EU-Kommissionen vil modernisere EU-selskabsretten

Faglig nyhedEU-Kommissionen bebuder i en ny handlingsplan en række initiativer for at forbedre europæisk selskabsret og corporate governance-regler i løbet af 2013. Bl.a. ønskes gennemsigtighed om bestyrelsernes diversitet, om ledelsens aflønning og om transaktioner med tilknyttede parter.

Virksomhedsret

EU-Kommissionen har udsendt en handlingsplan for de kommende initiativer inden for områderne selskabsret og corporate governance.

Blandt hovedpunkterne i handlingsplanen er:

- øget gennemsigtighed om og bredere perspektiv i bestyrelses-diversiteten i selskaberne hvad angår alder, nationalitet, faglig og uddannelsesmæssig baggrund mv. - baseret på et følg-eller-forklar-princip. For så vidt angår kønsmæssig balance i selskabsbestyrelser er der allerede fremsat et direktivforslag herom i november 2012.

- forbedring af redegørelserne om virksomhedsledelse (corporate governance) i børsnoterede selskaber

- mere gennemsigtighed i forbindelse med aflønningspolitik og direktørernes individuelle aflønning

- aktionærers ret til at stemme om aflønningspolitik og lønrapporter skal styrkes

- bedre tilsyn fra aktionærernes side med transaktioner med tilknyttede parter, dvs. direktører eller hovedaktionærer

- undersøgelse af, om man kan frenme medarbejderaktier

- eventuelt initiativ om grænseoverskridende flytning af selskabers hjemsted inden for EU

- grænseoverskridende fusioner gøres lettere

- mere gennemsigtighed med hensyn til struktur for koncernforbundne selskaber

- sammenlægning af alle vigtige direktiver om selskabsret til et samlet direktiv.

Download EU-Kommissionens handlingsplan, december 2012: "European company law and corporate governance - a modern legal framework for more engaged shareholders and sustainable companies"

Download EU-Kommissionens direktivforslag om mere ligelig kønsfordeling blandt bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber, november 2012