Kompensation for omsætningsnedgang – opdatering af kriterier

Nu præciserer vi endnu mere kriterierne for omsætningskompensation: Regeringen og Folketingets partier vil sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.

SMV

Flere kriterier for at opnå kompensation for omsætningsnedgang er nu tilgængelige.

Nedenstående artikel er fra d. 19. marts 2020 og nye oplysninger / præciseringer er markeret med blåt.

Afgrænsning af målgruppen

Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct. 

Det er en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode. Den forudgående periode er defineret i nedenstående afsnit. 

Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og selv arbejder i virksomheden. Fire ejere, der hver ejer 25 procent kan altså opnå kompensation pr. person, hvis de selv arbejder i virksomheden. Selvstændige der arbejder på deltid er også omfattet kompensationsordningen, det er altså ikke en betingelse, at den selvstændige skal arbejde fuld tid.

Pt. oplyser Erhvervsstyrelsen, at målgruppen ikke er afgrænset af virksomhedsform og at afgrænsningen alene gælder ejerandel og antal ansatte. Der er stor usikkerhed om dette punkt og vi afventer en nærmere afklaring for at kunne give et præcist svar.

Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte.

Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

Hvis den selvstændige ikke har et CVR-nr, kan de søge via kompensationsordningen for freelancere mv. Læs mere her.

Kompensationsberegningen

Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. 

Kompensationen kan maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned. Hvis virksomheden har flere ejere, kan der ydes kompensation pr. CPR-nummer.

Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. 

Kompensationen er skattepligtig.

Begrænsninger

Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.

En person kan maksimalt blive kompenseret en gang via omsætningskompensation. Kompensationsordningen gælder altså ikke pr. ejerforhold men pr. person.

Personer der er modtager folkepension eller sygedagpenge og som er selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke modtage omsætningskompensation.

Mulighed for støtte fra andre ordninger?

Det er muligt både at opnå kompensation for omsætningsnedgang og lønkompensation jf. trepartsaftalen.

Tidsperiode

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020. 

Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.

Ansøgning

Ansøgning vil foregå digitalt. Der kan ikke modtages ansøgninger om kompensation før der åbnes for digital ansøgning.

Alle der opfylder kriterierne vil opnå omsætningskompensation. Der er intet maks. på puljen og der er ingen først-til-mølle.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning.

Dokumentationskrav 

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19. 

Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. 

Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand. 

Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT. 

Hvis virksomheden har eksisteret under 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv. 

Dette vil forventelig ske via en tro-og-loveerklæring, og vil blive fastlagt i den til ordningen tilknyttede bekendtgørelse. 

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales. 

Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr. 

Udeståender

Bekendtgørelsen udestår fortsat og der kan forekomme nuancer og detaljer der først fastlægges i denne.

Der arbejdes endvidere på den konkrete administrative model.

Faktaark: Aftale om COVID-19-initiativer offentliggjort d. 19. marts 2020

Faktaark: Midlertidig kompensationsordning for selvstændige offentliggjort d. 18. marts 2020

Erhvervsstyrelsen offentliggør løbende informationer på Virksomhedsguiden