Markante fingeraftryk på ny skattereform

NyhedRegeringspartierne har med støtte fra Dansk Folkeparti vedtaget en ny skattereform. FSR har deltaget aktivt i lovgivningsprocessen og sat markante fingeraftryk på den endelige udformning af reformen.

Skat

Regeringspartierne har med støtte fra Dansk Folkeparti vedtaget en ny skattereform. FSR har deltaget aktivt i lovgivningsprocessen og sat markante fingeraftryk på den endelige udformning af reformen. 

- Det er særdeles positivt, at skatteministeren har imødekommet den kritik, som FSR og andre har rejst i spørgsmålet om lagerbeskatning af unoterede aktier. Lagerbeskatning af unoterede aktier er problematisk, da man risikerer, at selskaber skal betale skat af aktiegevinster, som de aldrig har haft, siger John Bygholm, formand for FSR’s Skatteudvalg og partner i Deloitte. 

FSR mener, at beskatning af aktieejernes realiserede gevinster er en mere rimelig beskatningsform, end det, der oprindeligt var lagt op til i regeringens lovforslag. 

- Kritikken fra blandt andre FSR har bevirket, at beskatning af unoterede aktier fremover kan tage udgangspunkt i de realiserede gevinster. Det er vores håb, at også børsnoterede aktier i fremtiden vil blive beskattet af de realiserede gevinster, så ulempen ved fuld beskatning af porteføljeaktier begrænses yderligere, siger John Bygholm. 

FSR glæder sig også over, at skatteministeren har accepteret FSRs synspunkt om, at det er hensigtsmæssigt med udtrykkelig lovhjemmel til fradrag for omkostninger i forbindelse med skattesager. FSR noterer sig desuden med tilfredshed, at skatteministeren har besluttet, at det fortsat skal være muligt at fraskrive sig muligheden for fri telefon, som foreslået af blandt andre FSR. Dermed kan medarbejdere, der har en arbejdstelefon, som alene benyttes i relation til arbejdet, blive fritaget for multimedieskatten. 

Fortsat knaster i skattereform
På trods af generel tilfredshed med den vedtagne skattereform, må FSR desværre også konstatere, at der fortsat er knaster, der mangler at blive fjernet. For eksempel fratager reformen selskaber og fonde muligheden for at få fuld omkostningsgodtgørelse i forbindelse med skattesager. Virksomhederne må således selv afholde omkostningerne, hvis de fører sag mod SKAT, uanset om de får medhold i sagen eller ej. Det gør det både sværere og dyrere for selskaber at føre sag mod myndighederne. 

- Set med skatteydernes briller er det meget bekymrende, at regeringen og Dansk Folkeparti fjerner omkostningsgodtgørelsen for selskaber og fonde. Navnlig selskaber fører mange vigtige og principielle sager mod SKAT. Disse sager risikerer nu ikke at blive ført. Det er et stort tilbageskridt for retssikkerheden, siger John Bygholm.

Med den nye skattereform mister virksomhederne desuden muligheden for at trække udgifter til advokat og revisorbistand fra, når de skal etablere sig. FSR beklager, at regeringen har valgt at fjerne denne mulighed. Dermed svækkes mange iværksætteres drøm om egen virksomhed. 

Endelig ønsker FSR at beklage, at lovgivningsprocessen omkring den nye skattereform har været forceret. Det er FSR’s vurdering, at den forcerede proces uundgåeligt har haft negative konsekvenser for lovarbejdets kvalitet.

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationschef Anders Lau på tel.: 42 20 30 86

Information om skattereformen fra Finansministeriet