Bestyrelsernes og revisionsudvalgenes roller og ansvar bør præciseres

Faglig nyhedFEE peger i høringssvar til EU-Kommissionen på, at bestyrelsernes og revisionsudvalgenes roller og ansvar bør præciseres i de europæiske selskabsdirektiver. Desuden peges på, at der med fordel kunne indføres størrelseskriterier i relation til, hvilke selskabsretlige krav et selskab skal underkastes.

Virksomhedsret

Den europæiske revisororganisation, FEE, påpeger i et høringssvar til EU-Kommissionen, at bestyrelsernes og revisionsudvalgenes roller og ansvar bør fastlægges mere klart i EU's selskabsretlige direktiver. Høringssvaret er udarbejdet i forbindelse med en bred høring fra EU-Kommissionen om gentænkning af hele EU-selskabsretten, herunder ønsker og holdninger til fremtidig EU-regulering på det selskabsretlige område. FSR - danske revisorer deltager i FEE's selskabsretsgruppe og har herigennem deltaget aktivt ved udarbejdelsen af høringssvaret fra FEE.

FEE påpeger, at regler og praksis for god selskabsledelse ("Corporate Governance") har udviklet sig meget over de seneste år, ikke mindst i forbindelse med implementeringen af revisordirektivet (det nye 8. direktiv), der medførte en pligt til at oprette revisionsudvalg i en række selskaber af væsentlig offentlig interesse. Revisionsudvalgenes rolle kan yderligere styrkes som led i den samlede selskabsledelse, og der er i forordningsforslaget fra 2011 om lovpligtig revision i "Public Interest"-virksomheder lagt op til yderligere præciseringer af revisionsudvalgenes opgaver og pligter.

En bedre sammenhæng mellem selskabsdirektiverne og regler for god selskabsledelse vil også kunne styrke interne kontrol-strukturer og selskabernes risikostyring.

FEE påpeger yderligere, at det bør analyseres og overvejes, om der fortsat er behov for at have en sondring mellem "public companies" og "private companies", dvs. sondringen mellem aktieselskaber og anpartsselskaber, som blev indført i Danmark i 1973 i forbindelse med tilslutningen til EU (De europæiske Fællesskaber). En mulig erstatning for denne sondring kunne være at introducere objektive størrelses-kriterier som det kendes i regnskabsdirektiverne, således at det er selskabernes størrelse, der afgør, hvilke selskabsretlige krav, der gælder for selskabet.

Videre påpeger FEE, at grænseoverskridende flytning af selskabers hjemstedsadresse skal gøres lettere, herunder at skattereglerne skal indrettes på en måde, så flytningen er skatteneutral.

FEE's høringssvar kan downloades nedenfor.

FEE høringssvar til EU-Kommissionen om "Future of European Company Law", 14. maj 2012