Krav om digitale regnskaber

NyhedBørstilsynet i USA (SEC) besluttede den 14. maj 2008, at alle selskaber inden for 3 år skal aflevere deres årsregnskab i XBRL-format. Det starter med de 500 største selskaber, som allerede i 2009 skal aflevere årsreg...

Børstilsynet i USA (SEC) besluttede den 14. maj 2008, at alle selskaber inden for 3 år skal aflevere deres årsregnskab i XBRL-format. Det starter med de 500 største selskaber, som allerede i 2009 skal aflevere årsregnskabet digitalt. Beslutningen er underlagt en 60 dages høringsfrist.

EU-Parlamentet vedtog den 21. maj 2008 et oplæg fra EU's Økonomi- og valutaudvalg, hvoraf det fremgår, at Parlamentet "går stærkt ind for XBRL" og "indtrængende opfordrer Kommissionen til at fremlægge en køreplan for indførelse af XBRL-rapportering i EU". Det fremgår af vedtagelsen, at "nye teknologier som f.eks. de elektroniske rapporteringsformater (f.eks. XBRL) skal gøre det muligt at opfylde oplysningskravene på en økonomisk, effektiv og hurtig måde".

I Danmark har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) i foråret 2008 åbnet mulighed for at aflevere årsrapporter i XBRL-format. Indtil videre omfatter løsningen kun regnskabsklasse B, men E&S arbejder på at udvide løsningen til samtlige regnskabsklasser i 2008. Det er også muligt at indberette regnskabsdata til Danmarks Statistik. Senere på året vil også selskabsselvangivelsen blive omfattet.

E&S' løsning er frivillig, men styrelsens direktør har udtalt, at den forventes at blive obligatorisk inden for en kort årrække.

XBRL er et computersprog, som muliggør, at regnskaber kan udveksles på tværs af virksomheder, landegrænser og forskellige platforme i en ren elektronisk informationskæde. Det er en åben og frit anvendelig standard udviklet af markedsdeltagere via foreningen XBRL International. Et digitalt regnskab dannes ved at sætte en ”etiket” på hver eneste oplysning i regnskabet. Etiketterne hentes fra en såkaldt taxonomi, som er en liste med standard-etiketter for den type regnskab der skal digitaliseres. Taxonomier kan også indeholde lovreferencer, sammentællingsregler og valideringsregler. Der findes forskellige taxonomier til f.eks. IFRS og US GAAP.

For ydeligere information, herunder link til Europa-Parlamentets beslutning af 21. maj 2008 om enklere erhvervsbetingelser for selskaber inden for selskabsret, regnskabsførelse og revision (2007/2254(INI)) henvises til www.xbrl.dk