Krav om digitale regnskaber udfordrer virksomhederne

NyhedI løbet af få måneder skal små selskaber for første gang indberette deres årsregnskaber digitalt, men selskaberne er langt fra klar til at håndtere de nye teknologiske krav, viser ny undersøgelse

Digitale regnskaberFSR - danske revisorer

Den 1. februar 2012 trådte en ny bekendtgørelse for indsendelse af regnskaber i kraft. Den betyder, at små selskaber med balancedato efter 31. januar 2012, skal indberette deres regnskaber digitalt. Frem til slut 2013 vil kravet blive løbende blive udvidet, så det til den tid dækker alle selskaber.

Kravet om digitale regnskaber lægger en opgave foran de selskaber, som snart skal indberette digitalt. For på nuværende tidspunkt er virksomhederne ikke klar til den digitale indberetning, det viser en survey fra FSR – danske revisorer.
 
FSR – danske revisorer har spurgt en række revisorer med kunder, der selv udarbejder deres årsregnskaber, om kunderne var klar til at indberette regnskabet digitalt.
Her vurderer halvdelen af de adspurgte revisorer, at virksomhederne på nuværende tidspunkt slet ikke er klar til at indberette digitalt. Det er i høj grad både ekspertise og den nødvendige software, som mangler hos virksomhederne, viser undersøgelsen.

Omkring et halvt år før vi er klar
”Rigtig mange virksomheder er på nuværende tidspunkt ikke klar til at indrapportere regnskaberne digitalt, og revisorerne vurderer, at der for størstedelens vedkommende vil gå i bedste fald seks måneder, inden de bliver klar,” siger faglig direktør i FSR – danske revisorer, Michael Rugaard og uddyber:

”Helt konkret er den digitale indberetning blevet et lovkrav for små selskabers regnskaber med balancedato efter 31. januar i år. Det betyder, at det heldigvis er relativt få virksomheder, der bliver ramt i første omgang. Vi kan derfor håbe, at parathedsbilledet ændrer sig, inden den helt store klump af virksomheder skal aflevere de digitale regnskaber,” siger Michael Rugaard.

Gør de digitale regnskaber billigere
Med den digitale indberetning håber man at lave en smidigere proces omkring indberetningen af årsregnskaberne. Det bliver bare ikke virksomhederne, der får glæde af smidigheden, vurderer revisorerne. Otte ud af 10 mener ikke, at den digitale indberetning bliver en lettelse af virksomhedernes administrative byrder.

Når de digitale regnskabsdata først er indberettet, vil de være lettere at søge i, behandle og formidle. Derfor foreslår Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer, at man overvejer at gøre offentlighedens adgang til regnskaberne lettere og billigere.
 
”Virksomhederne har ingen umiddelbar fordel af den digitale indberetning. Men virksomhederne slipper ikke for at lægge ekstra kræfter i indrapporteringen. Specielt ikke første gang, hvor hele indberetningsøvelsen skal implementeres. Virksomhederne bør også se et resultat af deres anstrengelser. Derfor foreslår vi, at man ser på at gøre adgangen til regnskaberne i det digitale format lettere og billigere,” siger chefkonsulent hos Dansk Erhverv, Ulla Brandt.
 
Stort potentiale i de digitale regnskaber
Formålet med de digitale regnskaber er at samle alle regnskaber i et fælles format, så det på sigt bliver lettere at udtrække specifikke data og sammenligne regnskaber.

”For regnskabsbrugere – som ikke mindst tæller virksomhederne - bliver de digitale regnskaber en forbedring, hvis regnskaberne bliver tilgængelige på en måde, som er til at arbejde med. Det vil samtidig styrke tilgængeligheden, hvis disse data bliver gratis,” siger Ulla Brandt.

Det er Erhvervsstyrelsen, som skal beslutte, hvad der konkret skal ske med de indsamlede regnskabsdata på den lange bane.
Det digitale format indeholder rigtig mange muligheder. Eksempelvis kunne store dataudbydere købe data bulk og formidle dem gennem egne kanaler, eller det kunne være en mulighed for bankerne, at de stiller bearbejdede regnskabsdata til rådighed for deres kunder.

”Der er rigtig mange muligheder for at styrke flowet i regnskabsdata, men der er bare endnu ikke tænkt i løsninger. Det vil vi gerne opfordre til, at man gør. Vi står med en rigtig god mulighed for at styrke indsigten i de danske regnskabsdata. Specielt i en krisetid som nu kan den ekstra indsigt gøre en forskel for eksempel banker og investorer; men såmænd også for virksomhederne, som kan styrke deres datagrundlag til at vise, at netop deres virksomhed er en investering værdig,” siger Michael Rugaard.

Hent hele undersøgelsen:
FSR – survey, januar 2012: Er virksomhederne klar til digitale regnskaber? (pdf)

Grafer:
I hvor høj grad vurderer du, at de virksomheder, som selv udarbejder årsregnskabet, er parate til at indberette regnskabet digitalt?

Vurderer du, at muligheden for at indberette regnskabet digitalt er en lettelse af virksomhedernes administrative byrder?

Nej

84 %

Ja

8 %

Ved ikke

8 %

Kilde: FSR – survey, januar 2012

Om undersøgelsen:
346 medlemmer af FSR – danske revisorer fik tilsendt surveyen.
I alt har 184 revisorer svaret på undersøgelsen, der blev gennemført i december 2011. Dette giver en svarprocent på 53 pct. Spørgsmålene om virksomhedernes parathed til digitale regnskaber har et lavere antal respondenter (104). Det skyldes, at kun revisorer med kunder, der selv udarbejder årsregnskabet, har svaret på disse spørgsmål.
FSR - surveys respondenter består af praktiserende revisorer fra hele landet, der har deres daglige gang blandt danske virksomheder og dækker et bredt udsnit af revisorstanden.

 
Frister for digital indberetning af årsrapporter
Hvilke regnskabsklasse skal indberettes digitalt og hvornår:

 • Regnskaber for virksomheder i regnskabsklasse B med balancedato 31. januar 2012 eller senere skal indberettes digitalt. Dvs. indsendelsesfrist 30. juni 2012 eller senere
 • For virksomheder i regnskabsklasse C vil det tidligst være regnskaber med balancedato 31. juli 2012, der skal indberettes digitalt. Dvs. indsendelsesfrist 31. december 2012
 • For virksomheder i regnskabsklasse D vil det tidligst være regnskaber med balancedato 31. august 2013, der skal indberettes digitalt. Dvs. indsendelsesfrist 31. december 2013

 
Det skal du tage stilling til, inden du går i gang

 • Har du i forvejen software, som understøtter indberetning af regnskabsdata i XBRL-formatet
 • Hvis du ikke har det, skal du tage stilling til, om du vil anskaffe XBRL-parat software
 •  – eller om du vil indberette dine data i indtastningsløsningen på virk.dk – Regnskab Basis
 • I Regnskab Basis skal du genindtaste hele årsrapporten. Regnskab Basis funger uafhængigt af andre systemer, og du kan derfor indberette uden at investere i ny software

 

 

 

 

Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør - Erhvervspolitisk Center

  3369 1051
  4193 3151
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169