om nettoomsætning, løn og vareforbrug, mens du samtidig oplyser om det mulige ledelsesansvar for overtrædelser af selskabs- samt skatte- og afgiftslovgivningen.  3
4.  Du fratræder øjeblikkeligt og meddeler Erhvervsstyrelsen årsagen hertil. Hertil underretter du SØIK på grund af, at du indser, at der foreligger grov økonomisk kriminalitet, jf. revisorlovens § 22.  5

Det fremgår, at svarmulighed nr. 2 er den klart foretrukne (39 respondenter, eller næsten 80%), hvilket er i overensstemmelse med forventningen om, at revisor ”bliver og skriver”, herunder under skelen til det sene tidspunkt i processen. Svarmulighed nr. 3 med tre respondenter (ca. 6%) ligner lidt, bortset fra, at den allerede fastslår, hvad konklusionen bliver, og altså ikke forudser behovet for ”yderligere handlinger”, som terminologien er i standarden om udvidet gennemgang, der i vidt omfang er en afskrift af ISRE 2400 om review. Resultatet af de nødvendige yderligere handlinger kendes af gode grunde ikke, hvilket er afspejlet i svarmulighed nr. 2, der lader det stå åbent, hvad konklusionen bliver.

Fratræden i utide, som i svarmulighed nr. 1 og 4, er ikke en farbar vej pga. det sene tidspunkt – den 28. maj i et kalenderårsregnskab, hvor regnskabet skal være indsendt den 31. maj. Dette ville give klienten (og en eventuel anden revisor) urimelige vilkår. I svarmulighed 1 underrettes der om mistanke om hvidvask, mens nr. 4 går længere ved allerede at indse, at der foreligger grov økonomisk kriminalitet. Beløbet, der præsenteres i casen, er næppe stort nok til at udløse reaktionspligten efter § 22. Hvis forholdet havde været opdaget noget tidligere, havde det været muligt at overveje fratræden i utide.

Til sidst en særlig tak til en vågen og lidt drillende respondent for at gøre opmærksom på, at momsen af 150.000 kr. ikke er 30.000, men 37.500 kr. Beløbet inklusive moms skulle således have været 187.500 og ikke 180.000 kr.


Kontakt

  • Lars Kiertzner

    Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

    Tirsdag til torsdag

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer præsenterer en serie cases med titlen ’Månedens dilemma’. Hensigten er at inddrage medlemmerne i aktuelle faglige problemstillinger. Du opfordres derfor til at sætte et kryds i den svarmulighed, som du sandsynligvis ville vælge.

FAKTABOKS

FSR – danske revisorer har prioriteret en række kommunikationsaktiviteter med fokus på kvalitet i revisionen. Kvalitet er revisorbranchens adelsmærke og central for omdømme og legitimitet i forhold til politikere, embedsmænd og revisorernes kunder. Frem til SMV-forum i midten af januar bringer foreningen nyheder, faglige input, dilemmaer og endda et konkret værktøj, som kan styrke især små og mellemstore medlemsvirksomheder i arbejdet med kvalitet.