Sådan blev resultatet af kvalitetskontrollen 2016

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har netop offentliggjort sin redegørelse for kvalitetskontrollen 2016, som er den første, hvor kontrolbesøg, sagsbehandling og afslutning af de gennemførte kvalitetskontroller er sket efter de nye regler.

KvalitetOm revisorRegnskabRevision

Redegørelsen viser resultatet af kvalitetskontrollen af revisorer og revisionsvirksomheder 2016 samt undersøgelser, der er iværksat på baggrund af kvalitetskontrollen 2016, samt undersøgelser, som Erhvervsstyrelsen i øvrigt har iværksat. Erhvervsstyrelsen oplyser, at redegørelsen offentliggøres så sent på grund af ressourcemangel.

Kvalitetskontrollerne i 2016 er de første, der er gennemført efter de ændrede regler i revisorloven, der trådte i kraft med virkning fra 17. juni 2016, og Erhvervsstyrelsen anfører derfor, at der ikke kan foretages en sammenligning med tidligere år.

I alt er der i Danmark ca. 1.500 revisionsvirksomheder (inkl. holdingvirksomheder) og 3.400 godkendte revisorer. Der er indberettet 133.000 årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, hvor der er afgivet erklæringer med sikkerhed. Erhvervsstyrelsen har i 2016 kvalitetskontrolleret 74 revisionsvirksomheder og 435 erklæringsopgaver udført af 242 revisorer. Udvælgelsen af erklæringsopgaver er sket efter en risikoanalyse. 69 % af de gennemførte kontroller er afsluttet uden yderligere opfølgning, 31 % er afsluttet med opfølgende kvalitetskontrol.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af kvalitetskontrollen indbragt 19 erklæringsopgaver og 2 revisionsvirksomheder for Revisornævnet. Herudover og uafhængigt af den løbende kvalitetskontrol har styrelsen gennemført undersøgelser af 11 revisorer, f.eks. på baggrund af medieomtale og oplysninger fra andre tilsynsområder, og det har medført indbringelse af 7 revisorer for Revisornævnet.

Antallet af indbragte sager for Revisornævnet er gennem årene faldet betragteligt. I 2013 indbragte det daværende Revisortilsyn 99 sager. Det tilsvarende tal i 2016 er 21. Dette er helt i overensstemmelse med lovændringerne fra 2016, som - efter forslag fra FSR – danske revisorer - bl.a. havde til formål at skabe en bedre balance i disciplinærsystemet. En balance, hvor sanktionerne ved mindre forseelser i førstegangstilfælde er lempet, så der ikke skal ske indbringelse for Revisornævnet. Og hvor sanktionerne over for de revisorer og revisionsvirksomheder, som begår grove overtrædelser, er skærpet. Redegørelsen indeholder derfor også en gennemgang af de 8 sager, hvor Revisornævnet alene har givet en advarsel, og sagerne således i princippet ikke burde være indbragt.

Som noget nyt har Erhvervsstyrelsen valgt at supplere den årlige redegørelse med tre appendikser med en nærmere beskrivelse af de forbedringspunkter og de fejl og mangler, som er identificeret i forbindelse med kvalitetskontrollen og undersøgelserne. FSR – danske revisorer finder Erhvervsstyrelsens tiltag meget positivt og hilser den øgede transparens velkommen. Foreningen såvel som revisionsvirksomhederne kan anvende disse beskrivelser aktivt i arbejdet med at sikre og styrke kvaliteten. Foreningen vil i den kommende tid udarbejde særskilte nyheder om de hyppigste fejl.

FSR – danske revisorer tager kvaliteten i revisors arbejde meget, meget seriøst. De omfattende krav om faglighed, kvalitet, uddannelse og kvalitetskontrol er forudsætningen for den betroede rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og eneretten til at revidere årsrapporter og afgive erklæringer med sikkerhed. Kvalitetskontrollen og sanktionssystemet er en vigtig forudsætning for omverdenens tillid til revisorbranchen. Kvalitet er lig med omdømme og dermed afgørende for revisorernes ”licence to operate”.

Foreningen arbejder derfor til stadighed med at sikre og forbedre kvaliteten i revisionsvirksomhederne og i revisors arbejde, og kvalitet er en vigtig del af både foreningens nuværende og kommende strategi. Således er kvalitet hovedemnet for foreningens blad Signatur, der udkommer senere i november, ligesom kvalitet er temaet for foreningens SMV-forum i januar 2019. Samtidig hermed arbejder foreningen på en ny handlingsplan med forslag, der skal optimere kvaliteten i revisorbranchen og i tilsynet med revisorerne. Planen lanceres primo 2019.

Du kan finde redegørelsen her