Valgfag (årgang 2015)

Revisorelever der startede i 2015 skal som minimum deltage i valgfag af 2,2 ugers varighed. Der kan vælges imellem følgende 5 valgfag:

Udvidet regnskab

Valgfaget Udvidet regnskab afholdes over 3 dage.

Revisoreleven vil på valgfaget få indblik i forskellige typer af pengestrømsopgørelser samt hvad udskudt skat er. Samtidig vil eleven få indsigt i udarbejdelsen af den fuldstændige egenkapitalopgørelse, og hvordan et regnskab læses og forstås.

Efter gennemførelse af valgfaget, har eleven:

 • et kendskab til den direkte metode (betalingsstrømsmodellen) og den indirekte metode (beholdningsforskydningsmodellen). Eleven kan endvidere udarbejde en pengestrømsopgørelse.
 • et grundlæggende kendskab til begrebet udskudt skat.
 • evnen til at udarbejde en fuldstændig egenkapitalopgørelse.
 • et grundlæggende kendskab til at læse og forstå et regnskab.

Udvidet skat - VSO og KAO

Valgfaget Udvidet skat - VSO og KAO afholdes over 3 dage. For at få det fulde udbytte af faget, anbefales det, at eleven ligeledes tager faget Udvidet moms og afgifter på 2 dage.

Udvidet skat giver eleven et indblik i virksomhedsbeskatning efter virksomhedsskatteloven.

Efter deltagelse på faget kan eleven:

 • foretage opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en selvstændigt erhvervsdrivende, ved brug af VSO og KAO. Eleven har desuden kendskab til afgrænsningen mellem selvstændig og lønmodtager, samt risiko for vurdering som hobbyvirksomhed.
  • Eleven har opnået et overordnet kendskab til principper for skattepligtige indtægter.
  • Eleven har opnået et overordnet kendskab til forskellene mellem fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede udgifter.
  • Eleven har opnået et overordnet kendskab til beskatning af almindeligt forekommende personalegoder og skattefri godtgørelse.

Udvidet moms og afgifter

Valgfaget Udvidet moms og afgifter afholdes over 2 dage. Eleven kan med fordel kombinere dette fag med valgfaget Udvidet skat - VSO og KAO (3 dage). Dermed opnås et højt fagligt udbytte inden for området.

Valgfaget Udvidet moms og afgifter giver eleven et indblik i momsreglerne, herunder moms ved handel med udlandet og reglerne for lønsumsafgift, samt mulighederne for refusion af afgifter.

Efter gennemførelse af valgfaget:

 • har eleven kendskab til centrale bestemmelser om moms i Danmark, samt moms ved handel med udlandet. Eleven kan udarbejde momsregnskab herunder afstemning og angivelse.
 • kan eleven medvirke ved opgørelsen af lønsumsafgift, samt angivelse heraf.
 • kan eleven opgøre refusion af energiafgifter.

Koncernregnskab

Valgfaget Koncernregnskab afholdes over 3 dage.

Valgfaget giver eleven et indblik i kravene til udarbejdelse af koncernregnskab samt koncernregnskabets opbygning. Samtidig får eleven indsigt i koncernelimineringer og indre sammenhænge i koncernregnskabet.

Efter gennemførelse af valgfaget:

 • har eleven kendskab til hvilke virksomheder, der er omfattet af reglerne om udarbejdelse af koncernregnskab herunder virksomheder, der er fritaget for udarbejdelse af koncernregnskab.
 • har eleven kendskab til reglerne for udarbejdelse af koncernregnskaber herunder krav til sprog, ledelsesberetning, regnskabspraksis og noter.
 • kan eleven foretage de mest forekommende elimineringer.
 • har eleven kendskab til krav til indre sammenhænge i koncernregnskabet samt mellem koncernregnskab og moderselskabsregnskab.

Udvidet virksomhedsdrift

Valgfaget Udvidet virksomhedsdrift afholdes over 3 dage.

Med valgfaget får eleven indblik i grundlæggende bogføring, kontoplaner og konteringsinstrukser. Derudover vil eleven få indsigt i periodisering, opgørelse, bogføring og anlægskartotek.

Efter gennemførelse af valgfaget:

 • har eleven kendskab til grundprincipper for bogføring i økonomisystemer og kan foretage registreringer og dokumentation herfor.
 • har eleven kendskab til opbygning af kontoplaner i et økonomistyringssystem og udarbejdelse af konteringsinstrukser.
 • har eleven kendskab til krav til periodisering i årsregnskabet og kan foretage opgørelse og bogføring heraf.
 • kan eleven foretage opgørelse og postering af følgende transaktioner:
  • Af- og nedskrivninger
  • Salg af anlægsaktiver
  • Opskrivning af ejendomme til dagsværdi
  • Udskudt skat/skatteaktiv
  • Løn og gager
  • Igangværende arbejder
  • Ferieforpligtelse og ferietillæg
  • Nedskrivning til tab på debitorer
  • Kursreguleringer
 • kan eleven anvende anlægskartotek for materielle anlægsaktiver.