Kapitalmarkedsunion i EU – nye udfordringer og tiltag

Faglig nyhedStyrket tilsyn med kapitalmarkederne og bedre finansieringsmuligheder for små virksomheder rangerer højt på EU-Kommissionens liste over nødvendige tiltag, som er afgørende for etablering af en fælles kapitalmarkedsunion i EU.

Virksomhedsret

EU-Kommissionen har den 8. juni 2017 udsendt et midtvejsreview af den handlingsplan, EU-Kommissionen fremsatte i 2015 med henblik på etableringen af en fælles kapitalmarkedsunion i EU i 2019. Formålet med kapitalmarkedsunionen er overordnet at lette virksomhedernes finansieringsmuligheder, herunder at sænke finansieringsomkostningerne samt fjerne generelle hindringer for grænseoverskridende investeringer. På nuværende tidspunkt har EU-Kommissionen gennemført 20 af de i alt 33 tiltag, der fremgik af handlingsplanen. Europa-Parlamentet og Ministerrådet har blandt andet den 30. maj 2017 principgodkendt forordningen om europæiske venturekapitalfonde (EuVECA) og de europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF). Principgodkendelsen af EuVECA og EuSEF vil gøre det nemmere for investorer at investere i små- og mellemstore innovative virksomheder.

Udover ovenstående fremskridt fremgår det af midtvejsreviewet, at den finansielle sektor i EU står over for nye udfordringer, herunder følgerne af Storbritanniens kommende udtræden af det indre marked, samt at der foreligger en øget sammenhæng mellem finansielle markeder i og uden for EU med behov for et konsistent tilsyn. Derudover peger EU-Kommissionen på, at udviklingen i den finansielle teknologi (FinTech) rummer muligheder for at transformere de eksisterende kapitalmarkeder til nye markedsformer med nye markedsaktører og mere effektive løsninger. I forlængelse heraf arbejder EU-Kommissionen på at fremme en bæredygtig udvikling af den finansielle sektor ud fra et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv. 

Udfordringerne kræver handling fra lovgivers side. EU-Kommissionen vil derfor inden for den nærmeste fremtid fortsætte processen med følgende forslag.

  • Forslag om et paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PPEP) inden udgangen af juni 2017. Formålet er at danne grundlag for et mere sikkert, omkostningseffektivt og gennemsigtigt marked for frivillige pensionsopsparinger.
  • Forslag om tredjepartsvirkninger af krav vedrørende omsætning af værdipapirer og fordringer i 4. kvartal 2017. I dag foreligger der divergens mellem medlemsstaternes behandling af tredjepartsvirkninger, hvilket gør det vanskeligt for investorer at beregne risici ved investeringer i gældsinstrumenter.
  • Forslag om en EU-ramme for covered bonds i 1. kvartal 2018.

EU-Kommissionen har derudover i midtvejsreviewet angivet ni prioriterede tiltag, som er afgørende for ambitionen om en velfungerende kapitalmarkedsunion i 2019. Prioriteringen sker på baggrund af en offentlig høring i perioden januar-marts 2017.  

Prioritet 1 – styrket tilsyn med kapitalmarkederne:
Konsistent og effektivt tilsyn er ifølge EU-Kommissionen kernen i bestræbelserne på at opbygge kapitalmarkedsunionen. Harmonisering af regler og konvergens øger investorbeskyttelsen og skaber tillid til kapitalmarkederne. Et forenklet erhvervsklima vil endvidere føre til en reduktion af virksomheders og investorers compliance-omkostninger.

EU-Kommissionen vil derfor i 3. kvartal 2017 fremsætte forslag om, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) tildeles yderligere kontrolbeføjelser. Det fremgår ikke nærmere af midtvejsreviewet på hvilke områder.  

Prioritet 2 – SMV’ers adgang til finansiering:
I 2016 var den rejste egenkapital på markeder specielt for små- og mellemstore virksomheder (SMV) faldet med 9 mia. euro sammenlignet med niveauet fra før finanskrisen. SMV’ers adgang til finansiering på offentlige markeder er derfor fortsat prioriteret højt på EU-Kommissionens liste over nødvendige tiltag, forud for etableringen af kapitalmarkedsunionen i 2019.

EU-Kommissionen vil i 2. kvartal 2018 gennemgå reguleringsmæssige hindringer for SMV’ers adgang til offentlige markeder. Formålet med gennemgangen er at finde balancen mellem investorbeskyttelse og de oplysningskrav med videre, som udgør en tung og administrativ byrde for SMV’er.

Prioritet 3 - fondsmæglerselskaber:
Investorernes muligheder for adgang til værdipapir- og derivatmarkederne er i høj grad afhængig af fondsmæglerselskaberne. Disse selskaber udbyder forskellige tjenesteydelser såsom investeringsrådgivning, porteføljepleje, mæglervirksomhed og sikkerhedsstillelse. Europa-Parlamentet og Ministerrådet har den 15. maj 2014 vedtaget direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II). Reglerne heri skal være implementeret i national lovgivning senest den 3. juli 2017. Direktivet træder dog først i kraft den 3. januar 2018. De nuværende faglige og etiske regler for udøvelse af fondsmæglerselskab er angivet i det oprindelige direktiv om markeder for finansielle instrumenter, direktiv 2004/39/EF (MiFID I). Derudover er fondsmæglerselskaberne underlagt EUs tilsynskrav (CRR og CRD). Respondenter fra en tidligere høring har understreget, at tilsynsreglerne bør skelne mellem de kapitalkrav, der stilles til henholdsvis store og små investeringsselskaber.

EU-Kommissionen vil i 4. kvartal 2017 fremsætte forslag til en revision af den tilsynsmæssige behandling af fondsmæglerselskaber.

Prioritet 4 - FinTech:
Den teknologiske udvikling har sat sit præg på mange forskellige brancher. EU-Kommissionen har vurderet, at finansiel teknologi (FinTech) kan bidrage til udvidelsen af EUs kapitalmarkeder. Allerede i dag ser vi eksempler på finansielle innovationer såsom blockchain-teknologi og crowdfunding.

EU-Kommissionen har den 23. marts 2017 iværksat en høring om FinTech. På baggrund af svarene vil EU-Kommissionen i 4. kvartal 2017 vurdere, hvorvidt en licensordning for FinTech-selskaber med videre, som er registreret i et EU-land kan, drive grænseoverskridende virksomhed uden, at der kræves yderligere tilladelse i værtsmedlemsstaten.

Prioritet 5 – misligholdte lån på et sekundært marked:
Non-performing loans (NPL) har en væsentlig og negativ indvirkning på bankernes rentabilitet. Bankerne vil som følge af de misligholdte lån derfor også være påpasselige med at yde finansiering til SMV’er. Forvaltningen af misligholdte lån på et sekundært marked vil alt andet lige give banker og andre kreditinstitutter bedre muligheder for at opnå en pris, som afspejler aktivets reelle værdi. På nuværende tidspunkt er muligheden for et sekundært marked til misligholdte lån begrænset af for høje transaktionsomkostninger.

I sin behandling af NPL-problematikken vil EU-Kommissionen i 1. kvartal 2018 fremsætte forslag til støtte for långivernes muligheder for at sælge misligholdte lån til investorer på et sekundært marked.

Prioritet 6 – bæredygtig finansiering:
EU og resten af verden står over for massive klimaforandringer. Kapitalmarkedsunionen vil tilvejebringe bæredygtig finansiering til investeringer med det formål at skabe en mere bæredygtig økonomi. Markedet for grønne obligationer er vokset de seneste år. Alligevel viser statistikker, at grønne obligationer udgør mindre end 0,1% af det samlede marked for udestående gældsbreve. Ambitionen om flere bæredygtige investeringer forudsætter en omlægning af EUs finansielle sektor.

I december 2016 har EU-Kommissionen derfor nedsat en ekspertgruppe, som skal fremsætte forslag til, hvordan bæredygtighedskriterier kan inddrages i den finansielle regulering. Projektet afsluttes i december 2017. EU-Kommissionen vil senest i løbet af 1. kvartal 2018 følge op på ekspertgruppens anbefalinger.

Prioritet 7 – færre hindringer for grænseoverskridende investeringer i EU:
På trods af de forskellige hindringer, der er peget på i midtvejsreviewet har EUs indre marked for kapital og finansielle tjenesteydelser de seneste år bevæget sig i en mere fri retning. Grænseoverskridende investeringer er dog fortsat hæmmet af hindringer. Dette illustreres blandt andet ved, at investeringsfonde i EU fortsat er små og mindre omkostningseffektive, sammenlignet med investeringsfonde i andre jurisdiktioner. En væsentlig hindring for fri bevægelighed af kapital og finansielle tjenesteydelser er manglende regulering og manglende tilsynsmæssig konvergens.

Kommissionen vil i 1. kvartal 2018 udarbejde en konsekvensanalyse med henblik på et eventuelt forslag om at lette grænseoverskridende distribution samt skærpe tilsynet over for investeringsfonde.

Prioritet 8 – åbenhed og klarhed:
Flere grænseoverskridende investeringer er udover regulerings- og tilsynsmæssig konvergens afhængig af en stabil finansiel sektor. Åbenhed og klarhed om investorrettigheder er derfor af væsentlig betydning. EU-Kommissionen vil i 1. kvartal 2018 udsende en fortolkningsmeddelelse vedrørende gældende EU-regler for behandlingen af grænseoverskridende investeringer.

Prioritet 9 – videreudvikling af kapitalmarkeder i EU:
Udviklingen af de europæiske kapitalmarkeder bevæger sig med forskellige hastigheder. Medlemsstaterne i Central, Øst- og Sydeuropa står over for de største udfordringer. I et forsøg på at fremme diversificering af finansiering via investering i regionen er der opnået enighed om nedsættelse af en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen vil inden udgangen af 2017 udsende en rapport, bestående af forslag til videreudvikling af kapitalmarkederne og identifikation af de vigtigste arbejdsområder. 

Med udgangspunkt i rapporten vil EU-Kommissionen i 2. kvartal 2018 tage skridt til en omfattende EU-strategi, hvis formål er at støtte udviklingen af lokale og regionale kapitalmarkeder i hele EU.

EU-Kommissionens midtvejsreview kan downloades her.