Ændring af reglerne for ikke-erhvervsdrivende fonde

Faglig nyhedFolketinget har med lov nr. 734 af 25. juni 2014 vedtaget ændringer i lov om fonde og visse foreninger. De ændrede regler skærper kravene til fondsledelsens uafhængighed og justerer kriterierne for udtræden af bestyrelsen og afsættelse af bestyrelsesmedlemmer. Herudover foretages en række ændringer, hvorved der sker en kodificering af gældende fondsretlig praksis, samtidig med at der sker en forhøjelse af grænsen for, hvornår småfonde er omfattet af loven.

Virksomhedsret

I lyset af de ændrede regler vedrørende erhvervsdrivende fonde, jf. lov nr. 712 af 25. juni 2014, har nærværende lovændring til formål at foretage tilpasninger i fondsloven med henblik på at opretholde paralleliteten i den samlede fondslovgivning, hvor dette fortsat skønnes hensigtsmæssigt.

FSR – danske revisorer har fremført ønske om at modernisere regnskabsreglerne for fonde, og at revision, selv om den eventuelt varetages af pengeinstitutters forvaltningsafdelinger eller advokater, skal leve op til samme krav om fx uafhængighed og kvalitetskontrol, som gælder for revisorer, men disse forslag er desværre ikke blevet imødekommet.

Definition af begrebet ”fond” og bestyrelsens sammensætning

I loven indsættes en definition af begrebet ”fond”. Begrebet har baggrund i almindelige fondsretlige grundsætninger og defineres som følgende: ”Ved en fond forstås i denne lov en juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, som skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådighedsbeføjelsen over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, og hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue”.

Der er med definitionen i vidt omfang alene tale om en kodificering af de karakteristika, der er henvist til i de oprindelige lovforarbejder (fondsudvalgets betænkning nr. 970/1982) om fonde. Dog medfører kravene til antallet af uafhængige bestyrelsesmedlemmer en vis opstramning af kravet til selvstændighed i forhold til stifter.
Det følger af bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 2, at kravet om en i forhold til stifter selvstændig ledelse som udgangspunkt skal anses for opfyldt, når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer er uafhængige af stifter.

Meddelelse om ændringer i bestyrelsens sammensætning skal fremover indsendes til fondsmyndigheden senest fire uger efter ændringens vedtagelse.

Sidestilling af væsentlige gavegivere og bidragsydere med fondens stifter

I fondslovens § 1, stk. 3 indsættes en bestemmelse, hvorved væsentlige gavegivere og bidragsydere m.v. i alle henseender sidestilles med fondens stifter. Bestemmelsen er indsat med henblik på at undgå risiko for omgåelse i forbindelse med stiftelsen.

I forlængelse heraf fastsættes det, at oplysninger om væsentlige gavegivere og bidragsydere m.v., som tildeler fonden midler efter fondens stiftelse, skal indsendes til fondsmyndigheden senest 4 uger efter modtagelse af midlerne.

Forhøjelse af beløbsgrænsen

Med de nye regler forhøjes grænsen for, hvornår småfonde er omfattet af fondsloven. Grænsen hæves fra 250.000 kr. til 1 mio. kr., således at fonde med aktiver under 1 mio. kr. ikke længere er omfattet af loven, og at nye fonde ved oprettelsen skal have aktiver på mindst 1. mio. kr.

For eksisterende fonde, der ikke har aktiver på 1 mio. kr. eller derover, betyder forhøjelsen, at disse fonde ikke længere er omfattet af fondsloven. Disse fonde vil dog fortsat være omfattet af bestemmelserne i § 6, stk. 1 (om krav til vedtægter), § 7 (om begrænsninger i adgangen til at stifte familiefonde), § 8, stk. 1, 2. pkt. (om at aktiverne og egenkapitalen skal stå i rimeligt forhold til formålet) og kapitel 9 (om vedtægtsændringer).

Læs mere om de skattemæssige konsekvenser af forhøjelsen af beløbsgrænsen her:

Uddeling af beløb, som fonden har modtaget i gave

Der er indsat en bestemmelse i loven, hvorefter en fonds bestyrelse kan uddele de aktiver, som senere tilfalder fonden som gave, uden at gavegiveren udtrykkeligt har bestemt, at aktiverne skal anvendes til uddeling, hvis gaven udgør et ubetydeligt beløb efter fondens forhold, og det klart må antages at have været gavegivers ønske, at gaven skal anvendes til uddeling.
Uden en tydelig hensigt fra gavegiver skal gavebeløbet tillægges fondens bundne kapital.

Indsigt i regnskaber mv. og indsendelse af oplysninger til myndighederne

Der foretages enkelte ændringer vedrørende indsigt i regnskaber og indsendelse af oplysninger til myndigheder.

Der følger herunder en pligt til, at oplysninger vedrørende ændringer af bestyrelsens sammensætning skal indsendes til fondsmyndigheden senest 4 uger efter ændringens vedtagelse. Det samme er tilfældet for foreninger.

Anmodning om indsigt i fondes årsregnskaber skal fremover rettes til Civilstyrelsen og ikke længere til SKAT. Civilstyrelsen har ikke altid de nyeste årsregnskaber, hvorfor fondsmyndigheden nemt skal kunne indhente de nye årsregnskaber hos fondene. Både for foreninger og fonde er der pligt til hurtigst muligt og inden for to uger at indsende en kopi af årsregnskabet til den rette myndighed, hvis der anmodes herom.

Ikrafttrædelse

Ændringerne træder i kraft den 1. september 2014.

Lov nr. 734 af 25. juni 2014