Indberetninger til Danmarks Statistik bliver digitale

Faglig nyhedØkonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt regler for overgangen til digital indberetning af oplysninger til Danmarks Statistik, herunder hvilke oplysninger der skal indberettes via virk.dk og via andre indberetnings-løsninger.

Virksomhedsret

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt regler for overgangen til obligatorisk digital indberetning af oplysninger til Danmarks Statistik.

Reglerne er udstedt i form af bekendtgørelse nr. 19 af 10. januar 2014 og skal ses i lyset af Folketingets digitaliseringsstrategi, hvorefter der skal ske en gradvis overgang til obligatorisk digital indberetning til det offentlige. Målet er, at indberetning for alle erhvervsvirksomheder til lovpligtige statistikker er digital ved udgangen af 2015. Som konsekvens af bekendtgørelsen vil indberetningen af i alt 56 statistikker være omfattet af krav om obligatorisk digital indberetning ved udgangen af 2014.

Krav om digital indberetning

Indberetning til de berørte statistikker vil som udgangspunkt foregå på virk.dk. Dog vil der på en række områder være mulighed for at indberette via andre løsninger. Indberetninger om fravær, løn, overnatninger på campingpladser, overnatninger på hoteller, regnskaber for private byerhverv samt om svinebestanden kan foretages via en af Danmarks Statistik godkendt system-system løsning. Yderligere kan indberetning om månedlig omsætning i detailhandlen samt om ledige stillinger og antal ansatte foretages via en telefonindtastningsløsning.

Det slås i bekendtgørelsens § 4 fast, at skriftlig kommunikation fra Danmarks Statistik til den indberetningspligtige efter 1. januar 2015 vil ske via offentlig digital post eller til en af den indberetningspligtige specificeret e-mail adresse.

Fritagelse for digital indberetning

Der vil være mulighed for dispensation fra kravet om digital indberetning. Dispensation gives enten generelt eller individuelt ved særligt forekommende situationer, såfremt der foreligger væsentlige grunde, der forhindrer eller unødigt vanskeliggør digital indberetning. Individuelle dispensationer er gældende i to år.

Den tidligere dispensationsbestemmelse for svinebestanden, hvorefter svinebedrifter med færre end 2.000 svin var fritaget fra kravet om digital indberetning, bortfalder fra 1. januar 2014.

Endelig indføres dispensationsmulighed for indberetningspligtige i regnskabsklasse A og B, således at disse virksomheder indtil 1. januar 2015 er fritaget for kravet om digital indberetning af regnskaber for byerhverv, såfremt der indsendes et internt regnskab med de nødvendige oplysninger i stedet for.

Ikrafttrædelse

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 15. januar 2014, hvilket indebærer, at kravet om digital indberetning som udgangspunkt finder anvendelse på anmodninger om indberetninger, der udsendes af Danmarks Statistik fra og med den 15. januar 2014.

For indberetninger om månedspriser på korn og foderstoffer, overnatninger på hoteller, passager- og færgefart på danske havne, løn, fravær samt indberetninger om fragt- og krydstogsskibe på mindre og større havne træder kravet om digital indberetning i kraft på forskellige tidspunker i løbet af 2014.

Download bekendtgørelse nr. 19 af 10. januar 2014 om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik