Nyt bestyrelsesmedlem (registreret revisor) til FSR – danske revisorer, ansøgningsfrist den 29. marts

MedlemsnyhedDa Per Krogh efter mange år som bestyrelsesmedlem og viceformand udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingen den 24. maj 2017, søger foreningens bestyrelse en ny registreret revisor til bestyrelsen.

FSR - danske revisorer

Det er derfor besluttet at opfordre alle registrerede revisorer, der er medlemmer af foreningen, til at deltage i det spændende bestyrelsesarbejde i foreningen.

Det af bestyrelsen nedsatte Nomineringsudvalg behandler ansøgningerne på et møde den 7. april, og bestyrelsen træffer den 21. april endelig beslutning om, hvem man på generalforsamlingen den 24. maj vil foreslå som nyt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Så hvis du gerne vil yde en aktiv indsats for din forening og være med til at sætte retningen for foreningens arbejde, så send din ansøgning til leb@fsr.dk senest onsdag den 29. marts 2017 sammen med:

  • dit CV
  • en begrundelse for, hvorfor du gerne vil deltage i det vigtige arbejde i FSR – danske revisorers bestyrelse

Bestyrelsen i FSR – danske revisorer består af en formand, to viceformænd og ni øvrige medlemmer. Medlemmerne vælges for to år ad gangen, og genvalg kan maksimalt finde sted tre gange (i alt op til 8 år).

Bestyrelsen er sammensat, så den repræsenterer alle medlemmerne. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen, og dens opgaver er bl.a. i overensstemmelse med foreningens formål, mission og vision at:

  • fastlægge foreningens overordnede politik og strategi
  • tage stilling til, hvilke strategiske emner foreningen skal beskæftige sig med og disses indbyrdes prioritering
  • tage stilling til sager af principiel betydning
  • følge op over for udvalg og sekretariat og afholde samråd på begæring.

Bestyrelsen holder hvert år et strategiseminar, hvor det kommende foreningsårs væsentligste indsatsområder og tiltag besluttes.

Herudover afholdes der årligt ca. 5 bestyrelsesmøder hvert af ca. 4 timers varighed, ligesom det forudsættes, at du som bestyrelsesmedlem deltager i eksempelvis det årlige ”Revisordøgn” og strategisymposium med de faglige udvalg.