Ingen kritik af revisors uafhængighed i Roskilde Bank

NyhedRevisor Ib Meinert Jensen har ikke overtrådt reglerne om uafhængighed for statsautoriserede revisorer i forbindelse med sit arbejde for Roskilde Bank. Det konkluderer FSR´s etikudvalg.
FSR´s administrerende direktør, Charlotte Jepsen, udtrykker tilfredshed med udvalgets behandling og afgørelse

FSR - danske revisorer

FSR’s etikudvalg har efter anmodning undersøgt, hvorvidt der har været fælles økonomiske interesser mellem Roskilde Banks tidligere revisor Ib Meinert Jensen og Roskilde Banks tidligere administrerende direktør Niels Valentin Hansen, som kunne indebære en overtrædelse af uafhængighedsbestemmelserne. Ib Meinert Jensen var revisor for Roskilde Bank fra 1999 og frem til og med årsrapporten for 2004, hvor han fratrådte i foråret 2005.

Etikudvalget har fra Ib Meinert Jensen fået forelagt fyldestgørende dokumentation og har modtaget svar på en række spørgsmål, ligesom udvalget uafhængigt af Ib Meinert Jensen har indhentet supplerende oplysninger fra tredjepart. Udvalgets undersøgelser viser:

  • at 5 personer, herunder Ib Meinert Jensen og Niels Valentin Hansen, i 1989 købte hvert sit grundstykke, som lå i bydelen Trekroner,
  • at hver af de 5 grundejere selvstændigt har kunnet udvikle, bebygge og sælge sit individuelle grundstykke med hvert sit byggeri,
  • at bestræbelserne for hver af de 5 personer på gennem årene at udvikle og afhænde deres respektive grundstykker ikke lykkedes,
  • at en investor i efteråret 2007 viste interesse for at købe alle 5 grundstykker for at udvikle et samlet projekt,
  • at et fælles salg af de 5 grunde blev gennemført i 2008.

Købene af de 5 grunde fandt således sted, før Ib Meinert Jensen tiltrådte hvervet som revisor for banken. Det fælles salg fandt sted, efter Ib Meinert Jensen var fratrådt som revisor for banken.

Der har ifølge de fremlagte oplysninger ikke været nogen økonomisk sammenhæng mellem de 5 investorers økonomi, der har ikke været nogen fælles hæftelse personerne imellem, og hver grundejer har gennem årene frit kunnet disponere over og udvikle sit eget grundstykke.

Etikudvalgets opfattelse er på denne baggrund, at der ikke har været tale om noget økonomisk fællesskab mellem Ib Meinert Jensen og Niels Valentin Hansen. Forholdene omkring køb af grund, grundbesiddelse og grundsalg har således ikke påvirket Ib Meinert Jensens uafhængighed som revisor for Roskilde Bank.

Uden at det har nogen betydning for forholdet omkring Roskilde Bank, har udvalget imidlertid over for Ib Meinert Jensen bemærket, at formålet med købet af grund kunne være i strid med § 10 i den daværende revisorlov. Denne bestemmelse indeholdt forbud mod, at revisor kunne udøve anden virksomhed, men forbuddet blev ophævet i 2003.

FSRs adm. direktør Charlotte Jepsen udtaler i forbindelse med udvalgets beslutning:

”Jeg er tilfreds med, at foreningens etikudvalg ikke finder anledning til at rejse kritik af Ib Meinert Jensens uafhængighed i forhold til Roskilde Bank. Revisorernes uafhængighed af kunderne er helt afgørende for rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Jeg tillægger det stor betydning, at etikudvalget har været meget omhyggelige med at efterprøve oplysningerne og forholdt sig nuanceret til problemstillingen.”

Til redaktionen

Yderligere information eller kommentarer kan fås ved henvendelse til:

  • Formand for etikudvalget, statsautoriseret revisor Sven Carlsen, mobil 2529 3167.
  • Adm. direktør Charlotte Jepsen, mobil 4044 4576.