Nye oplysningskrav til andelsboligforeningers årsregnskaber

Faglig nyhedMinisteriet for By, Bolig og Landdistrikter har fastlagt en række krav til oplysninger vedrørende andelsboligforeninger, som får betydning for disse foreningers årsregnskab for 2013.

VirksomhedsretRegnskab

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i en ny bekendtgørelse fastsat krav til en række oplysninger, som skal udleveres ved overdragelse af andele i andelsboligforeninger inden aftalens indgåelse.

Bekendtgørelsen fastsætter også krav til en lang række yderligere noteoplysninger - såkaldte nøgleoplysninger - i andelsboligforeningers årsregnskaber.

Formålet med de nye regler er at styrke gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet, således at køber og sælger har det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Hidtil har der kun været særskilt krav om, at andelsværdien skulle oplyses som en note til årsregnskabet, jf. § 6, stk. 5, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

De nye yderligere obligatoriske oplysninger vedrører bl.a.:

Antal og areal af andelsboliger, erhvervsandele, øvrige lejemål, fordelingstal ved opgørelse af andelsværdien henholdsvis boligafgiften, foreningens stiftelsesår, ejendommens opførelsesår, den enkelte andelshavers hæftelse, anvendt vurderingsprincip ved beregning af andelsværdien (anskaffelsesprisen, valuarvurdering eller offentlig vurdering), ejendommens værdi i kroner og i gennemsnit pr. kvm, generalforsamlingsbestemte reserver, reserver i % af ejendomsværdi, modtagne offentlige tilskud, som skal tilbagebetales ved foreningens ophør (jf. § 160k i lov om almene boliger mv.), tilskudsbestemmelser, som ejendommen måtte være pålagt, eventuel hjemfaldspligt, finansielle nøgleoplysninger om foreningens drift, beregningen af teknisk andelsværdi, friværdi og årets afdrag pr. andelskvm. de sidste tre år.

De nye regler træder er trådt i kraft allerede 1. januar 2014, og reglerne har dermed virkning for årsregnskaber for 2013, der aflægges i foråret 2014.

Erhvervsstyrelsen har som følge af de nye oplysningskrav igangsat en opdatering af den vejledning og det modelregnskab for andelsboligforeninger, der blev udsendt i 2010. FSR - danske revisorer er repræsenteret i en arbejdsgrppe, der bistår styrelsen i forbindelse med opdateringen. Den nye vejledning og modelregnskab ventes at være færdig i februar-marts 2014.

Download bekendtgørelse nr. 1539 af 16. december 2013 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126