Skal europæisk banktilsyn have flere beføjelser til bekæmpelse af hvidvask?

Faglig nyhedNyt forslag fra EU-Kommissionen lægger op til, at de europæiske tilsynsorganer skal kunne gribe tidligere og mere effektivt ind, når der er mistanke om hvidvask og terrorfinansiering. Særligt banktilsynsmyndigheden, EBA, står til en oprustning.

EU-Kommissionen fremlagde i september 2018 et forslag om styrkelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) rolle i kampen mod hvidvask og terrorfinansiering. Forslaget udgør et ændringsforslag til EU-Kommissionens ”Review Proposal” fra 2017 om de europæiske tilsynsmyndigheders (ESA’erne) forudsætninger for at sikre et betryggende europæisk tilsyn med den finansielle sektor.

De seneste eksempler på hvidvask i europæiske banker har skabt bekymring for, at den nuværende tilsynsramme ikke sikrer overvågning og håndhævelse i tilstrækkeligt omfang i EU. Involverede banker og deres aktionærer er de første, der mærker konsekvensen af sager om hvidvask, men usikkerheden kan hurtigt sprede sig til øvrige aktører, og dermed svække sektorens generelle omdømme og integritet. EU-Kommissionens ændringsforslag til det fremsatte ”Review Proposal” er i hovedtræk:

  • EBA får mulighed for at anmode nationale tilsynsmyndigheder om at undersøge potentielle væsentlige overtrædelser samt anmode om mulige sanktioner.
  • EBA får som nødløsning mulighed for at tage direkte kontakt til en operatør i den finansielle sektor. Muligheden indskrænkes til situationer, hvor nationale myndigheder forholder sig passivt over for EBA’s henvendelser om potentielle hvidvaskrisici.
  • EBA skal forbedre tilsynskvaliteten ved fælles standarder, regelmæssige undersøgelser og risikovurderinger fra nationale myndigheder.
  • ”Datahub” skal muliggøre indsamling af oplysninger om hvidvaskrisici og fremme udvekslingen af disse mellem nationale tilsynsmyndigheder.
  • Lettere samarbejde med tredjelande om grænseoverskridende sager.

Læs EU-Kommissionens ændringsforslag her.

Læs EU-Kommissionens meddelelse om indholdet i ændringsforslaget her.