Revisortilsynet udgiver redegørelse for 2005

NyhedTilfredshed med kvalitetsstyringen hos statsautoriserede revisorer

Revisortilsynet har netop udgivet sin årlige redegørelse. Redegørelsen kan ses på Revisortilsynets hjemmeside, www.revisortilsynet.dk. Endvidere er der mulighed for at downloade hele redegørelsen fra Revisortilsynet via nedenstående link.

FSR udsendte efter offentliggørelsen af redegørelsen en pressemeddelelse "Fortsat tilfredsstillende kvalitetsstyring hos statsautoriserede revisorer", som ligeledes kan downloades.

Redegørelsens sammenfatning følger her:

"Revisortilsynet blev nedsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2003 i medfør af den ny lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (revisorloven) fra samme år.

Efter revisorlovens § 15, stk. 3, er Revisortilsynets opgave at drage omsorg for, at kvalitetskontrol gennemføres i overensstemmelse med loven og bekendtgørelsen.

Det har i mange år været ”god revisorskik”, at revisionsvirksomheder har et kvalitetssikringssystem. Siden 1994 har det været et krav i revisionsvejledninger og revisionsstandarder, at kvalitetssikringssystemet skal være skriftligt dokumenteret. Revisorforeningerne har hidtil haft obligatorisk kvalitetskontrol for sine medlemmer.

Det er Revisortilsynets opgave at gennemføre kontrol hos alle revisionsvirksomheder, der er omfattet af revisorloven, og reagere i de tilfælde, hvor der i praksis ikke er den kvalitet, som efter tidens forhold kan forventes af revisor i dennes egenskab af offentlighedens tillidsrepræsentant.

De første års resultater viser, at etableringen af Revisortilsynet har været nyttig. Revisortilsynet har i mange tilfælde bidraget til, at navnlig mindre revisionsvirksomheder har indført et skriftligt dokumenteret kvalitetsstyringssystem eller har forbedret anvendelsen af deres systemer. Desuden har kontrolvirksomheden medført, at et antal mindre virksomheder er blevet overdraget eller afviklet.

Revisortilsynet har konstateret, at der i en række små revisionsvirksomheder stadig er problemer med at leve op til kravene om kvalitetsstyring, men at der dog i forhold til sidste år er sket forbedring. Problemerne med manglende kvalitetsstyring synes at være størst i enkeltmandsvirksomhederne og virksomheder med en mindre omsætning.

Revisortilsynet har i 2005 udført to former for kvalitetskontrol. For det første den ordinære kvalitetskontrol for 2005, der har omfattet 435 revisionsvirksomheder. For det andet skulle der gennemføres fornyet kontrol af 112 revisionsvirksomheder, der som reaktion på 2004-kvalitetskontrollen fik påbud om at gennemgå en fornyet kvalitetskontrol. I alt 547 revisionsvirksomheder har således været udtaget til kvalitetskontrol i det forløbne år. Af disse virksomheder valgte 73 virksomheder at lade sig slette i ReviReg. Endvidere har Revisortilsynet, som følge af manglende gennemførelse af kvalitetskontrol, oversendt 22 virksomheder til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med anmodning om sletning i ReviReg. Af de resterende virksomheder er i alt 23 sager blevet oversendt til Disciplinærnævnet og har samtidig fået pålagt en ny kontrol. Endvidere har 71 virksomheder fået en påtale og krav om ny kontrol, og 22 virksomheder har fået en påtale. Endelig udestår 8 sager, som endnu ikke er afsluttet.

Kontrollen viser imidlertid også, at hovedparten af beskikkede revisorer har og anvender et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem. Årets kontrol har vist, at de revisionsvirksomheder, der reviderer børsnoterede, finansielle og meget store virksomheder, som har stor offentlig bevågenhed, tilhører denne gruppe.

Det er Revisortilsynets håb, at resultatet af kontrollen for 2005 vil tilskynde mange revisionsvirksomheder til at leve op til god revisorskik eller afmelde sig i Revireg. Revisortilsynet vil derfor tilkendegive, at revisionsvirksomheder, der endnu ikke har etableret dokumenteret kvalitetsstyring, i de kommende år må forvente oversendelse til Disciplinærnævnet."

Revisortilsynet_redegørelse_2005

Presse_Kvalitetsstyring_2006