Ny vision for cybersikkerhed i den finansielle sektor

NyhedEn samlet finanssektor har i dag offentliggjort en ambitiøs cybervision frem mod 2020. Planen er, at Danmark skal være europamester i it-sikkerhed. FSR - danske revisorer bakker op om visionen og ønsker, at revisorbranchen også fremadrettet skal bidrage til at højne sikkerhedsniveauet i den finansielle sektor.

FSR - danske revisorer

Flere analyser viser, at myndigheder og private virksomheder er udsat for en høj risiko for at blive ramt af cyberkriminalitet. Som følge heraf har FSOR (Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed) mandag den 5. december offentliggjort en ambitiøs vision for cybersikkerhed i den finansielle sektor. Formålet er, at Danmark som et af de mest digitale lande i verden samtidig skal forblive et af de mest sikre.

FSOR, som er et samarbejdsforum mellem myndigheder og vigtige aktører i den finansielle sektor, har bl.a. til formål at øge den operationelle robusthed ved it-anvendelse på tværs i den finansielle sektor, herunder robustheden over for cyberangreb.

Faglig direktør i FSR – danske revisorer Brian Wessel udtaler:

"Cybersikkerhed er afgørende for tilliden til den finansielle sektor, og vi bakker derfor op om FSORs Vision 2020, som har til hensigt at styrke sikkerheden for at imødegå truslen for cyberkriminalitet. Som branche vil vi gerne bidrage til at styrke sikkerheden, hvorfor FSR har indbudt centrale aktører fra den finansielle sektor til et møde, hvor der bl.a. vil være stort fokus på cybersikkerhed og betydningen af nye teknologier."

I den offentliggjorte vision fra FSOR har man fastlagt en række klare målsætninger. I 2020 skal:

  • Danmark ligge i top 5 i internationale benchmarks på cybersikkerhedsområdet for finansielle virksomheder i Europa.

  • Danske borgere og virksomheder fortsat have stor tillid til sektorens digitale løsninger.

  • Sektorens tab pga. cyberkriminalitet ligge blandt de 5 lavestrangerende lande i Europa.

Som følge af ovenstående vision indeholder planen en række initiativer frem mod 2020. Du kan læse mere om initiativerne her

FSR – danske revisorer bakker op om ”Vision 2020”, ligesom foreningen ser positivt på, at der på den måde samarbejdes om forskellige initiativer for at styrke cybersikkerheden i den finansielle sektor.

FSR – danske revisorer ønsker, at revisorbranchen skal spille en afgørende rolle for at højne tilliden til den finansielle sektor samt mindske risikoen for at blive udsat for cyberkriminalitet. FSR har på den baggrund bl.a. inviteret forskellige interessenter til at deltage i et roundtable omkring revisors rolle i fremtidens finansielle sektor. Blandt deltagerne er repræsentanter fra Finanstilsynet, Finansrådet, Copenhagen Economics samt foreningens Finansielle Udvalg og Cybersikkerhedsudvalg. Målet med mødet er bl.a. at drøfte teknologiens og digitaliseringens betydning for den finansielle sektor fremadrettet samt den øgede cyberrisiko og i forlængelse heraf, hvordan revisor kan spille en tillidsskabende rolle i forhold til disse emner.

Læs mere om Cybervision 2020 her