Forslag om at lovliggøre kapitalejerlån

Faglig nyhedErhvervsstyrelsen har sat et forslag i høring om at lovliggøre kapitalejerlån. Selskabsloven indeholder på nuværende tidspunkt et forbud mod udlån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer m.fl. Kapitalejerlån er lovlige i en række andre lande.

Regnskab

Erhvervsstyrelsen stiller forslag om at lovliggøre kapitalejerlån for at skabe mere lige konkurrencebetingelser og øget fleksibilitet for danske selskaber. Med lovforslaget foreslås nærmere betingelser for lånene, der skal skabe sikkerhed for kreditorer m.fl. Som konsekvens foreslås en følgeændring af årsregnskabsloven, som skal sikre, at det fremgår klart af regnskabet, at selskabet har anvendt frie midler til udlån. 

Det forslås, at følgende betingelser skal være opfyldt før, at et kapitalselskab kan yde økonomisk bistand:

  • Den økonomiske bistand skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver og skal ydes på sædvanlige markedsvilkår.
  • Beslutningen om at yde økonomisk bistand skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde økonomiske og tidsmæssige begrænsninger. Den økonomiske bistand må ikke udgøre et større beløb, end der er foreslået eller tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.
  • Beslutningen om at yde økonomisk bistand kan først træffes efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

Danmark er et af de eneste EU-lande, der har forbud mod denne type lån. I dag må et kapitalselskab ikke yde lån til blandt andre selskabets kapitalejere og ledelse, kapitalejere og ledelsesmedlemmer i selskabets moderselskab m.fl. De danske regler på området er således strengere end andre lande som eksempelvis Tyskland, Holland og Norge.

Det danske forbud har eksisteret siden 1982 og har været begrundet dels i hensynet til at beskytte selskabets kapital og dermed reducere risikoen for, at selskabets kreditorer m.fl. lider økonomisk tab dels i hensynet til at reducere anvendelse af kapitalejerlån som et skattefrit alternativ til skattepligtigt udbytte og løn.

Erhvervsstyrelsen bemærker, at formålet med lovforslaget er at skabe øget fleksibilitet for danske selskaber, set i forhold til en lang række sammenlignelige EU-lande, ved at tillade selskaber at yde sådanne lån til deres ejere eller ledelsesmedlemmer under visse betingelser. Regeringen ønsker således ikke at begrænse danske selskabers muligheder for at disponere over selskabets frie reserver ved at opretholde det gældende forbud mod kapitalejerlån.

Ved at lovliggøre kapitalejerlån afkriminaliseres danske virksomheder, der ønsker at yde lån til selskabets ejere eller til en direktør, hvis selskabet opfylder de foreslåede betingelser, der skal sikre, at hensynet til selskabet og dets kreditorer er varetaget på behørig vis. De foreslåede betingelser skal således sikre, at lån alene ydes, når dette er forsvarligt henset til selskabets økonomiske situation.

Såvel virksomhedens eventuelle revisor som Erhvervsstyrelsen vil påse, at betingelserne for lovligt at kunne yde lånet er opfyldt. Med de foreslåede ændringer vil de danske regler på området ligge på linje med reglerne i en række sammenlignelige lande, hvor kapitalejerlån er lovlige under nærmere betingelser.