Skærpelse i regler om boligkredit skal skabe øget forbrugerbeskyttelse

Faglig nyhedLov nr. 532 af 29. april 2015 skærper reglerne inden for boligkredit. Det vedrører bl.a. kompetencekrav til finansielle rådgivere, aflønning af ansatte samt indførelse af god skik for boligkreditformidlere.

Regnskab

Boligkreditdirektivet stiller b.la. krav om, at der skal indføres tilsyn med kreditformidlere inden for boligfinansiering, ligesom långivere, der ikke er kreditinstitutter, skal underlægges tilsyn. Direktivet foreslås gennemført ved ændringer i lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere og lov om pantebrevsselskaber.

Kompetencekrav

Den eksisterende hjemmel for erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte regler om kompetencekrav til finansielle rådgivere udvides, så ministeren fremover tillige kan fastsætte nærmere kompetencekrav for ansatte i penge- og realkreditinstitutter, som præsenterer, tilbyder, rådgiver om og administrerer boligkreditaftaler. Erhvervs- og vækstministeren vil fortsat kunne fastsætte kompetencekravsregler om investeringsprodukter.

Reglerne skal sikre, at de relevante personer hos såvel boligkreditgivere og boligkreditformidlere har et tilstrækkeligt videns- og kompetenceniveau, så det sikres, at forbrugeren modtager professionel og kompetent bistand i forbindelse med optagelsen og bevillingen af boligkredit.

Aflønning

På baggrund af boligkreditdirektivet indføres krav i lov om finansiel virksomhed, der skal være med til at sikre, at der også indgår et forbrugerbeskyttelseshensyn ved aflønning af ansatte i penge- og realkreditinstitutter, der rådgiver samt yder eller bevilger kredit mod pant i fast ejendom til forbrugere.

I de tilfælde, hvor rådgivere i de finansielle virksomheder både har en rådgivende og en sælgende funktion, er det vigtigt, at salgsmålene ikke skaber en interessekonflikt, således at der er risiko for, at kundens interesse og behov for rådgivning ikke varetages.

Førtidig tilbagebetaling

Der er indsat en bestemmelse i kreditaftaleloven om, at kreditgiver ikke kan indgå en kreditaftale, der er undtaget fra kreditaftalelovens bestemmelse om ret til førtidig tilbagebetaling, med en forbruger, uden at forbrugeren i aftalen indrømmes en ret at frigøre sig fra sine forpligtelser i henhold til aftalen, før denne udløber. Denne ret skal omfatte en ret til både helt og delvist at frigøre sig fra aftalen før tid.

Kreditgiveren skal efter anmodning fra forbrugeren give forbrugeren de oplysninger, der er nødvendige for forbrugerens overvejelse af muligheden for førtidig tilbagebetaling.

Ændringer i lov om finansielle rådgivere

Lov om finansielle rådgivere ændres, så også boligkreditformidlere omfattes af loven. Fremadrettet vil rådgivning om og formidling af boligkreditaftaler være udskilt som et særligt område, hvor der skal søges om en særskilt tilladelse.

Tidligere kunne en finansiel rådgiver rådgive forbrugere om finansielle produkter i bred forstand, herunder også om boligkreditaftaler. Fremover vil en finansiel rådgiver ikke længere kunne rådgive forbrugere om boligkreditaftaler uden at have en særskilt tilladelse fra Finanstilsynet til at udøve denne form for virksomhed. En virksomhed, der rådgiver om boligkredit eller formidler boligkredit, skal derved have en tilladelse fra Finanstilsynet som boligkreditformidler. Som en følge af indførelse af en selvstændig definition af en boligkreditformidler indskrænkes virksomhedsområdet samtidigt for de virksomheder, der har Finanstilsynets tilladelse som finansiel rådgiver efter den hidtidige definition af en finansiel rådgiver.

Betingelser for tilladelse som boligkreditformidler

Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om kompetencekrav også for ansatte, som yder boligkreditformidling. Bemyndigelsen skal sikre, at boligkreditformidlere har et tilstrækkelig videns- og kompetenceniveau, således at boligkreditformidlerens virksomhed er tilstrækkelig professionel, og at forbrugerne på den måde sikres bedre kvalitet i boligkreditformidlingen.

God skik

Som det gælder for finansielle rådgivere i dag, vil også boligkreditformidlere blive omfattet af god skik bestemmelsen i § 7 i loven. Denne regel svarer til de bestemmelser om god skik, der i øvrigt gælder på det finansielle område.

God skik-regler har til formål at sikre og beskytte kunderne således, at de kan have tillid til markedet og de virksomheder, der agerer på markedet. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter de nærmere regler om redelig forretningskik og god praksis for boligkreditformidlere.

 

Download lov nr. 532 af 29. april 2015 her

 

 

Kontakt

  • Ole Steen Jørgensen

    Chefkonsulent - cand.merc.aud.

    3369 1026
    4193 3126