En række ændringer af den finansielle lovgivning er vedtaget

Faglig nyhedFolketinget har vedtaget en samlelov med bl.a. ændrede regler for investeringsinstitutter og nye krav til finansielle institutters likviditet. Der er også en mindre ændring af PIE-definitionen i revisorloven.

Virksomhedsret

Folketinget vedtog i december 2015 en række forskellige ændringer af den finansielle lovgivning. Lovændringerne har bl.a. til formål at sikre en øget investorbeskyttelse i investeringsinstitutter ved at indføre nye krav til investeringsinstitutter, der er omfattet af UCITS-direktivet.

Lovændringen har desuden til formål at sikre en hensigtsmæssig indfasning af det nye europæiske krav til finansielle institutters likviditet, kaldet Liquidity Coverage Ratio, som skal sikre, at de omfattede virksomheder har en tilstrækkelig beholdning af likvide aktiver, der kan dække ubalancer mellem indgående og udgående pengestrømme i stresssituationer over en kort periode. Kravet følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (CRR-forordningen).

Med lovændringen får Finanstilsynet adgang til bl.a. at gå på kontrolbesøg hos ikke finansielle modparter, svarende til Finanstilsynets muligheder for at føre tilsyn med øvrige virksomheder underlagt tilsyn. Yderligere skal Finanstilsynet med lovændringen kunne fastsætte nærmere regler om den kapital, der kan anvendes til dækning af det individuelle solvenstillæg.

For at skabe større klarhed om, hvilke finansielle virksomheder, der er omfattet af revisorlovens § 21, stk. 3, nr. 4 (PIE-virksomheder), er det valgt at nyaffatte bestemmelsen, så den nu udtrykkeligt oplister de virksomhedstyper, der er omfattet. Bestemmelsen blev ved den seneste ændring i 2014 formuleret således, at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der hidtil havde været omfattet, ved en fejl udgik af bestemmelsen, ligesom alle Arbejdsmarkedets Tillægspensions datterselskaber blev omfattet af bestemmelsen, hvilket heller ikke var tilsigtet. Dette er der rettet op på med den vedtagne ændring af bestemmelsen. Der er dog allerede (december 2015) udsendt høringsudkast til ændret revisorlov, hvilket betyder at denne affattelse af § 21, stk. 3, nr. 4, formentlig kun finder anvendelse i en kort periode.  

Endvidere indeholder lovændringen en hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle prisoplysninger på finansielle produkter rettet mod forbrugere fra de finansielle virksomheder og offentliggøre disse med henblik på at fremme gennemsigtighed og priskonkurrence for finansielle produkter. Dermed får Finanstilsynet mulighed for eksempelvis at etablere og drive en prisportal for boliglån.

Lovændringerne træder som hovedregel i kraft den 18. marts 2016, dog er der visse del af loven, som trådte i kraft henholdsvis den 1. januar 2015 og den 1. januar 2016 og nogle dele træder først i kraft den 1. januar 2017.

Download ændringslov nr. 1563 af 15. december 2015 om finansiel virksomhed, revisorlovens mv.