Politisk kompromis om ny selskabslov

Faglig nyhedFolketingets Erhvervsudvalg har på en række møder i april-maj 2009 behandlet lovforslaget om ny selskabslov. Her kan du læse, hvilke ændringer flertallet i Erhvervsudvalget i hovedtræk nået frem til i forhold til det af ministeren fremsatte lovforslag

Folketingets Erhvervsudvalg har på en række møder i april-maj 2009 behandlet lovforslaget om ny selskabslov.

Flertallet i Erhvervsudvalget er - ifølge udkast til betænkning - i hovedtræk nået frem til følgende ændringer i forhold til det af ministeren fremsatte lovforslag:

  • Det hidtil gældende forbud mod aktionærlån og lån til selskabets ledelse og disses nærtstående videreføres
  • mindstekapitalen i anpartsselskaber skal udgøre 80.000 kr.
  • kapitaltabsreglen i den foreslåede § 119 skal iagttages i alle tilfælde, hvor selskabets egenkapital udgør mindre end 62.500 kr. - og ikke kun i tilfælde, hvor halvdelen af kapitalen er tabt (hvilket har betydning for anpartsselskaber med under 125.000 kr. i kapital)
  • den foreslåede forenkling af mellembalancen ved ekstraordinær udlodning fastholdes. Men alle selskaber, der ønsker at foretage ekstraordinær udlodning, skal udarbejde en mellembalance, hvis selskabets seneste årsrapport er ældre end 6 måneder på tidspunktet for den ekstraordinære udlodning. Mellembalancen skal gennemgås og påtegnes af revisor, hvis selskabet er underlagt revisionspligt.

Lovforslaget om ny selskabslov forventes vedtaget i Folketinget ultimo maj 2009. Økonomi- og erhvervsministeren får en bemyndigelse til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden.