Nye solvenskrav og investeringsregler for forsikringsselskaber

Faglig nyhedReglerne for forsikringsselskabers solvens og investeringsreglerne for forsikringsselskaber ændres væsentligt fra 2016. Desuden pålægges selskaberne nye indberetninger og dermed øgede administrative byrder.

Virksomhedsret

Folketinget vedtog ultimo marts 2015 en række ændringer af lov om finansiel virksomhed.

Lovændringerne implementerer solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009) med efterfølgende ændringer, herunder omnibus II-direktivet, der har til formål at skabe endnu bedre beskyttelse af forsikringstagere og understøtte den finansielle stabilitet. Reglerne har endvidere til formål at give forsikringsselskaberne ensartede regler inden for det indre marked og at øge europæiske forsikringsselskabers konkurrenceevne internationalt til gavn for kunderne.

Forsikringsselskaber - både livs- og skadesforsikringsselskaber - opdeles fremover i såkaldte Gruppe 1-forsikringsselskaber og Gruppe 2-forsikringsselskaber. Gruppe 1-forsikringsselskaber skal efterleve de krav, der følger af solvens II-direktivet, mens der for Gruppe 2-forsikringsselskaber er forenklede, nationale solvensregler. Der er en række kriterier, der kan medføre, at et forsikringsselskab er i Gruppe 1, fx hvis forsikringsselskabets årlige bruttopræmieindtægter har oversteget 5 mio. euro i tre på hinanden følgende år eller forventes at overskride denne tærskelværdi i et af de kommende fem år.

Lovændringerne vedrører også investeringsreglerne for forsikringsselskaberne. Hvor de hidtidige investeringsregler i høj grad fastsatte kvantitative investeringsgrænser for selskabernes placeringer, vil reguleringen fremadrettet i høj grad basere sig på et krav om, at selskaberne har og kan demonstrere en passende forståelse for risiciene ved de valgte investeringer og sammenhængen med de løfter, der er afgivet til kunderne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er i vidt omfang tale om overordnede bestemmelser og bemyndigelsesbestemmelser, hvorfor størrelsesordenen af de samlede økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet ikke kan fastlægges endeligt endnu. Detaljerne i reguleringen bliver fastlagt i forordninger samt i bekendtgørelser. De økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet som følge af den samlede solvens II-regulering, der består af de nu vedtagne lovændringer, kommende bekendtgørelser, der forventes udstedt i medfør heraf, og forordninger, vil være meget omfattende for forsikringsselskaberne.

De områder, der vurderes at medføre de største økonomiske og administrative konsekvenser, er de nye krav til opgørelse af kapitalgrundlaget, de nye solvensregler, herunder krav til opgørelse af solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet, de nye krav til en årlig udarbejdelse af to rapporter om selskabets solvens og finansielle situation, én til offentliggørelse og en uddybende rapport til Finanstilsynet, nye krav til indberetning, samt de nye krav til organisationen.

Byrderne består blandt andet i, at forsikringsselskaberne skal udarbejde nye politikker, retningslinjer og forretningsgange samt føre en række kontroller med de data, som de indberetter til Finanstilsynet, for at sikre at kvaliteten af data er tilfredsstillende. Endvidere skal selskaberne foretage en mere omfattende vurdering af kvaliteten af kapitalgrundlaget. De nye solvensregler medfører ændringer af metoden til opgørelse af solvenskapitalkravet og minimumskapitalkravet, og der stilles krav om, at selskaberne årligt skal offentliggøre en rapport om selskabets solvens og finansielle situation, og selskaberne skal desuden årligt indsende en uddybende rapport til tilsynet om selskabets solvens og finansielle situation, og selskaberne skal foretage en omfattende indberetning, der vil kræve en række ændringer i fastlagte procedurer og kontroller i forbindelse med at sikre at data er korrekte.

Ændringerne vil indebære, at forsikringsselskaberne har behov for at foretage en større ændring af deres it-systemer. De fleste selskaber har i en årrække arbejdet med tilpasningen af nuværende it-systemer eller integrering af nye systemer for at blive klar til de nye krav.

Med lovændringerne stilles der desuden krav om en ændret organisation, hvorefter nøglepersoner skal vurderes efter reglerne om egnethed og hæderlighed. De løbende administrative byrder i denne forbindelse består primært af, at der skal foretages en egnetheds- og hæderlighedsvurdering, når den ansvarlige for en nøglefunktion udskiftes.

Ikrafttræden

Lovændringerne træder i kraft den 1. januar 2016, idet bestemmelser om Finanstilsynets forhåndsgodkendelse af en række områder dog allerede trådte i kraft den 1. april 2015, og bestemmelser, der omhandler forhold, som Finanstilsynet kan træffe afgørelse om, træder i kraft den 1. juli 2015.

Download lov nr. 308 af 28. marts 2015 om ændring af lov om finansiel virksomhed (gennemførelse af solvens II- og omnibus-direktivet)

KURSUS: Forsikringsselskaber og pensionskasser

Din årlige opdatering på området. Få styr på de væsentligste ændringer, der er relevant for regnskabsaflæggelse og revision i forsikringsselskaber og pensionskasser.

Tilmeld dig nu