Foreløbige resultater af kvalitetskontrollen for 2014

Faglig nyhedRevisortilsynet har i samarbejde med FSR – danske revisorer afholdt de årlige lovpligtige kurser for kvalitetskontrollanter primo september, hvor sløret blev løftet for det foreløbige resultat af kvalitetskontrollen for 2014.

KvalitetOm revisorRegnskabRevision

Som altid indledte Revisortilsynets formand Kim Sparlund kurserne med et indlæg, hvor han løftede sløret for de sager fra 2014-kontrollen, som Revisortilsynet har færdigbehandlet. Det foreløbige resultat bar dog præg af, at der endnu manglede færdigbehandling af 70 ud af i alt 263 virksomheder, som har været igennem en kvalitetskontrol. Og disse vedrører vanen tro kontroller, som har givet anledning til forbehold og/eller supplerende oplysninger.

Stor stigning i antal udtagne revisionsvirksomheder
I 2014 blev der udtaget 385 revisionsvirksomheder til kontrol mod 246 i 2013. Den store stigning skyldes ”opsamlingsperioden” på den afsluttende 6-års kontrolperiode fra 2009 til 2014, som indeholdt flere revisionsvirksomheder i 2014, som endnu ikke havde gennemgået en kontrol i perioden.

Af de udtagne virksomheder i 2014 har der været 105 revisionsvirksomheder, som frivilligt har afmeldt sig fra Revireg, svarende til 27% mod 32% året før. Dertil har der været oversendelse af sager til Erhvervsstyrelsen og ophør af andre grunde. Dette har betydet, at der ud af de 385 udtagne revisionsvirksomheder har været 263 revisionsvirksomheder, som har gennemgået en kvalitetskontrol mod 162 revisionsvirksomheder året før.

Reaktioner på virksomhedsniveau
Af de 263 gennemførte kontroller af revisionsvirksomheder er der foreløbigt færdigbehandlet 193 kontroller. På samme tidspunkt sidste år var der færdigbehandlet 148 kontroller ud af 163.

For 2014-kontrollen er der ud af de foreløbigt 193 færdigbehandlede kontroller givet følgende reaktioner over for revisionsvirksomhederne:

 • 154 afsluttet uden anmærkninger (80%) mod i alt 128 (82%) fra året før
 • 18 påtaler (9%) mod i alt 13 (8%) fra året før
 • 15 påtaler med fornyet kontrol (8%) mod i alt 9 (6%) fra året før
 • 6 påtaler med fornyet kontrol samt indbringelse for Revisornævnet (3%) mod i alt 7 (4%) fra året før.

De foreløbige sanktioner viser, at det primært er de mindre revisionsvirksomheder, som har haft udfordringer. Erfaringen viser samtidig, at de kontroller som endnu mangler sagsbehandling i Revisortilsynet, ofte er kontroller, som med stor sandsynlighed fører til sanktioner med påtaler og mulige indbringelser for Revisornævnet. Så der vil efter al sandsynlighed ske en procentvis stigning i antal sanktioner i forhold til året før. I 2013-kontrollen oplevede vi en positiv udvikling med faldende sanktioner over for revisionsvirksomhederne i forhold til 2012-kontrollen. Den forventede stigning i 2014-kontrollen skal ses i lyset af, at ”opsamlingsperioden” indeholder ca. 100 ekstra revisionsvirksomheder (non PIE), som først er blevet kontrolleret i det sidste år i den netop overståede 6-års kontrolperiode.

Kontrollerede revisorer
I 2014 er der i alt kontrolleret 476 revisorer mod 433 i 2013. Der er foreløbigt givet følgende reaktioner over for revisorerne:

 • 26 påtaler (5%) mod i alt 42 (10%) fra året før
 • 48 påtaler med indbringelse for Revisornævnet (10%) mod i alt 62 (14%) fra året før.

På nuværende tidpunkt er der givet færre påtaler over for revisorerne. Det fremgår dog ikke af den foreløbige opgørelse, hvor mange revisorer der er involveret i de ikke-færdigbehandlede virksomhedskontroller, og ej heller hvor mange revisorer som har fået afsluttet kontrollerne uden anmærkning.

De foreløbige resultater for så vidt angår de små og mindre revisionsvirksomheder med henholdsvis 1 godkendt revisor og 2-10 godkendte revisorer viser samme tendens som i 2013-kontrollen. Af de foreløbigt 48 revisorer, som har fået påtaler med indbringelse for Revisornævnet, tegner enkeltmandsvirksomhederne sig for foreløbigt 25 indbragte revisorer, og virksomheder med 2-10 ansatte tegner sig foreløbigt for 20 revisorer.

Fejltyperne fra kvalitetskontrollerne
Fejltyperne, som konstateres i kvalitetskontrollerne, er stort set samme typer af fejl og mangler, som det har været i foregående år.

Fejltyper på virksomhedsniveau
Revisortilsynet har konstateret følgende top 3 fejltyper på virksomhedsniveau i 2014-kontrollen:

 • Utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet
 • Utilstrækkelig udførelse af overvågning, herunder væsentlige fejl og mangler, som ikke blev konstateret ved den interne egenkontrol
 • Utilstrækkelige procedurer for overvågning. 

Utilstrækkelig anvendelse af kvalitetsstyringssystemet dækker eksempelvis over, at årlig indhentning af uafhængighedsvurdering fra medarbejder ikke udføres i praksis til trods for, at kvalitetsstyringssystemet indeholder krav herom. Som et andet eksempel kan nævnes, at der generelt i planlægningen ikke foretages risiko-/væsentlighedsvurdering, selvom kvalitetsstyringssystemet og koncepter for løsningerne, og revisionsstandarderne for den sags skyld, kræver det.

Fejltyper på enkeltsagsniveau
Revisortilsynet har konstateret følgende top 3 fejltyper på enkeltsagsniveau i 2014-kontrollen:

 • Utilstrækkelig dokumentation for udførelsen
  1) Gennemgående ingen dokumentation
  2) Mangelfuld dokumentation for væsentlige poster, fx udskudt skatteaktiv og varelager 
   
 • Utilstrækkelig planlægning
  1) Mangelfuld risiko- og væsentlighedsvurdering
  2) Ej planlagt handlinger for væsentlige og risikofyldte poster

 • Erklæringsfejl – manglende forbehold for overtrædelse af ÅRL, herunder
  1) ÅRL § 56 – manglende oplysning om bevægelser på egenkapitalen
  2) ÅRL § 53 – manglende beskrivelse af anvendt regnskabspraksis for væsentlige poster.

I forhold til erklæringsfejl er det relevant fortsat at være opmærksom på følgende tidligere fejltyper:

 • Fejl i værdiansættelse af ejendomme til dagsværdier, herunder manglende sammenhæng mellem afkastkrav og værdien af ejendom
 • Manglende afskrivninger på bygninger iht. ÅRL § 43
 • Manglende oplysninger om tilgodehavender til ledelsen i henhold til ÅRL § 73
 • Manglende oplysninger vedrørende pantsætninger og sikkerhedsstillelser i henhold til ÅRL § 64, stk. 4
 • Manglende oplysninger vedrørende redegørelse for immaterielle anlægsaktiver, der afskrives længere end 5 år i henhold til ÅRL § 53.

Revisortilsynet har generelt set en forbedring i tendensen til ”sjuskefejl”, der opstår ved, at revisorer mangler at modificere konklusioner ved forbehold. Det er dog vigtigt fortsat at være opmærksom på, at der fortsat ses fejl i disse situationer, herunder også forkerte modificerede konklusioner i forhold til, om forholdene er gennemgribende eller ej.

Det er endnu usikkert, hvornår den endelige redegørelse for 2014 er klar.

FSR – danske revisorers kvalitets- og sanktionsudspil
Selvom der i kvalitetskontrollerne igennem årene er konstateret fejl og mangler af ovennævnte karakter, har FSR – danske revisorer udarbejdet et kvalitets- og sanktionsudspil, hvor vi foreslår, at der i højere grad bliver en større dialog mellem tilsyn og revisionsvirksomhederne samt revisorerne med henstillinger og vejledning for enkeltstående forhold eller for forhold, som ikke har betydning over for tredjemand.

Se vores 6 forslag til modernisering af kvalitetskontrollen af revisorer her.

Læs også faglig nyhed om kvalitetsudspillet her.

Læs også vores tidligere udspil til nyt sanktionssystem her.