Ny virksomhedsguide om e-handel i EU

Faglig nyhedVirksomhedsguiden skal gøre det nemmere for e-handelsvirksomheder at komme i gang med online-salg af varer og tjenesteydelser til forbrugere og virksomheder i andre EU-lande.

VirksomhedsretSMV

Erhvervsstyrelsen har udsendt en ny virksomhedsguide om de overordnede regulatoriske rammer for e-handel i EU. Guiden har til formål at gøre det nemmere for e-handelsvirksomheder at komme i gang med online-salg af varer og tjenesteydelser til forbrugere og virksomheder i andre EU-lande samt skabe overblik over reglerne på området.

Guiden beskriver de mest relevante generelle regler for e-handel samt de særlige nationale forhold, som en virksomhed også skal være opmærksom på. Guiden indeholder blandt andet oplysninger omkring markedsføring, persondata, cookies og geoblokering samt en tjekliste med 10 spørgsmål, som en e-handelsvirksomhed bør overveje i forbindelse med salg til andre EU-lande.

Det fremgår af guiden, at der kan være forskellige regler alt efter om e-handlen sker til forbrugere eller til andre virksomheder. Det er således væsentligt for e-handelsvirksomheden at afgøre, om dennes salg skal ske til forbrugere, virksomheder eller begge. Dette har også betydning i forhold til, hvorvidt e-handelsvirksomheden på forhånd kan aftale, hvor en eventuel retssag skal anlægges, og hvilke regler sagen skal afgøres efter.

Derudover er det også væsentligt, hvilke EU-lande e-handelsvirksomheden skal eksportere til, idet forskellige regler kan gælde i forskellige lande.

På forbrugerområdet er der i vidt omfang sket harmonisering af salg i EU, således at forbrugerne har en vis beskyttelse. Der er dog tale om en minimumsbeskyttelse, hvorfor de forskellige medlemslande kan vælge at skærpe beskyttelsen, hvis de ønsker dette. Reklamationsfristen kan for eksempel være forskellige alt efter hvilket EU-land e-handelsvirksomheden eksporterer til. I Danmark er reklamationsfristen 2 år, mens den i Sverige er 3 år.

Derudover skal e-handelsvirksomheden være opmærksom på markedsføringsreglerne. For en dansk e-handelsvirksomhed er det som udgangspunkt de danske markedsføringsregler, der er relevante på grund af ”afsenderlandsprincippet”. Princippet indebærer, at udenlandske myndigheder og domstole ikke kan stille krav om, at danske e-handelsvirksomheder overholder andre EU-landes offentligretlig lovgivning, så længe e-handelsvirksomheden overholder de danske regler. Rækkevidden af afsenderlandsprincippet er dog i praksis ikke klar, og princippet fortolkes forskelligt i EU-landene. Hvis man som dansk e-handelsvirksomhed derfor påtænker markedsføring, som er lovlig i Danmark, men kan være ulovlig i det pågældende land, skal man derfor være forsigtig.

I forhold til markedsføring og anden behandling af persondata er det vigtigt, at virksomheden overholder databeskyttelsesreglerne. Persondata må som udgangspunkt indsamles, såfremt oplysninger skal bruges til lovlige, saglige og relevante formål. Markedsføring vil sædvanligvis opfylde dette, og retsgrundlaget vil oftest findes i den såkaldte interesseafvejningsregel, jf. GDPR, art. 6, stk. 1 (f). Denne bestemmelse giver hjemmel til behandling af personoplysninger, der er nødvendig for, at man kan forfølge en legitim interesse, medmindre den pågældende persons interesser går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn. Det er vigtigt at notere sig, at GDPR stiller krav om samtykke til indsamlingen af oplysningerne.

Ved brug er cookies er det vigtigt at være opmærksom på, at en bruger altid skal informeres om formålet med de pågældende cookies og identiteten af afsenderen af cookies, før brugeren evt. afgiver samtykke hertil. Der er forskel på, hvordan kravet om samtykke i forbindelse med brug af cookies fortolkes i de forskellige EU-lande. I Danmark fortolker Erhvervsstyrelsen det således, at fortsat brug af tjenesten udgør et samtykke, såfremt dette sker tilstrækkeligt tydeligt, og efter at brugeren er blevet oplyst om brug af cookies. Hvis man via sin hjemmeside henvender sig til brugere i andre EU-lande, bør e-handelsvirksomheden sikre sig, at de pågældende landes cookie-regler overholdes.

Endvidere er det vigtigt at være opmærksom på geoblokering, som er reguleret af geoblokeringsforordningen. Ifølge forordningens regler må virksomheder ikke afslå en kunde at købe på vilkår, som virksomheden generelt anvender. Dette betyder i praksis, at man sidestiller udenlandske kunder med lokale. Virksomheder er dog ikke forpligtet til at levere en vare eller tjenesteydelse til en køber i et andet EU-land, hvor virksomheden ikke i forvejen tilbyder levering. Geoblokeringforordningen forhindrer dog ikke virksomheder i at prisdifferentiere. Det er således tilladt for virksomheder at operere med forskellige hjemmesider, eksempelvis en .dk, .se, og .de, hvor det samme produkt er prissat forskelligt.

Læs 'Virksomhedsguide til regler for e-handel i EU' her.