Erhvervsankenævnets kendelser om erhvervsfondsloven

Faglig nyhedErhvervsankenævnet er mulig klageinstans for en række administrative afgørelser. Herunder for Erhvervsstyrelsens afgørelser efter erhvervsfondsloven.

Virksomhedsret

Administrative afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen, der både er registrerings- og fondsmyndighed for erhvervsdrivende fonde, kan indbringes for Erhvervsankenævnet med en fireugers frist, jf. erhvervsfondsloven § 130:

”Afgørelser truffet af fondsmyndigheden eller af Erhvervsstyrelsen som registreringsmyndighed i henhold til denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til denne lov, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelserne kan indbringes for domstolene uden først at være indbragt for Erhvervsankenævnet.

Stk. 2. Fastsættelse af frist efter § 16, stk. 1, og meddelelse af fristforlængelse efter § 12, stk. 4, og afgørelser efter § 17, stk. 1, § 24, stk. 3, § 25, § 60, stk. 2, og § 75 kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed”.

 

Dette var tilfældet i nedenstående to sager fra 2018. Erhvervsankenævnet tilsidesatte Erhvervsstyrelsens administrative afgørelse i begge tilfælde:  

European Song Contest – alligevel ikke grundlag for pålæg om at anlægge erstatningssag mod tidligere bestyrelsesformand

 

Erhvervsankenævnet overruler Civilstyrelsen: erhvervsdrivende fond kan ændre sit formål