Skal den europæiske SMV-definition opdateres?

Faglig nyhedAntal beskæftigede og regnskabsmæssige størrelsesgrænser er i dag de afgørende kriterier i den europæiske SMV-definition. EU-Kommissionen ønsker inputs til mulige alternative kriterier for SMV-definitionen.

Virksomhedsret

EU-Kommissionen har i februar 2018 lanceret en offentlig høring om en eventuel ændring af den vejledende europæiske definition af små og mellemstore virksomheder, SMV’er, der fremgår af henstilling nr. 2003/361/EF af 6. maj 2003.   

Høringen skal belyse, hvorvidt den nuværende SMV-definition fortsat er hensigtsmæssig, som strukturelt værktøj, til identifikation af de virksomheder, der som følge af deres karakter og størrelse risikerer at blive udsat for eksempelvis markedssvigt og strukturelle barrierer. Det er særligt effekten af et indre marked, med ejerskab på tværs af landegrænser, der nødvendiggør en fælles europæisk SMV-definition.

EUs nuværende vejledende definition på en ”ægte” SMV-virksomhed er baseret på tre kriterier:

  • Virksomheden beskæftiger under 250 personer (årsværk).
  • Virksomheden har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. euro eller en årlig balancesum på ikke over 43 mio. euro.
  • Krav om uafhængighed/ejerskab. Henstillingen sondrer mellem uafhængige virksomheder, partnervirksomheder med ejerskab mellem 25 % og 50 % og tilknyttede virksomheder med ejerskab over 50 %. Virksomheder er ikke uafhængige, hvis de er tilknyttet andre virksomheder, hvorfor beløbsstørrelser fra tilknyttede virksomheder skal indgå i SMV-vurderingen.

EU-Kommissionen oplyser i en brugervejledning fra 2015, at SMV-definitionen som udgangspunkt gælder for alle fælles europæiske politikker, programmer og tiltag. EUs lovgivende organer og medlemsstaterne er dog ikke forpligtet til at anvende henstillingen om SMV-definitionen i specifik lovgivning.

Høringen er udformet som et spørgeskema, hvor relevante interessenter har mulighed for at tilkendegive deres opfattelse af førnævnte kriterier, ligesom der er mulighed for at fremsætte forslag til alternative målkriterier.

Erhvervsministeriet og Finanstilsynet har sendt høringen til EU-specialudvalget for konkurrenceevne, vækst og forbrugerspørgsmål samt EU-specialudvalget for den finansielle sektor, som FSR – danske revisorer er medlem af. Erhvervsministeriet og Finanstilsynet modtager gerne inputs.

Fristen for afgivelse af høringssvar til EU-Kommissionen er den 6. maj 2018.

Læs mere og deltag i høringen her.