IFRS 9 træder snart i kraft - er de finansielle virksomheder klar? Er revisor?

Faglig nyhedIFRS 9 om finansielle instrumenter træder i kraft i 2018. FSR samarbejder med Finanstilsynet om implementeringen. Hvad betyder standarden for kreditinstitutterne? Og for revisor?

VirksomhedsretRegnskab

I 2014 udsendte den internationale standardudsteder IASB den nye standard om finansielle instrumenter, som erstatter den hidtidige og velkendte standard IAS 39.

IFRS 9 indeholder en mere principbaseret tilgang til indregning og måling af finansielle instrumenter, og der er ændringer i reglerne om regnskabsmæssig sikring.

IFRS 9 vil medføre ændringer i den regnskabsmæssige behandling af værdiforringelse af finansielle aktiver såsom udlån. Ændringerne skal ses i lyset af, at G20-landene i kølvandet på den finansielle krise anmodede IASB og den amerikanske standardudsteder FASB om at gennemføre en fremadrettet værdiforringelsesmodel, der fører til mere rettidig indregning af forventede kredittab. Hermed forventes regnskabsreglerne at bidrage til finansiel stabilitet.

IFRS 9 træder i kraft i 2018 på globalt plan, og den europæiske rådgivende regnskabsorganisation EFRAG har indstillet til EU-Kommissionen at godkende IFRS 9 til anvendelse i Europa.

Principperne i IFRS 9 vil gælde fra 2018 for alle andre virksomheder, der aflægger regnskab efter IFRS-regler eller IFRS-forenelige regler, herunder fx danske kreditinstitutter. FSR – danske revisorers finansielle udvalg (FINU) deltager netop i disse måneder i et udvalgsarbejde i Finanstilsynet om den praktiske implementering af IFRS 9 i regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter. Den finansielle sektor er også repræsenteret i udvalgsarbejdet.

Danske kreditinstitutter og revisorerne i disse institutter bør allerede nu overveje, hvordan de griber implementering af de nye nedskrivningsregler an.

På FSR - danske revisorers kursus om revision og regnskabsaflæggelse m.v. i kreditinstitutter den 15. november 2016 i Middelfart er der indlæg fra partner, statsaut. revisor Lars Rhod Søndergaard, EY, formand for FINU, som vil give et overblik over de nye regler, status og forventninger til implementeringen i Danmark samt betydningen for den fremtidige revision af kreditinstitutter.

Kurset er tilrettelagt af FSR - danske revisorers finansielle udvalg.

Der vil også være indlæg fra Finanstilsynet om aktuelle udfordringer for danske kreditinstitutter og fra en række andre aktuelle aktører.

Tilmeld dig kurset om Pengeinstitutter og realkreditinstitutter via kursusplanlæggeren her.