Lov om ansættelsesklausuler er nu vedtaget

Faglig nyhedFolketinget vedtog i december måned lov om ansættelsesklausuler. Med loven ønsker man at forøge mobiliseringen af arbejdskraften, hvilket sker ved at begrænse muligheden for brug af ansættelsesklausuler.

Virksomhedsret
Den politiske aftale om en vækstpakke fra juni 2014 indeholdt en række hovedpunkter, som den nye regulering af ansættelsesklausuler skal indeholde og opstillede en samlet ramme for de nye regler.

Meningen med den nye lov er at begrænse brugen af ansættelsesklausuler.  Ansættelsesklausuler kan være job-, konkurrence- eller kundeklausuler eller kombinerede klausuler. Baggrunden for dette var, at man så en samfundsmæssig gevinst ved at forøge mobiliseringen af arbejdskraft, da dette ville gøre det nemmere for den enkelte medarbejder at skifte job.

Hovedpunkter i den samlede nye lovgivning om ansættelsesklausuler er:
  • Regler om ansættelsesklausuler samles i denne ny lov
  • Jobklausuler forbydes med få undtagelser
  • Den nye regulering gælder alle ansættelsesforhold, hvilket vil sige, at ikke-funktionærer også vil være omfattet af loven
  • Klausulerne må maksimalt vare 12 måneder
  • Kompensationsbestemmelserne skal motivere til at vælge kortvarige klausuler
  • Der skal ydes kompensation og en løbende kompensation, som udgør en vis procentdel af lønnen på fratrædelsestidspunktet
  • Arbejdsgiver skal betale et engangsbeløb til lønmodtager ved opsigelse
  • Klausuler kan først gøres gældende efter 6 måneders ansættelse
Loven om ansættelsesklausuler indebærer en række ændringer i forhold til de hidtidige regler om konkurrence-, kunde- og jobklausuler. Ændringerne medfører bl.a., at reglerne om konkurrence- og kundeklausuler fremadrettet vil være ens for alle lønmodtagere. Derudover vil der ske en begrænsning af konkurrence- og kundeklausuler, da disse efter de nye regler maksimalt må have en varighed på 12 måneder. Hvis en virksomhed vælger at kombinere klausulerne, kan der alene indgås aftaler af op til 6 måneders varighed. Klausulen er dog kun gyldig, hvis medarbejderen har været ansat i minimum 6 måneder hos arbejdsgiveren. Endvidere vil lønmodtagere, som er bundet af en ansættelsesklausul, efter deres ansættelse være berettiget til en kompensation på mellem 16 og 60 procent af lønnen, alt afhængig af den enkelte medarbejders konkrete situation.

Kompensationen, men ikke engangsbeløbet til medarbejderen, vil dog bortfalde, hvis vedkommende ikke er aktivt søgende efter et andet passende arbejde.

Ydermere vil det med den nye lov fremadrettet kun være lovligt at indgå jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, og i sådanne tilfælde må jobklausulen maksimalt have en varighed på seks måneder.

En jobklausul er en aftale, som arbejdsgiver indgår med andre virksomheder for at forhindre, at lønmodtageren bliver ansat i de pågældende virksomheder.  En konkurrenceklausul er en aftale en lønmodtager indgår med sin arbejdsgiver om ikke at drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan. En kundeklausul er en aftale, en lønmodtager indgår med sin arbejdsgiver om ikke efter sin fratrædelse at tage ansættelse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige forbindelser. Definitionerne findes i lovens § 1.

Loven trådte i kraft 1. januar 2016. Gamle jobklausuler kan fortsat opretholdes indtil 1. januar 2021.

Download lov nr. 1565 af 15. december 2015 om ansættelsesklausuler.