Erhvervslivet er deres ansvar bevidst

NyhedTilliden til hinanden, bærende institutioner, erhvervslivet, politikere og medier er et afgørende fundament for at skabe et stabilt og velfungerende samfund. I en ny analyse undersøger FSR – danske revisorer sammen med analysebureauet Wilke, om de seneste års store erhvervsskandaler har rykket ved tilliden til dansk erhvervsliv bredt forstået, og om graden af tillid varierer, alt efter hvem man spørger. I denne uge deler Business Angel Jesper Jarlbæk sit syn på tilliden til erhvervslivet og den finansielle sektor.

Analyse


 • Jesper Jarlbæk
 • Formand i Danish Business Angels
 • Professionelt bestyrelsesmedlem blandt andet i B&O, CataCap Private Equity (formand) og Falcon Børsmæglerselskab (formand)
 • Investor i 26 vækstvirksomheder og yderligere investor i 20 virksomheder gennem fonde.

Tillidssamfundet under angreb
Danmark er en lille åben økonomi, hvor flere globale virksomheder har slået sig ned for at være til stede på det danske marked. Dette udfordrer vores samfundsmodel, hvor fundamentet er, at vi har tillid til hinanden – for eksempel tillid til, at virksomhederne betaler den skat, de skal. 

Jesper Jarlbæk uddyber med Google som eksempel på en virksomhed, der lovligt suger milliarder af annoncekroner ud af det danske samfund uden at bidrage med særlig mange skattekroner i den anden ende. Samtidig undergraver det de danske nyhedsmedier i alvorlig grad.

Som en anden mere alvorlig sag fremhæver Jesper Jarlbæk svindlen med udbytteskat, hvor Danmark blev bedraget for et stor milliardbeløb af udenlandske spekulanter. Bedrageriet kunne blandt andet lade sig gøre, fordi vores skattesystem er baseret på tillid til, at indberetninger fra virksomheder og borgere er korrekte, og at der ikke er behov for en omfattende og systematisk opfølgning på, om alle tallene stemmer.

De to eksempler viser forskellige måder, hvorpå aktører udefra angriber vores tillidssamfund, opsummerer Jesper Jarlbæk. 

Erhvervslivet er deres ansvar bevidst
Jesper Jarlbæk mener ikke, at der er grundlag for at have nogen generel mistillid til erhvervslivet bredt forstået. Han har i to årtier arbejdet som professionelt bestyrelsesmedlem og er endnu ikke stødt på en virksomhed med en uetisk forretningsmodel eller dårlig moral. De fejl, han oplever, er utilsigtede og skyldes ofte virksomhedernes manglende viden eller evne til at gennemskue de efterhånden mange komplekse regler. Jesper Jarlbæk peger på revisor som vigtig sparringspartner for virksomhederne i forhold til at minimere fejl, men anerkender også, at det kan være en stor udgift for en lille virksomhed at rådføre sig med en revisor. Jesper Jarlbæk ser med andre ord ingen grund til at have paraderne særligt oppe i disse tider, når han investerer i danske virksomheder. De lever fint op til deres samfundsansvar, tilføjer han.

Nyhedsmedierne vækker mistillid
Selvom Jesper Jarlbæk er af en anden opfattelse, anerkender han, at der nok er opstået en udbredt mistillid til erhvervslivet og særligt til banksektoren blandt danskerne i almindelighed. Han tilføjer, at nyhedsmedierne bærer en stor del af ansvaret for at sprede mistillid efter deres afsløringer om hvidvask i Danske Bank. Han mener, at mediernes skildring af virkeligheden til tider var unuanceret og forkert, og at de bevidst forvekslede økonomisk kriminalitet med forsømmelse og en udygtig medarbejderstab, forklarer han. En del af forklaringen på de problemer vi har set i den finansielle sektor, handler ifølge Jesper Jarlbæk om, at bankerne er blevet pålagt så mange komplekse regler samt øget krav om compliance, at medarbejderne har haft svært ved at forholde sig tilstrækkelig kritisk til de informationer og forhold, som de er blevet præsenteret for. Læg dertil, at udenlandske kunder har set sit snit til at udnytte nordiske banker, fordi vi er så tillidsfulde.    

Bred samfundsdebat er løsningen
Det nytter ikke noget, at bankerne og virksomhederne bliver enige om, at der ikke er en tillidskrise. Hvis den tabte tillid til erhvervslivet og den finansielle sektor skal genoprettes, skal der startes en bredere samfundsmæssig debat, hvor også politikere, nyhedsmedier og danskerne byder ind, bebuder Jesper Jarlbæk. Han mener, at vi i fællesskab skal finde ud af, hvordan vores tillidssamfund skal bestå trods tiltagende pres udefra.

Jesper Jarlbæk tilføjer, at revisorerne kan få svært ved at deltage i debatten. Han tildeler dem ganske vist en betydelig rolle i erhvervslivet, men forudser at de kan have svært ved at slå ordentligt igennem i debatten, fordi den almindelige borger sjældent er rigtig klar over, hvad en revisor laver. Revisorerne kommer med andre ord til at mangle noget etos, når de byder ind med, hvordan deres arbejde kan være med til at skabe tillid til erhvervslivet.

Hvis revisorbranchen gerne vil være med til at løse udfordringerne med vigende tillid i erhvervslivet, skal revisorerne tillige være deres dobbeltrolle bevidst, mener Jesper Jarlbæk. På den ene side er revisorerne offentlighedens tillidsrepræsentanter. På den anden side er de virksomhedernes nærmeste rådgiver. Det kan være problematisk at udfylde begge roller, forudser han. Det vil derfor kræve en lang og målrettet indsats fra revisorstanden, hvis de gode intentioner om at ville medvirke til at forsvare vores tillidsbaseret samfundsmodel skal udmøntes i et synligt og effektfuldt bidrag.

Kontakt

 • Agnethe Larsen

  Analytiker

  2056 5435
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147

Analyse om tillid til erhvervslivet

I en ny analyse undersøger FSR – danske revisorer sammen med analysebureauet Wilke, om de seneste års erhvervsskandaler har rykket ved tilliden til dansk erhvervsliv bredt forstået, og om graden af tillid varierer, alt efter hvem man spørger. De næste fire uger deler vi fire forskellige syn på, hvordan det står til med tilliden til erhvervslivet og den finansielle sektor. Den endelige analyse ligger klar op til ’Revisorbranchens årsmøde’ den 10. september 2019, der i år har temaet ’tillid som konkurrenceparameter’. Læs mere om årsmødet og tilmelding