Reglerne om kaution strammes

Faglig nyhedFolketinget har vedtaget en række ændringer i lovgivningen, som skal øge forbrugerbeskyttelsen ved finansiel rådgivning. Reglerne vedrørende kaution bliver samtidig også udvidet til realkreditinstitutter og tredjemandspant

Virksomhedsret
Stramninger for finansielle virksomheders erstatningsansvar
Den øgede forbrugerbeskyttelse bliver blandt andet styrket ved at skærpe bestemmelserne om finansielle virksomheders erstatningsansvar i forbindelse med handlinger i strid med god skik for finansielle virksomheder.  Der har ikke tidligere været en udtrykkelig bestemmelse om, at finansielle virksomheder der udfører handlinger i strid med god skik for finansielle virksomheder kan pådrages erstatningsansvar. Dette bliver nu præciseret i lovgivningen hvilket betyder, at de almindelige erstatningsretlige betingelser bliver anvendt såfremt den finansielle virksomhed har optrådt uagtsomt. For at den finansielle virksomhed kan blive erstatningsansvarlig, skal kunden have lidt et økonomisk tab, der skal være årsagssammenhæng, tabet skal være påregneligt og kunden skal ikke have udvist egen skyld.

Stramninger for finansielle virksomheders oplysningspligt ved kaution
Erhvervs- og vækstministeriet har fundet, at det vil være hensigtsmæssigt, at det anføres direkte i lovgivningen, hvilke oplysninger en kautionist skal have for at være tilstrækkeligt informeret omkring indholdet og konsekvenserne af at pådrage sig en kautionsforpligtelse.  Det har hidtil ikke været nærmere specificeret i lovgivningen, hvilke oplysninger der skal med ved indgåelse af en aftale om kautionsforpligtelse. Hvis informationskravene tilsidesættes kan det medføre, at et penge- eller realkreditinstitut kan tabe deres rettigheder ved et kautionsløfte. Udvalget for erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter anbefalede derfor, at muligheden for tab af rettigheder indgår i lovgivning, hvis penge- eller realinstituttet ikke giver kautionisten den tilstrækkelig information. Oplysningerne om kationforpligtelsens indhold gør det nemmere for kautionisterne at vurdere, om de har fået de tilstrækkelige oplysninger omkring de risici, der er forbundet med et kautionsløfte. Det er dermed nemmere at vurdere, hvorvidt et penge- eller realinstitut skal indbringes for ankenævnet. Det kan muligvis reducere antallet af indbragte kautionssager. Denne bestemmelse finder tilsvarende anvendelse på tredjemandspant uden for erhvervsforhold.

Stramninger for kautionsforpligtelser der står i misforhold til kautionisten økonomi
Udvalget for erstatningsansvar ved rådgivning af finansielle produkter fandt, at reglerne om at en kautionsforpligtelse ikke må stå i misforhold til kautionisternes økonomi kunne gøres mere klare, hvis de ikke blot indgår i god-skik bekendtgørelsen, men også i lov om finansiel virksomhed. Derved styrkes muligheden for at sanktionere i forhold til de eksisterende bestemmelser om god skik ved, at de også stadfæstes i loven. Kautionen kan tilsidesættes helt eller delvist, hvis der er et misforhold mellem kautionens størrelse og kautionistens økonomi. Vurderingen skal ske på baggrund af kautionistens formue og betalingsevne på tidspunktet for kautionens indgåelse. Ved kautionister hvor der er større indtægter eller forventninger herom bør dette indgå i vurderingen af, om kautionen står i misforhold til kautionistens økonomi. Her kan der lægges mindre vægt på størrelsen af formuen.

Regler om kaution skal gælde på realkreditinstitutter og tredjemandspant
Reglerne om kaution i lov om finansiel virksomhed har hidtil kun fundet anvendelse på kaution uden for erhvervsforhold for lån ydet af et pengeinstitut. Tredjemandspant uden for erhverv minder i stort omfang om privat kaution ved, at tredjemanden afgiver et løfte om at opfylde skyldners forpligtelse og fordringshaveren får på samme måde som kaution sikkerhed i sin fordring.
Udvalget om erstatningsansvar ved rådgivning om finansielle produkter fandt, at kautionister i forbindelse med kationforpligtelser over for realinstitutter også på samme måde som ved kautionsforpligtelser over for pengeinstitutter får brug for forbrugerbeskyttelsen, som findes i § 48 i lov om finansiel virksomhed. Dog skal kautionsforpligtelsen ikke kunne bortfalde efter 10 år ved realkreditinstitutter.

Kautionsaftaler kan indgås elektronisk
I den gældende ret har kautionsaftaler skulle være skriftlige. Dette ændres således, at aftaler i stedet skal indgås ved anvendelse af et varigt medium, dvs. at kautionsaftaler også kan indgås elektronisk.

Se lovforslaget som vedtaget her