Debat: Vi skal have lukket forventningskløften

Nyhed"Forholdet er vel, at det er ganske få virksomheder, hvor der rejst kritik af revisors arbejde direkte i kølvandet på finanskrisen", skriver Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen i dagens udgave af Børsen

Revision

Debatindlæg bragt i Børsen den 9. juni. Af Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen

Finanskrisen har ramt revisorbranchen hårdere, end vi bryder os om, og end vi synes, vi fortjener. Der er stillet spørgsmål ved revisors arbejde og revisors rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Hvis ret skal være ret, er virkeligheden noget mere nuanceret, end den ofte fremstilles i avisernes spalter. Her kunne man få det indtryk, at det er finanskrisen, der har givet anledning til de sager, vi ser. Men de sager var kommet under alle omstændigheder – finanskrise eller ej. Forholdet er vel, at det er ganske få virksomheder, hvor der rejst kritik af revisors arbejde direkte i kølvandet på finanskrisen. Det er muligt, at de kommer senere, men det ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Det må ikke herske tvivl om, at hver en dårlig sag er én sag for meget. Men det er ærgerligt og urimeligt for branchen, hvis to-tre sager skal kaste skygge over hele branchens omdømme. Set i lyset af de mange, mange tusinde revisioner, der bliver gennemført hvert år, er billedet af standen trukket lige skarpt nok op. Vi synes, det er ude af enhver form for proportion, hvis ganske få sager skal kunne føre til et generelt imagetryk for en hel profession, som underskriver flere hundrede tusinde erklæringer hvert år til brugernes store tilfredshed. Når man så hertil lægger, at sagerne ikke er afgjort på nuværende tidspunkt, så bliver forundringen så meget desto større. Medierne forudsætter uden videre, at revisor bliver dømt for mangelfuld og utilstrækkelig revision, uagtet at det i skrivende stund på ingen måder er godtgjort, at det er tilfældet.

Midt i kritikken har vi med glæde noteret os økonomi- og erhvervsministerens tillid til, at det omfattende revselsessystem sikrer, at revisorerne udfylder rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Som offentlighedens tillidsrepræsentant og med den tillid og troværdighed, der står om standen, lever vi gerne med at blive bedømt efter højere moral end andre. Det afgørende problem er imidlertid, at der ikke er overensstemmelse mellem, hvad medierne og den brede offentlighed forventer, at en revision skal omfatte, og hvad der i virkeligheden er revisors ’scope’. Der er simpelthen en forventningskløft mellem, hvad offentligheden forventer revisor gør, og det revisor rent faktisk skal gøre. Offentligheden forventer, at revisor er ansvarlig for at finde besvigelser. Men revisor er rent faktisk alene ansvarlig for at lede efter besvigelser.

Her har vi som stand og forening en stor opgave med at fortælle om revisors arbejde, og hvad der ligger i en blank påtegning. En blank påtegning giver høj grad af sikkerhed for, at tingene er i orden. Det er ikke nogen garanti for, at der ikke er fejl. Revisorer finder og retter godt nok fejl hver dag, og selv om det ikke er revisors primære opgave, så opdager revisorer også regnskabsmanipulation. Revisors arbejde er baseret på en risikovurdering. Revisor tager stikprøver. Efterprøver systemer. Tester interne kontroller. Bidrager til, at fejl bliver rettet. Rådgiver undervejs i revisionsprocessen. Alt sammen med henblik at sikre, at regnskabet giver et retvisende billede, så regnskabsbrugerne kan fæste lid til informationerne. 

En revision kan sammenlignes med et grundigt helbredstjek hos lægen. Det er fornuftigt og nødvendigt, men det er jo ikke en garanti for, at man ikke falder om af en blodprop 14 dage efter. Pressen bærer også en del af ansvaret for de negative historier. Mediernes krav om, at nyheder skal vinkles skarpt, kombineret med skarpe deadlines er en udfordring, fordi det ofte er kompliceret stof, det handler om. Vi har fra tid til anden svært ved at genkende det, der står i aviserne. Det fremstår ofte unuanceret, og vigtige fakta er af og til holdt ude. Men vi griber gerne i egen barm og gør den indrømmelse, at vi som branche nok også skal blive bedre til at være åbne og stille op. Men det vil altid ske med respekt for den tavshedspligt, som revisorer arbejder under.