Obligatorisk efteruddannelse

Bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer nr. 856 af 21. august 2019 med virkning fra den 1. september 2019.

Den nye efteruddannelsesbekendtgørelse anerkender, at revisorer har forskellige efteruddannelsesmæssige behov, og godkendte revisorer får fremover mulighed for at målrette efteruddannelsen til deres aktuelle situation.

Fremover vil efteruddannelsen være opdelt i to fagområder:

 • Revisions- og erklæringsområdet
 • Anden relevant lovgivning og faglige standarder

De to fagområder omfatter en række nye discipliner, herunder digitalisering, finansiering og økonomistyring, ledelse, patent- og varemærkeret og persondatabeskyttelse. Se alle nye fagområder i tabellen herunder. Det skal bemærkes, at efteruddannelse altid, uanset disciplinen, skal være knyttet til en af de to fagområder.

For at opfylde kravene til efteruddannelse kan revisor vælge mellem to alternativer:

 1. Deltagelse i mindst 120 timers efteruddannelse
 2. Udarbejdelse af kompetenceevaluering og deltagelse i mindst 90 timers efteruddannelse

Revisor vil endvidere fremover (under særlige betingelser) kunne medregne op til 30 efteruddannelsestimer for individuelle coachingforløb (jf. § 12).

Ved alternativ 1 er der krav om 120 efteruddannelsestimer på tre år, heraf 30 timer inden for hvert af de to fagområder. De resterende efteruddannelsestimer skal fordeles på fagområderne i henhold til revisors individuelle behov. Hvis revisor er specialiseret inden for et bestemt område, skal 30 efteruddannelsestimer være inden for dette område.

Efteruddannelsen skal være på et passende fagligt niveau, og der kan maksimalt overføres 20 efteruddannelsestimer til næste periode.

Særlige regler om kompetenceevaluering

Den nye efteruddannelsesbekendtgørelse åbner mulighed for, at revisor kan reducere antallet af efteruddannelsestimer ved årligt at udarbejde en individuel kompetenceevaluering i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Reglerne om kompetenceevaluering træder dog først i kraft for efteruddannelsesperioder, der begynder den 1. januar 2021, og derfor skal alle revisorer i den igangværende efteruddannelsesperiode fortsat iagttage reglerne som beskrevet i det foregående afsnit.

Fra 1. januar 2021 skal revisorer, der er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed og årligt udfører en kompetenceevaluering, have mindst 90 efteruddannelsestimer, som skal fordeles i efteruddannelseskategorierne i henhold til revisors individuelle behov.

Kompetenceevalueringen skal danne grundlag for den pågældende revisors planlægning af efteruddannelse det kommende år.

Revisorer, som udarbejder en kompetenceevaluering, vil (under bestemte forudsætninger) kunne medtage op til hhv. 15 efteruddannelsestimer for selvstudier og 10 efteruddannelsestimer for læring på ekstraordinære områder (jf. § 13).

Revisorer, der udfører årlig kompetenceevaluering, men som ikke er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, skal have minimum 60 efteruddannelsestimer og kan maksimalt overføre 10 timer til den næste periode.

Kompetenceevalueringen skal foretages årligt og senest med udgangen af kalenderåret.

Kompetenceevalueringen skal indberettes senest den 1. april det efterfølgende år.

 

De væsentligste ændringer i forhold til de nuværende regler

Nye regler for obligatorisk efteruddannelse, antal af timer

Efteruddannelsen bør være på et tilstrækkeligt højt niveau. Hvis muligt og relevant på masterniveau.

Hovedregel

120 timers efteruddannelse fordelt på:

 • 30 efteruddannelsestimer inden for »revisions- og erklæringsområdet«
 • 30 efteruddannelsestimer inden for »anden relevant lovgivning og faglige standarder«

De resterende 60 efteruddannelsestimer fordeles efter behov.

Ved udarbejdelse af kompetenceevaluering (fra 2021):

Revisorer, der vælger at foretage en årlig kompetenceevaluering, hvor revisor dokumenterer at have forholdt sig til fagområderne ovenfor (se nærmere i § 2, stk. 1)

 • 90 efteruddannelsestimer, hvis revisor er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed
 • 60 efteruddannelsestimer, hvis revisor ikke er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed

 

Fagområderne

 • Revisions- og erklæringsområdet eksempelvis retlige krav og faglige standarder for lovpligtig revision og anden erklæringsafgivelse, faglig etik, uafhængighed, professionel skepsis og professionel dømmekraft, risikostyring og intern kontrol, digitalisering, informationsteknologi, finansiering og økonomistyring, ledelse, virksomheden og dens omgivelser, herunder nye forretningsmodeller m.m., og

   

 • Anden relevant lovgivning og faglige standarder
  eksempelvis retlige krav og standarder for udarbejdelse af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, generel regnskabsteori og -principper, internationale regnskabsstandarder, regnskabsanalyse, driftsbogholderi, økonomistyring og internt regnskab, selskabsret, børsregulering, finansiel regulering, direkte og indirekte skatter, hvidvasklovgivning, patent- og varemærkeret, reglerne om persondatabeskyttelse og anden lovgivning, som er relevant for revisors erklæringskunder.

 

Opnåelse af efteruddannelse efter de nye regler pr. 1. september 2019

Som hidtil, med tillæg af muligheden for at opnå op til 30 efteruddannelsestimer fra strukturerede coachingforløb.

For revisorer, der udarbejder kompetenceevaluering, kan efteruddannelse fra 2021 tillige opnås ved selvstudie og læring på ekstraordinære områder (jf. §§ 19 og 20)

 

Uændret i forhold til de nuværende og nye obligatoriske efteruddannelsesregler

 • Optjening af obligatorisk efteruddannelse sker fortsat over en fast treårig periode.
 • Indberetning af efteruddannelsestimer til Erhvervsstyrelsen skal ske senest 1. april efter udløb af treårsperioden.

 

Overgangsbestemmelse

De efteruddannelsestimer, der allerede er opnået inden for revision, overføres til »revisions- og erklæringsområdet«. Efteruddannelsestimer inden for skat og regnskab skal overføres til kategorien »Anden relevant lovgivning og faglige standarder«.

I treårsperioden 2018-2020 skal revisor som minimum have 24 timers efteruddannelse inden for hvert af de to nye fagområder.

Reglerne om kompetenceevaluering træder først i kraft fra den treårsperiode, der begynder den 1. januar 2021. I efteruddannelsesperioden 2018-2020 skal alle revisorer derfor have 120 efteruddannelsestimer.

Reglerne vedrørende certificerede revisorer er ikke omtalt.

Bemærk at efteruddannelsesvejledningen ikke er opdateret i forhold til den nye bekendtgørelse.

Læs bekendtgørelsen her

Kontakt

 • Camilla Ackey Wolf

  Uddannelseskoordinator

  6115 0157