Forslag om lovlige kapitalejerlån gør lovgivningen kompliceret og uigennemskuelig

Faglig nyhedFSR – danske revisorer har afgivet et kritisk høringssvar til Erhvervsstyrelsen vedrørende eventuel betinget lovliggørelse af kapitalejerlån. I høringssvaret peges på uklarheder og uhensigtsmæssigheder i de foreslåede regler.

Virksomhedsret

FSR – danske revisorer bakker op om regeringens intention om at gøre erhvervs- lovgivningen ”enkel, klar og effektiv”. Men forslaget fra Erhvervsstyrelsen om ændringer af reglerne om kapitalejerlån gør imidlertid – når det ses i sammenhæng med skattelovgivningen - reelt lovgivningen om disse lånmere kompliceret og uigennemskuelig. Samtidig vil det gøre det mere problematisk for selskaber at håndtere transaktioner mellem selskabsejere og deres selskaber.

Dette skyldes navnlig de skattemæssige regler vedr. kapitalejerlån (ligningslovens § 16E), som ifølge bemærkningerne i høringsudkastet ikke ændres. Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2012 disse regler for at begrænse ulovlige lån. At der nu foreslås en lovliggørelse af aktionærlån uden en stillingtagen til skattereglerne og sammenhængen mellem det selskabsretlige og skatteretlige mener FSR på den baggrund er uhensigtsmæssigt. Regeringen bør kigge på reglernes samlede effekt fra et virksomhedsperspektiv.

FSR har svært ved at se, at udkastet – i sin nuværende form – forbedrer de danske virksomheders konkurrencemæssige eller forretningsmæssige forhold blot ved at lovliggøre udlån til kapitalejere m.fl. i forhold til selskaber i andre EU-lande. FSR er bekymrede over den yderligere kompleksitet, området får med det nuværende forslag, og foreslår, at forslaget ikke vedtages i sin nuværende form. Der er i praksis stor risiko for, at en hovedaktionær ser, at lån nu er blevet lov lige, og overser, at de fortsat er skattepligtige. Der er også en række af disse problemstillinger, hvor en hovedaktionær, i god tro, nu låner penge i selskabet lovligt og glemmer en beskatning. Der kan også være situationer, hvor en hovedaktionær har set, at lån nu er lovlige, og glemmer de betingelser, der skal være opfyldt.

Samtidig kan konsekvensen af forslaget blive en lovgivning med tilbagevirkende kraft på ligningslovens § 16E, idet forslaget risikerer at ramme lån fra før ikrafttrædelsen af LL § 16E, der risikerer at blive skattepligtige med dette forslag. Det er meget bekymrende.

Hele FSR – danske revisorers høringssvar kan læses her.