Offentliggørelse af 8. direktiv i EU Tidende

NyhedEuropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj d.å. om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 9. juni 2006.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj d.å. om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 9. juni 2006.

Direktivet træder i kraft den 29. juni 2006 - på tyvendedagen efter offentliggørelsen i EU Tidende. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest 29. juni 2008 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet. Staterne underetter herefter omgående Kommissionen herom.

Den danske version af direktivet kan downloades via nedenstående link. For yderligere information om hovedpunkterne i det 8. direktiv henvises der til bestyrelsens beretning 2005/06.

Nyt_direktiv