EU-regulering: Revisorkommissionens rapport er offentliggjort

NyhedRevisorkommissionen har i dag offentliggjort sin rapport om implementering af den ny EU-regulering i dansk lovgivning. Kommissionen foreslår generelt en minimumsimplementering af den nye EU-regulering og påpeger, at det nu er en politisk beslutning, hvorvidt de danske bestemmelser i det kommende lovforslag skal gå videre, end EU-reglerne foreskriver. Modsat fagudvalgene i Sverige og Tyskland kunne Revisorkommissionen dog ikke nå til enighed om, at reglerne alene bør gælde børsnoterede og bestemte finansielle virksomheder. FSR – danske revisorer mener, at vi i Danmark skal undgå at overregulere og i stedet minimumsimplementere de nye EU-regler

RevisionKvalitet

Efter et langt tilløb offentliggjorde Revisorkommissionen sin rapport om den fremtidige revisorlovgivning. Ændringen af revisorloven er en konsekvens af EU's nye forordning om revision af virksomheder af interesse for offentligheden og det ajourførte 8. direktiv, som skal implementeres i dansk lovgivning senest den 17. juni 2016.

Revisorkommissionens overvejelser om fordele og ulemper læser vi som anbefalinger af at benytte forordningens valgmuligheder om at tillade visse skattemæssige ydelser og vurderingstjenester og forlænge perioden for obligatorisk firmarotation. På disse områder har Revisorkommissionen samme vurdering som tilsvarende ekspertudvalg i nabolandene Tyskland og Sverige offentliggjorde før sommerferien. 

”Vi hæfter os ved, at Revisorkommissionens overvejelser må læses som anbefalinger af at udnytte den fleksibilitet for virksomhederne, der er lagt op til i forordningen, når de samarbejder med den generalforsamlingsvalgte revisor. På den måde kan virksomhederne fortsat trække på revisors viden, om end i begrænset omfang sammenlignet med i dag. I forhold til rotation ligger Revisorkommissionens overvejelser også på linje med vurderingen, der er foretaget i Tyskland og Sverige”, siger Jens Otto Damgaard, formand, FSR – danske revisorer.   

Svenske og tyske ekspertudvalg anbefaler minimumsimplementering
Reguleringen er fra EU’s side alene tiltænkt børsnoterede og bestemte finansielle virksomheder. Revisorkommissionen anbefaler da også helt overordnet i lovforslaget en minimumsimplementering. Alligevel indeholder rapporten overvejelser om, at store unoterede virksomheder fortsat skal omfattes. Revisorkommissionen understreger dog, at det i sidste ende er en politisk beslutning, hvorvidt sådanne store unoterede virksomheder, og hertil kommuner, regioner og fælleskommunale selskaber samt flere finansielle virksomheder end efter EU’s krav alligevel skal omfattes af de nye regler, eller et udsnit heraf.  

”Vi er enige med Revisorkommissionen grundindstilling om at minimumsimplementere. Og vi tilslutter os også Kommissionens betragtning om, at det er Folketinget, der må beslutte, hvis vi i Danmark skal gå videre end EU-reglerne. Revisorkommissionen gør selv opmærksom på, at det koster virksomhederne penge at gå videre end EU – ganske som foreningen har fremført ved flere lejligheder”, fortsætter Jens Otto Damgaard. 

Formålet med de nye EU-regler har været at sikre tilliden til den lovpligtige revision i de børsnoterede og finansielle virksomheder, som har offentlighedens interesse. I Danmark har vi hidtil valgt at lade statslige aktieselskaber, kommuner, regioner og kommunale fællesskaber, en række større ikke-børsnoterede virksomheder samt yderligere finansielle virksomheder være omfattet af EU-reglerne.

”Vi mener, at det er unødig overregulering at bebyrde disse virksomheder med de ekstrakrav og byrder, som følger af den nye EU-regulering. Især i lyset af, at virksomhederne i forvejen er underlagt særlovgivning, som beskytter offentlighedens interesser”, siger adm. direktør i FSR-danske revisorer, Charlotte Jepsen.   

Ekspertudvalgene Tyskland og Sverige har allerede indstillet, at de nye regler kun skal ramme de virksomheder, som EU forlanger skal være omfattet. Om fx de unoterede virksomheder hedder det i det svenske fagudvalgs rapport fra maj: ”Beträffande andra aktiebolag än noterade företag anfördes vidare att det i och för sig förekommer inofficiell handel också i sådana företag som inte är börsnoterade. Skälen för att låta sådana bolag omfattas av definitionen ansågs dock inte tillräckligt starka.” 

Det svenske ekspertudvalg lægger dermed vægt på, at de unoterede virksomheder ikke har nogen bred investorinteresse, der kan begrunde, at disse virksomheder skal underlægges EU-reguleringen. Den tyske rapport kommer slet ikke ind på emnet. Formentlig fordi det slet ikke har været overvejet at brede EU-reguleringen ud på de unoterede virksomheder i Tyskland.  

"Hos FSR - danske revisorer deler vi de faglige vurderinger i de svenske og tyske ekspertudvalg, som har indstillet, at de nye regler alene skal gælde børsnoterede og finansielle virksomheder, som EU lægger op til i reguleringen. Det flugter i øvrigt med regeringens intentioner om at undgå overimplementering. Og det gælder ikke kun de unoterede virksomheder, men også kommunerne, regionerne og de fælleskommunale selskaber samt en række finansielle virksomheder, som der jo slet ikke er tænkt på fra EU’s side, da reglerne blev til" siger Charlotte Jepsen 

Hvad sker der fremadrettet
Rapporten er offentliggjort, men er ikke sendt i høring. Inden for den allernærmeste fremtid udsender Erhvervsstyrelsen et lovudkast i høring, hvori Revisorkommissionens rapport forventeligt indgår som et bilag. Her forventes så én samlet høringsproces i løbet af efteråret, som FSR – danske revisorer naturligvis vil deltage i.  

Selve regeringens lovforslag vil efter planen være klar til fremlæggelse i Folketinget i januar 2016. 

På en række punkter skal der med afsæt i lovgivningen udstedes endog meget vigtige bekendtgørelser på især direktivets område. Revisorkommissionen foreslår således nye bestemmelser om revision i erklæringsbekendtgørelsen, der sikrer, at det er muligt at overholde både lovkrav og de nye ISA herom, og hertil to bekendtgørelser om kvalitetsstyring i revisionsvirksomhederne med direkte afsæt i nye bestemmelser i direktivet. Derimod er der en række forhold, som Revisorkommissionen ikke har forholdt sig til. Som særligt vigtige kan fremhæves bekendtgørelserne om kvalitetskontrol og Revisornævn, hvor FSR - danske revisorer har offentliggjort to oplæg til modernisering af kvalitetskontrollen og sanktionssystemet.  

Læs Revisorkommissionens rapport her: 

Link til sanktionsoplæg

Link til kvalitetsoplæg

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Lars Kiertzner

  Chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d.

  Tirsdag til torsdag
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147