FSR – danske revisorer: Principbeslutning om gennemsigtighed

NyhedForeningens generalforsamling har i dag med enstemmighed truffet principbeslutning om et gennemsigtighedskrav, der betyder, at revisionsfirmaerne fremover skal offentliggøre, hvis Revisortilsynet dumper deres kvalitetsstyringssystem og indbringer firmaet for Revisornævnet.

FSR - danske revisorer

Ifølge principbeslutningen skal revisionsvirksomheder, der er medlemmer af FSR – danske revisorer, fremover offentliggøre, hvis Revisortilsynet har indbragt virksomheden for Revisornævnet på grund af et mangelfuldt kvalitetsstyringssystem.

”Kvalitet er revisorernes adelsmærke, og offentligheden har en berettiget forventning om, at revisorer leverer høj kvalitet og lever op til rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant. Selvom branchen generelt leverer høj kvalitet, så er der desværre sager, hvor arbejdet ikke har haft den fornødne kvalitet. Gennemsigtighedskravet skal øge synligheden og i sidste ende bidrage til bedre kvalitet, så vi når foreningens målsætning om at halvere antallet af sager i Revisornævnet inden 2015”, siger foreningens formand, Morten Speitzer.

For revisionsfirmaerne vil gennemsigtighedskravet betyde at:

  • Der skal ske offentliggørelse af en indbringelse for Revisornævnet for mangelfuldt kvalitetssikringssystem senest 2 uger efter, at det endelige resultat af den seneste kvalitetskontrol er meddelt virksomheden.
  • Offentliggørelsen skal ske i virksomhedens årsrapport eller gennemsigtighedsrapport, hvis en sådan foreligger, og hvis virksomheden har en hjemmeside skal offentliggørelse også ske her.
  • Offentliggørelsen skal ske i en periode på 12 måneder.

Frifindes revisionsvirksomheden af Revisornævnet, afvises klagen af nævnet eller tilbagekaldes klagen af Revisortilsynet inden for perioden på 12 måneder, kan revisionsvirksomheden slette offentliggørelsen af indbringelsen og/eller offentliggøre frifindelsen, afvisningen eller tilbagekaldelsen.

Kravet om gennemsigtighed gennemføres som en ændring af vedtægterne, og skal behandles igen på en ekstraordinær generalforsamling den 27. juni 2013, før det er endelig vedtaget. Bestemmelsen kommer til at gælde fra næste år, således, at godkendte revisionsvirksomheder, der udtages til kvalitetskontrol i 2014, skal offentliggøre resultatet af kontrollen, når den foreligger engang i løbet af efteråret 2014.

Samtidigt med indførslen af foreningens krav om gennemsigtighed, arbejder foreningen også for, at kravet bliver et egentligt lovkrav, så det kommer til at omfatte alle revisorer – også dem, der ikke er medlem af foreningen.

Balancerede sanktioner

FSR – danske revisorer opfordrer desuden til, at tilsynet øger fokus på de fejl, som har betydning for, om regnskabet er retvisende for regnskabsbrugerne og i mindre grad hænger sig i formelle fejl, som er uden betydning for regnskabsbrugerne. Som Revisortilsynets kontrol er indrettet i dag, er der fortsat meget fokus på formelle og delvist ubetydelige fejl, som ikke har betydning for investorer, banker og andre brugere af regnskabet. Det kan være med til at skævvride billedet af branchen.

”Vi synes også, at Revisornævnet har en lidt for nidkær og emsig tilgang i de mindre sager. Når en revisor har praktiseret i mange år og demonstreret, at der er ’orden i penalhuset’ og arbejdet har en høj kvalitet, så kan det virke voldsomt, at myndighederne stikker en bøde ud for en mindre formel forseelse. En advarsel har helt samme virkning. Men når det er sagt, så skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi samtidig undrer os over, at notoriske vaneforbrydere, som gentagne gange ser stort på regler og standarder, og som har flere sager ved Revisornævnet imod sig, kan fortsætte med at praktisere. I de situationer ser vi gerne, at Revisornævnet i højere grad benytter sig af rettighedsfrakendelse," udtaler Morten Speitzer.

Hjælp til kvalitet

Samtidigt med, at det fremover bliver mere synligt, hvis der er medlemmer, som har problemer med deres kvalitetsstyring, har FSR -danske revisorer sat massivt ind i forhold til at støtte medlemmerne i deres arbejde med at højne kvaliteten:

  • Er man blevet kvalitetskontrolleret og har kontrollen vist, at der er særligt store problemer, så tager foreningens sekretariat en dialog med det pågældende medlem og drøfter eventuelle forbedringsmuligheder efter en gennemgang af den erklæring, kvalitetskontrollanten har afgivet.
  • Foreningen har en faglig Hotline, hvor medlemmerne gratis kan få svar på spørgsmål om kvalitet og kvalitetskontrol.
  • Vi tilbyder egentlig konsulentbistand med sparring og konkret rådgivning indenfor kvalitetssikring.
  • Foreningen tilbyder at medlemmerne kan tegne licens på kvalitetsstyringssystemet Revimentor og faglige værktøjer, som understøtter det daglige arbejde med kvalitet.
  • Desuden tilbyder foreningen kurser om kvalitetssikring.

Læs mere her om foreningens tilbud til medlemmerne her: "Hjælp til kvalitet" 
Læs mere om foreningens arbejde med kvalitet her: "Synlig kvalitet"