FSR: Behov for at styrke retssikkerheden på skatteområdet

PressemeddelelseNyt politisk udspil, der skal styrke retssikkerheden på skatteområdet indeholder flere gode elementer, mener FSR – danske revisorer. Foreningen ser dog gerne yderligere initiativer på området, der blandt andet kan være med til at sikre, at det ikke koster penge at få ret over SKAT

Skat

Berlingske Tidende omtaler i gårsdagens avis et nyt politisk forslag fra partiet Venstre, der skal være med til at styrke retssikkerheden for borgerne. Forslaget, der ventes at blive præsenteret senere på ugen, lægger ifølge Berlingske blandt andet op til at begrænse statens muligheder for at føre civile retssager mod borgere i Danmark. Derudover lægger forslaget op til at fjerne statens mulighed for automatisk at kunne anke sager, som staten har tabt i Landsskatteretten.  

FSR – danske revisorer mener grundlæggende, at retssikkerhed på skatteområdet er et helt centralt element i en retsstat. Retssikkerhed er en forudsætning for, at borgerne kan have tillid til skattesystemet. FSR – danske revisorer arbejder derfor hårdt for at styrke borgernes retssikkerhed på skatteområdet – dette gælder både for personer og virksomheder.

Ifølge FSR – danske revisorers nye formand for skatteudvalget, Bjarne Gimsing, er der flere positive elementer i det nye politiske initiativ:   

”Flere af forslagene er positive, det drejer sig blandt andet om, at skattemyndighederne skal oplyse en skatteyder om praksis og andet, der kan støtte skatteyderens sag og at staten skal bære skatteyderens udgifter til sagsomkostninger og rådgivere, såfremt staten vælger at indbringe en sag for domstolen. Disse elementer hilser vi velkomment. Vi havde dog gerne set endnu flere tiltag på området. Blandt andet ser vi gerne, at omkostningsgodtgørelsen genindføres for alle juridiske personer, således at borgerne ikke skal have penge op af lommen, når de får ret over SKAT”.

Konkret foreslår FSR – danske revisorer at omkostningsgodtgørelsen genindføres i følgende tilfælde:

-      Når skatteyderen vinder sagen eller får overvejende medhold

-      Når Skatteministeriet indbringer en sag, som de har tabt ved en lavere instans

-      Ved syn og skøn. ET tiltag, der kan være til at få afklaret en sag hurtigere end ellers.

Herudover bør der efter Bjarne Gimsings opfattelse være mere domstolskontrol med SKATs brug af kontrolhjemler, såsom adgang til privat grund og udlevering af følsomme oplysninger

FSR – danske revisorer ser gerne en styrkelse af behandlingen af skattesager og foreningen vil arbejde for at sikre en ordentlig behandling både i det administrative klagesystem og ved domstolene.

”Et velfungerende klagesystem er en vigtig brik i at sikre den rigtige skattemæssige behandling af en skatteyder. Klagesystemet skal således understøtte retssikkerhedsfølelsen hos den enkelte skatteyder, men det kræver også, at der er nogenlunde lige vilkår mellem parterne i sagen – både med hensyn til at indsamle praksis på området og til at forhindre for stor uligevægt i den økonomiske belastning, når en sag føres”, siger Bjarne Gimsing.

Kontakt

 • Louise Egede Olesen

  Chefkonsulent

  2132 1838
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147