Ny selskabsform under navnet medarbejderinvesteringsselskab

Faglig nyhedEn ny selskabsform er vedtaget af Folketinget. Et medarbejderinvesteringsselskab (MS) er en ny selskabsform, der giver medarbejderne mulighed for at tilvejebringe finansiering for den virksomhed, de er ansat i. Medarbejdernes finansiering i form af lønindskud skal bruges til at investere, yde lån eller stille sikkerhed, så virksomheden, medarbejderne er ansat i, kan moderniseres og udvikles.

Virksomhedsret

Problemer med finansieringen
Nogle virksomheder har problemer med at tilvejebringe tilstrækkelig finansiering til investeringer, som kunne gavne udviklingen og moderniseringen af virksomheden. I et forsøg på at mindske disse udfordringer har Folketinget i starten af december vedtaget forslaget om en ny selskabsform.

Den nye selskabsform kører som en forsøgsordning over 3 år.

Den nye lov giver mulighed for, at medarbejdere kan indskyde lønmidler i et MS, der yder lån til eller stiller sikkerhed for medarbejdernes arbejdsplads med henblik på at modernisere eller udvikle den pågældende virksomhed. Der kan tilsvarende ydes lån mv. til leverandører, aftagere m.fl., hvis det gavner den virksomhed, som medarbejderne er ansat i.

Det er en forudsætning for oprettelsen af selskabet, at der er behov for at tilvejebringe finansiering i form af risikovillig kapital til modernisering og udvikling af virksomheden, som medarbejderen er ansat i.

Hvad er et MS?
MS'et kommer til at bestå af en virksomhedsdeltager og en eller flere medarbejderdeltagere. Medarbejderdeltagerne kommer kun til at hæfte begrænset med de indskudte lønmidler, hvor virksomhedsdeltageren hæfter personligt og ubegrænset. Virksomhedsdeltageren skal være et aktie- eller anpartsselskab, som er stiftet og ejet af den virksomhed, som medarbejderne indskyder lønmidler til gavn for.

Medarbejdernes deltagelse i MS'et er afhængig af, om medarbejderne har en fælles eller individuel overenskomst. For medarbejdere med en fælles overenskomst kan det blive påkrævet, at medarbejderen skal deltage i selskabet, hvis det bliver vedtaget ved fælles aftale. Hvis der derimod er individuelle overenskomster, kan den enkelte medarbejder selv bestemme, om han eller hun vil deltage i selskabet.

Indbetaling
Andelen, medarbejderne indskyder i MS’et, må højst udgøre 7,5 % af den enkelte medarbejders kontante løn minus arbejdsmarkedsbidrag fra virksomheden i indkomståret, dog maksimalt 30.000 kr. årligt. Dette beløb gælder også, selvom medarbejderen er med i flere MS'er, hvilket vil sige, at det samlede indskud aldrig må overskride 30.000 kr. årligt pr. medarbejder.

Længden på indbetalingsperioden fastsættes i vedtægterne, men må maksimalt løbe over 5 år fra MS'ets stiftelse. De indskudte midler har en bindingsperiode på 3 år, hvilket vil sige, at de som minimum skal forblive i MS’et i 3 år, før de kan udbetales til medarbejderne.

Til forskel fra aktie- og anpartsselskaber skal MS'et løbende kunne få tilført nye indskud i form af lønmidler i takt med, at der kommer nye ansatte, som vil indtræde som medarbejderdeltagere.

Udbetaling
Udbetalingen svarer til de indskudte midler samt en forholdsmæssig andel af det afkast, som investeringen har opnået i perioden, medarbejderen har deltaget i MS'et. Beskatningen af indskuddet sker først ved tilbagebetalingen af investeringen.

Loven træder i kraft d. 11. december 2014.

Læs mere om den nye selskabsform