Finansieringshjælp til små og mellemstore virksomheder (opdateret)

Vækstfonden kan yde en garanti, der bør lette virksomhedernes adgang til finansiering. Artiklen er nu opdateret med mere detaljeret information.

FinansieringSMV

Artiklen er en opdateret version af artiklen af den 23. marts 2020

For få dage siden udgav FSR – danske revisorer en artikel om, at Vækstfonden nu yder garanti for lån eller kreditter i banken. Nu er artiklen opdateret med flere kriterier, hvilke oplysninger banken skal bruge samt krav om revisorerklæringer med videre.  

Mange virksomheder er ramt på deres indtjening som en følge af coronakrisen. Nu kan Vækstfonden stille en COVID19-garanti for nye lån eller driftskreditter ydet af finanseringsinstitutter, leasingselskab med videre (hefter benævnt banken) til små og mellemstore virksomheder, der har oplevet eller kommet til at opleve et omsætningstab som en følge heraf. Garantien fungerer som sikkerhed for banken, og det bør give virksomhederne lettere adgang til at få løftet deres finansieringsbehov i banken.

Vi forventer at afholde et eller flere webinars i samarbejde med Vækstfonden om COVID19-garantien til SMV’erne. Vi udsender en nyhedsmail straks vi har datoerne på plads.  

Hvilke virksomheder kan få garanti?

Små og mellemstore virksomheder, der er kreditværdige, kan, uanset hvilken branche de er i, få Vækstfondens COVID19-garanti. 

Det gælder både for danske, grønlandske og færøske virksomheder. 

Små og mellemstore virksomheder defineres her som virksomheder, der beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 millioner kroner. 

Vækstfonden informerer om, at der er afsat en garantiramme til de små og mellemstore virksomheder på i alt 17,5 milliarder kroner og en dertilhørende tabsramme på cirka 5 milliarder kroner, hvilket i alt vil udløse udlån på op til 25 milliarder kroner. At der er fastsat en garantiramme og en tabsramme kan betyde, at Vækstfonden på et tidspunkt ikke kan yde flere garantier, hvis rammerne er brugt op. 

Krav til SMV’ernes omsætningstab

Med ordningen stiller Vækstfonden garanti på 70 procent af bankernes nye lån eller driftskredit til virksomheder, der har lidt eller forventer at lide et tab i omsætningen på minimum 30 procent som følge af coronakrisen.

Vækstfonden informerer som det nye om, at garantierne dækker for lån og kreditter i perioden fra 1. marts 2020 til 30. september 2020. Virksomhedens forventede omsætningstab kan være for hele eller dele af denne periode, dog minimum en periode på 14 dage. Vækstfonden kan stille garanti for lån eller driftskredit til samme virksomhed flere gange, dog ikke for samme periode.

Det forventede omsætningstab opgøres som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i den fremtidige del af perioden, der søges om garanti om og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019,

Når virksomheder udregner deres forventede omsætningstab, skal de fraregne den kompensation for tab, som de forventer at modtage fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende. 

Hvis der ikke foreligger regnskabstal for virksomhedens omsætning i den relevante periode i 2019, eller hvor omsætningen i den relevante periode i 2019, ikke er retvisende opgør banken skønsmæssigt virksomhedens omsætningstab på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning. Dette kan være aktuelt for eksempelvis fordi der er tale om en virksomhed i betydelig vækst,

Vækstfonden skal informeres om den endelige opgørelse af omsætningstabet. 

Ender virksomhedernes tab med at være lavere end forventet, reduceres garantien tilsvarende. Ved omsætningstab under de 30 procent, vil garantien helt bortfalde. 

Bemærk desuden, at hvis en virksomheds likviditetstab er højere end omsætningstabet, så kan virksomheden ikke få dækket mere end sit omsætningstab. 

Kontrol af virksomhedernes omsætningstab

Som noget nyt fremgår det, at Vækstfonden har ret til at kontrollere, om det tab, der er lagt til grund for garantien, er opgjort korrekt.

Banken skal umiddelbart efter ”Omsætningstabsperiodens” udløb afklare sammen med virksomheden om det forventede omsætningstab er realiseret. Opgørelsen af det realiserede tab skal videregives til Vækstfonden senest 60 dage efter udløbet af ”Omsætningstabsperioden”. 

Undladelse af en sådan meddelelse kan medføre, at Covid-garantien er ugyldig.

Der kan ske nedskrivning eller bortfald af garantien,  hvis det realiserede tab ikke matcher det forventede omsætningstab jf. ovenstående.

Vækstfonden kan kræve en erklæring fra revisor på, at det realiserede omsætningstab er opgjort korrekt. Banken afholder omkostningerne til revisor.

FSR – danske revisorer er under udarbejdelse af en sådan erklæring.

Materiale til banken og Vækstfonden

Det er også ny information, at virksomhederne, skal opgøre deres likviditetsbehov, inklusivt investeringsbehov (likviditetsbudget) i perioden fra ansøgningstidspunktet og 18 måneder frem.

Bemærk desuden, at lån, Vækstfonden yder garanti for, ikke kan anvendes til at afdrage eller nedbringe virksomhedens øvrige kreditfaciliteter. 

Løbetid og pris
Garantien har en løbetid op til syv år og nedskrives årlig lineært i løbetiden. Prisen for en COVID-19-kaution for SMV’ere består af en stiftelsesprovision på 2.500 kroner samt en årlig provision på 1 procent af det beløb der garanteres for. 

Vækstfonden oplyser endvidere, at det er långiver der indbetaler stiftelsesprovision og den løbende årlige præmie på vegne af virksomheden.  Præmien betales helårligt forud.

Garantien kan ophæves løbende, dog vil forudbetalt provisionspræmie ikke blive tilbagebetalt. Betalt præmie refunderes ikke, uanset at COVID-garantien måtte ophøre og uanset årsagen hertil.

Sådan søger virksomhederne
Ønsker man som virksomhed at søge en garanti via Vækstfonden, skal man tage kontakt til sin bank. Garantien skal altså ikke søges af virksomheden selv, men gennem dens bank eller finansieringsinstitut. 

Virksomhederne skal derfor som det første tale med deres bank eller finansieringsinstitut om mulighederne for at gøre brug af COVID19-garantien. 

Herefter foregår bankens eller finansieringsinstituttets ansøgning elektronisk inde på Vækstfondens hjemmeside. 

Vækstfonden skal herefter acceptere anmeldelsen, hvilket de bestræber sig sker inden for 48 timer. Som det nye informerer Vækstfonden om, at ansøgningen blandt andet skal indeholde:
* Oplysninger om virksomheden
* Finansiering – lånets/kredittens størrelse/periode, som der ansøges om garanti for m.m.
* Yderligere oplysninger, herunder regnskabstal for virksomheden

Der kan ikke søges om garanti efter d. 15. oktober 2020.

Flere informationer om garantiordningen for SMV'ere
Bekendtgørelse om garantiordning for udlån til små og mellemstore virksomheder (Link til retsinformation)

Bekendtgørelse om garantiordning for udlån til små og mellemstore virksomheder (pdf-fil)

Hvis du har spørgsmål til COVID-19 garantien kan du kontakte Vækstfonden direkte på  mail: covid19@vf.dk eller telefon: COVID-19-telefon:35 29 86 86