Registrering af reelle ejere

Faglig nyhedFolketinget har den 1. marts 2016 vedtaget Lovforslag L 94, der betyder, at blandt andet aktie- og anpartsselskaber skal registrere de reelle ejere i et offentligt tilgængeligt register i Erhvervsstyrelsen.

Virksomhedsret

Formålet
Loven er en del af den politiske indsats mod skattely på erhvervsområdet. Registret over reelle ejere giver blandt andre skattemyndigheder adgang til bedre oplysninger og er dermed en brik i kampen mod skatteunddragelse. Loven skal endvidere bidrage til at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering, ligesom den skal bidrage til at dæmme op for misbrug af selskabslovgivningen.

Loven bidrager til at øge gennemsigtigheden i danske virksomheders ejerstruktur, så det fremover bliver sværere at sløre det reelle ejerskab af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner.

Det nye register over reelle ejere vil køre sideløbende med det eksisterende register over umiddelbare ejere (Det Offentlige Ejerregister).

Selskabets (ledelsens) pligter
Selskaber mv. får pligt til at indhente og opbevare oplysninger om selskabets reelle ejere, dvs. de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer virksomheden, samt til at registrere disse oplysninger i Erhvervsstyrelsens register.

Er der ingen reelle ejere, eller kan selskabet ikke identificere nogen reelle ejere, skal de registrerede medlemmer af selskabets direktion optages som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system.

Oplysningerne i registret er tilgængelige for alle interesserede. Visse oplysninger - fx personers cpr.nr - er dog kun tilgængelige for SKAT, SØIK og andre offentlige myndigheder.

Reelle ejere
En “reel ejer” i et selskab er en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

Ejerskab eller kontrol over 25 pct. indikerer reelt ejerskab, jf. bemærkningerne til lovforslaget.

Reelle ejere i fonde er derimod defineret som personer, som ikke i ordets egentlige forstand nødvendigvis er ejere, men som på anden måde har kontrol, eller som får midler fra fonden. I forhold til fonde vil reelle ejere således være bestyrelsen og eventuelt nærmere angivne særlige uddelingsmodtagere og personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer.

Omfattede virksomheder
En lang række virksomhedsformer skal registrere reelle ejere i Erhvervsstyrelsens register, herunder blandt andre:

  • Aktieselskaber (bortset fra børsnoterede virksomheder)
  • Anpartsselskaber (herunder IVS)
  • Interessentskaber
  • Kommanditselskaber
  • Erhvervsdrivende fonde
  • Ikke-erhvervsdrivende fonde
  • Visse foreninger
  • Visse finansielle virksomheder.  

Omfattede virksomheder, som ikke allerede er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, får pligt til at registrere en række grundoplysninger. Dette betyder bl.a., at en række interessentskaber, kommanditselskaber og fonde, som i dag ikke som udgangspunkt er registreringspligtige, fremover vil skulle grundregistreres og registrere reelle ejere.

Hvornår træder reglerne i kraft?
Reglerne træder først i kraft, når ministeren bestemmer det i en bekendtgørelse. Det sker formentlig i første halvdel af 2017.

Vi orienterer nærmere, når reglerne træder i kraft.

Link til vedtaget lovforslag
Du kan se den vedtagne lov her.