Mere om nøgletal

Generelt om nøgletal:
Et nøgletal kan nogle gange beregnes på forskellige måde. Det vigtigste er, at hvis du selv beregner et nøgletal, at du gør det på samme måde hver gang.
Det er en god idé at regne de samme nøgletal for flere år, så du kan undersøge, om virksomheden bevæger sig i den rigtige retning.

 • Overskud/underskud:
  Virksomhedens resultat efter skat.
 • Afkastningsgrad:
  Afkastgraden er den rente, som virksomheden skaber på sine aktiver (det virksomheden ejer).
  I det lange løb skal investeringen i aktiverne gerne give en rente – et afkast - , der er højere, end man kunne have fået ved at investere pengene i et alternativ med samme niveau af risiko f.eks. i værdipapirer.
  Hvor høj en afkastgrad skal være afhænger af flere faktorer, eksempelvis hvilken branche virksomheden opererer indenfor.
  Afkastningsgrad = Resultat før finansielle omkostninger / Aktiver
 • Soliditetsgrad:
  Virksomhedens soliditetsgrad viser, hvor stor en del af virksomhedens samlede aktiver der ikke er finansieret af fremmedkapital (gæld).
  Soliditetsgraden viser forholdet mellem den del af virksomheden, som den selv ’ejer’ – dens ejere har finansieret - og den del, som er finansieret med lånte penge. En soliditetsgrad på 100% betyder, at virksomheden er 100% egen finansieret.
  Soliditetsgrad = Egenkapital / Samlede aktiver
                                                      
 • Quick ratio:
  Quick ratioen (likviditetsgraden) siger noget om virksomhedens betalingsevne nu og her.
  Quick ratio viser forholdet mellem de let omsættelige aktiver i virksomheden (fx varelager, kontanter, værdipapirer ol.) og den gæld, som virksomheden skal afbetale inden for et år.
  En quick ratio – umiddelbar likviditet - på 100% viser, at virksomhedens omsætningsaktiver har samme værdi, som den kortfristede gæld. Dvs. hvis virksomhedens kortfristede gæld skulle betales i morgen, ville den have aktiver, som kan omsættes og skaffe penge til dette.
  Jo højere dette nøgletal er, desto bedre polstret er virksomheden til at kunne betale sine regninger og afdrage på sine lån.
  Quick ratio =    Omsætningsaktiver   / Kortfristet gæld
 • Samlede aktiver:
  Den samlede regnskabsmæssige værdi af det virksomheden ejer (kontanter, bygninger, varelagre etc).
 • Samlet gæld:
  Virksomhedens samlede gæld til andre - fremmedkapital.
 • Egenkapital:
  Den del af virksomhedens aktiver, som ikke er finansieret med fremmedkapital (gæld).