Flere regnskabsfejl hos virksomheder der fravælger revision

NyhedNy undersøgelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen viser, at der er lidt flere fejl i regnskaberne hos virksomheder, der fravælger revision sammenlignet med virksomheder, der får revideret deres regnskab.

Revision

Ny undersøgelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen viser, at der er lidt flere fejl i regnskaberne hos virksomheder, der fravælger revision sammenlignet med virksomheder, der får revideret deres regnskab. Undersøgelsen har dog flere svagheder, mener FSR, som er parat til at se på alternativer til revisionspligten for de mindre virksomheder.

Siden 2006 har mindre virksomheder kunnet fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk maksimalt har haft en balancesum på 1,5 mio. kr., en nettoomsætning på 3 mio. kr. og 12 heltidsbeskæftigede.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har foretaget en evaluering af, om muligheden for at fravælge revision medfører flere fejl i virksomhedernes regnskaber.

Undersøgelsen, der lanceres samtidig med at regeringen foreslår at lempe revisionspligten yderligere, viser, at knap en tredjedel af de virksomheder, der har fravalgt revision, har fejl i regnskaberne. Hos de virksomheder, der frivilligt har valgt revision til, er fejlprocenten godt 5 procentpoint lavere. Sammenligner man med de virksomheder, der automatisk er omfattet af revisionspligten, er fejlprocenten helt nede på 18 pct., svarende til 10 procentpoint lavere end de virksomheder, der fravælger revision.

Undersøgelsen har den indbyggede svaghed, at den kun ser på, om de formelle oplysningskrav i årsregnskabet er opfyldt. Svend Aage Jensen, medlem af FSR’s bestyrelse, og medlem af den arbejdsgruppe, der har evalueret revisionspligten, udtaler:

”Undersøgelsen fokuserer udelukkende på de formelle oplysningskrav og her er der lidt flere fejl i de ikke-reviderede regnskaber. Det giver dog langt fra et retvisende billede af regnskabernes kvalitet, og undersøgelsen forholder sig slet ikke til den kvalitetssikring og verifikation, som finder sted, når revisor fx sikrer, at skatteoplysningerne er korrekte eller at varelageret er til stede”. 

”Resultatet af undersøgelsen viser samtidig, at der er klart færre fejl hos virksomheder, der er omfattet af revisionspligten. Så der er god grund til, at revisor er inde over regnskaberne. Vi anerkender dog også, at det ikke er alle virksomheder, der nødvendigvis har behov for den sikkerhed, som følger af en fuld revision, og FSR er derfor indstillede på at se på en ny løsning for disse typisk mindre virksomheder”.

En anden svaghed ved undersøgelsen er, at der ikke er kontrolleret for såkaldte skuffeselskaber. Disse virksomheder tilvælger typisk først en revision, når der påbegyndes egentlig erhvervsaktivitet. Og hvis der endelig foretages revision, er sandsynligheden for fejl ganske lille på grund af det lave aktivitetsniveau.

”Vi har en formodning om, at der er en del skuffeselskaber blandt de virksomheder, der fravælger revision. Det kan være med til at forklare det relativt lave fejlniveau hos virksomheder, der ikke får revideret deres regnskaber”, siger Svend Aage Jensen.


Figur 1. Regnskabsfejl hos en tredjedel af de virksomheder, der fravælger revision
 
Anm.: Andel af fejl i årsrapporter for alle B-regnskabsselskaber.
Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: "Evaluering af erfaringer med revisionspligt", 2009.


Læs FSR's notat om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens undersøgelse her.