Skadelige effekter for erhvervslivet ved begrænset regnskabsinformation

NyhedRegeringen foreslår færre oplysninger i årsregnskaberne. Forslaget kan imidlertid betyde flere byrder for virksomhederne og bliver derfor mødt med skepsis.

Regnskab

Et udkast til en ny årsregnskabslov skal give administrative lempelser ved at reducere antallet af oplysninger i årsrapporterne. Udkastet mødes af kritik fra FSR - danske revisorer, som i sit høringssvar påpeger, at reduktionen af oplysninger ikke vil resultere i reelle lempelser, og at færre oplysninger øger usikkerheden.

FSR - danske revisorer peger blandt andet på problemer ved de nye begrænsede regnskabsregler for mikrovirksomheder, der bryder med det grundlæggende princip om et "retvisende billede". Her vil lovforslaget betyde, at regnskabsbrugerne kommer til at mangle værdifulde oplysninger om anvendt regnskabspraksis, og at oplysninger om op- og nedskrivninger vil være skjult for regnskabsbrugerne.

”Regeringens udkast vil forringe virksomhedernes adgang til værdifuld og pålidelig regnskabsinformation. Det giver uden tvivl øgede tab på udlån, øget usikkerhed om regnskaberne og forringer kreditværdigheden hos virksomhederne. Samlet set vil det være til skade for de selvsamme virksomheder, som ellers skulle have oplevet lettere administrative krav. Det er vel optimistisk, når regeringen betegner forslaget som en stor lempelse til erhvervslivet,” siger Jan Peter Larsen, formand for regnskabsteknisk udvalg i FSR – danske revisorer.

FSR - danske revisorer påpeger samtidig, at tiltagene vil være i strid med regeringens egen vækstplan, "Danmark helt ud af krisen", der lægger op til, at erhvervslivet skal have bedre og gratis adgang til aktuelle og pålidelige regnskabsdata fra andre virksomheder.

FSR - danske revisorer ser dog også gode elementer i lovforslaget og er positivt stemt over for de dele af udkastet til lovforslag, der i høj grad tilpasser årsregnskabsloven til de senere års ændringer af de internationale regnskabsstandarder (IFRS).

Det forventes, at erhvervs- og vækstministeren vil fremsætte lovforslag i Folketinget ultimo januar 2015. Formålet med lovforslaget vil samtidig være at foretage en tilpasning af loven til de internationale regnskabsstandarder og implementere EU's nye regnskabsdirektiv. De nye regnskabsregler forventes senest at træde i kraft for 2016-årsregnskaber.

Arbejder på et standard-regnskab til SMV
Sideløbende med lovforslaget har FSR – danske revisorer sammen med Finansrådet, Dansk Industri og Dansk Erhverv taget initiativ til at udarbejde en standardiseret årsrapport, der vil være et nyttigt værktøj for mindre virksomheder samtidig med, at årsregnskabet fortsat indeholder så meget information, at årsrapporterne kan bruges af banker, samhandelspartnere og andre. Målet er at udvikle en standardmodel, som giver lempelser og samtidig tilgodeser både kreditgivernes og myndighedernes behov for information om virksomhedernes økonomi.

Download FSR - danske revisorers høringssvar om udkast til ændringer af årsregnskabsloven, 7. december 2014

Download her Erhvervsstyrelsens egen brugeranalyse her