Flere uafsluttede kvalitetskontrolsager og flere sager vedr. ulovlige kapitalejerlån og revisorforbehold

Faglig nyhedErhvervsstyrelsens årsberetning om tilsyn og kontrol 2018 viser bl.a. en stigning i antallet af uafsluttede kvalitetskontrolsager af revisionsvirksomheder og revisorer. Beretningen viser også, at kontrollen af revisorforbehold og ulovlige kapitalejerlån er steget.

KvalitetOm revisorRegnskabRevision

Årsberetningen for styrelsens erhvervsrettede kontrol og tilsyn 2018 giver et overblik over styrelsens erhvervsrettede kontrol og de fokusområder, styrelsen har været særligt optaget af i 2018. Det drejer sig om bl.a. om regnskabskontrol og kvalitetskontrollen medrevisorer og revisionsvirksomheder.

Stigning i uafsluttede kvalitetskontrol
Erhvervsstyrelsen har også ansvaret for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Kvalitetskontrollen omfatter både revisionsvirksomhedens interne organisation og stikprøvevis gennemgang af erklæringsopgaver.

  2017  2018
Antal igangværende kontroller primo 137  152
Antal gennemførte kvalitetskontrolbesøg 109 84
Antal kontroller afsluttet 94 56
Antal igangværende kontroller ultimo 152 180

Kilde: Erhvervsstyrelsens Årsberetning 2018

Ifølge årsberetningen blev der i 2018 indberettet omkring 132.000 årsrapporter, som var forsynet med en erklæring med sikkerhed fra en godkendt revisor. Ultimo 2018 viser tallene, at antallet af uafsluttede kontroller er steget fra 152 ultimo 2017 til 180 ultimo 2018 til trods for at der er gennemført 25 færre kontrolbesøg i 2018, svarende til 23%. 

FSR – danske revisorer har i marts offentliggjort sin handlingsplan med forslag til at optimere kvaliteten i revisorbranchen. Heri indgår også forslag, som skal nedsætte den meget lange sagsbehandlingstid, som vi har set på kvalitetskontrolsager de seneste år. Foreningen foreslår bl.a., at det tilstræbes, at sager afsluttes inden for 6 måneder medmindre forsinkelsen skyldes den kontrollerede revisionsvirksomhed samt at der garanteres en maksimal sagsbehandlingstid i sager af undersøgelse vedrørende revisorer eller revisionsvirksomheder som følge af kvalitetskontrollen. 

Regnskabskontrollen – flere revisorforbehold og ulovlige kapitalejerlån
I 2018 modtog Erhvervsstyrelsen over 270.000 årsrapporter fra regnskabspligtige virksomheder. Regnskabskontrollen er opdelt i to faser. I første fase tjekkes alle indberettede årsrapporter, ved hjælp af Styrelses digitale modtagerkontroller, for fejl eller meget stærke indikatorer på fejl. Fase to omfatter manuel kontrol af et antal indberettede årsregnskaber. Udvælgelsen sker med afsæt i en risikobaseret tilgang eller på baggrund af definerede fokusområder.

Som det fremgår af nedenstående tabel, har Erhvervsstyrelsen øget kontrollen af sager om ulovlige kapitalejerlån og revisorforbehold.

  2016 2017 2018

Ulovlige kapitalejerlån - Antal sager med påbud om tilbagebetaling i 2018 

669 521 1.311
Revisorforbehold 62 14 335
Øvrige risikobaserede sager 322 227 105
Overtrædelser af bogføringsloven 57 211 102
Sager i alt 1.048 973 1.853

Kilde: Erhvervsstyrelsens Årsberetning 2018

De ulovlige lån identificeres som udgangspunkt på baggrund af den relevante post i regnskabet, men der er også fokus på at identificere de tilfælde, hvor ledelsen aktivet har forsøgt at skjule lånet under en anden post. Ved større lån, gentagelsestilfælde og andre skærpende omstændigheder politianmelder Erhvervsstyrelsen som udgangspunkt forholdet samt påbyder revision af de to kommende årsregnskaber.

Erhvervsstyrelsen har i 2018 screenet 1.100 regnskaber, hvor revisor har taget et forbehold for lovligheden eller ikke er i stand til et afgive en konklusion på regnskabet, hvilket har medført, at der i 2018 blev rejst i alt 335 sager om revisorforbehold, hvoraf 51 var afsluttet ved udgangen af året. 

Erhvervsstyrelsens direktør har tidligere i april meldt ud, at styrelsen vil opprioritere kontrolindsatsen. FSR – danske revisorer støtter denne indsats, som vi længe har efterlyst. I den forbindelse bør der fokuseres på de sager, hvor der ikke har været en revisor inde over. Hvis der alene fokuseres på f.eks. revisorforbehold, vil det øge incitamentet for at fravælge revisor og det vil øge antallet af fejl. Der bør endvidere generelt være fordele til de virksomheder, som gør sig umage med at efterleve reglerne og eksempelvis frivilligt lader sit årsregnskab gennemgå af en revisor.

Hele årsberetningen findes her.

FSR – danske revisorers handlingsplan med forslag til at optimere kvaliteten i revisorbranchen ”Når kvalitet tæller” findes her

Kontakt

  • Vibeke Sylvest

    Chefkonsulent, Cand.jur, MPA

    6070 8791